Do­dig ne­će bra­ni­ti nas­lov, ali do­ka­zao je da je me­đu naj­bo­lji­ma

U ma­le­no­me Bo­lu Ana Ko­njuh se bo­ri­la za po­zi­ci­ju ko­ja bi je tre­ba­la odves­ti u Rio

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - anton.fi­lic@ve­cer­nji.net Anton Fi­lić

Bo­lji od Do­di­ga i Me­la u po­lu­fi­na­lu tur­ni­ra pa­ro­va u Ro­land Gar­ro­su bi­li su Špa­njol­ci Fe­li­ci­ano i Marc Lo­pez sa 6:2, 3:6, 7:5

Ivan Do­dig i Mar­ce­lo Me­lo os­ta­li su ove go­di­ne bez fi­na­la na tur­ni­ru pa­ro­va u Ro­land Gar­ro­su. U po­lu­fi­na­lu su, u ti­jes­nom me­ču, bo­lji od njih bi­li Špa­njol­ci Fe­li­ci­ano i Marc Lo­pez sa 6:2, 3:6, 7:5. No, bez ob­zi­ra na to što ni­je us­pio u obra­ni nas­lo­va, Ivan Do­dig (31) do­ka­zao je da je jedan od naj­bo­ljih igra­ča pa­ro­va u da­naš­njem te­ni­su. Uos­ta­lom, nas­tu­pio je i u fi­na­lu mje­šo­vi­tih pa­ro­va, on i In­dij­ka Sa­nia Mir­za u po­lu­fi­na­lu su sa 4:6, 6:3, 12:10 nad­ja­ča­li fran­cu­sku kom­bi­na­ci­ju ko­ju su či­ni­li Kristina Mla­de­no­vić i Pi­er­re-Hu­gu­es Her­bert. Do­dig se u Gra­du Svje­tlos­ti bo­rio da pos­ta­ne pr­vi Hr­vat u po­vi­jes­ti s dva ili više Grand Slam nas­lo­va. Is­to­dob­no je u ma­le­no­me Bo­lu na Bra­ču po­bje­de žnje­la i 18-go­diš­nja Ana Ko­njuh. Sv­la­da­la je Tur­ki­nju Ipek Soylu, ko­ju od­ne­dav­no tre­ni­ra Go­ran Prpić, sa 6:2, 6:1 i sti­gla do hr­vat­skog der­bi­ja s Te­re­zom Mr­de­žom.

Ko­njuh mo­že do 63. mjes­ta

Osim za nas­lo­ve i bo­do­ve, Ivan i Ana bo­ri­li su se u Pa­ri­zu i Bo­lu i za što bo­lje pla­sma­ne na lis­ta­ma ko­je će se for­mi­ra­ti u po­ne­dje­ljak. Te su lis­te, na­ime, ko­na­čan fil­tar za su­di­oni­ke Olim­pij­skih iga­ra u Rio de Ja­ne­iru. Pla­sman su već osi­gu­ra­li Ma­rin Či­lić i Bor­na Ćo­rić ko­ji bi u po­ne­dje­ljak na ATP lis­ti u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji tre­ba­li biti 13. i 48. (iz­rav­no pra­vo nas­tu­pa ima pr­vih 56), a Do­dig i Ko­njuh ima­ju ve­li­ke iz­gle­de: Me­đu­go­rac bi u kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va tre­bao os­ta­ti u Top 10 (ili bli­zu to­ga), a Du­brov­čan­ka bi se osva­ja­njem Bo­la mo­gla po­pe­ti do 63. po­zi­ci­je po­je­di­nač­ne lis­te. To bi tre­ba­lo biti do­volj­no s ob­zi­rom na to da u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji iz jed­ne zem­lje na Olim­pij­skim igra­ma mogu nas­tu­pi­ti naj­vi­še če­ti­ri pred­stav­ni­ka ili pred­stav­ni­ce. A is­pred Ane je 10 Ame­ri­kan­ki i se­dam Ru­ski­nja. A bit će i ne­što ot­ka­za... – Pla­sman na OI mi je ve­li­ki mo­tiv. Ni­je pre­sud­no da to bu­de ovaj put, još sam mlada, ali u pod­svi­jes­ti se u Bo­lu bo­rim za Rio – ka­za­la je Ana.

Pla­sman na OI u Ri­ju osi­gu­ra­li su Ma­rin Či­lić i Bor­na Ćo­rić, a Ivan Do­dig i Ana Ko­njuh ima­ju re­al­ne iz­gle­de

Hr­vat­ska ima tri olim­pij­ska od­li­čja u te­ni­su: Iva­ni­še­vić po­je­di­nač­no te Prpić/ Iva­ni­še­vić i An­čić/ Lju­bi­čić

Do­dig bi mogao i u mik­su

Bu­du­ći da je Do­dig ta­ko us­pje­šan u mik­su, mo­guć je nje­gov nas­tup u Ri­ju i u toj kon­ku­ren­ci­ji. Part­ne­ri­ca bi mu upra­vo mo­gla biti mlada Ana Ko­njuh, ali i is­kus­na Da­ri­ja Ju­rak (32), na­ša naj­bo­lja igra­či­ca u kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va, tre­nu­tač­no je 47. na svi­je­tu. No, o to­me će se još raz­go­va­ra­ti slje­de­ćih tje­da­na... Hr­vat­ska već ima tri olim­pij­ska od­li­čja u te­ni­su, sva tri bron­ča­na. U Bar­ce­lo­ni 1992. go­di­ne osvo­ji­li smo dva – Go­ran Iva­ni­še­vić u po­je­di­nač­noj i s Go­ra­nom Pr­pi­ćem u kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va –a u Ate­ni 2004. go­di­ne pri­do­da­no je i tre­će – na pos­to­lje se po­peo par Ivan Lju­bi­čić/Ma­rio An­čić.

Na Aus­tra­li­an Ope­nu do po­lu­fi­na­la, u Ro­land Gar­ro­su igra­li fi­na­le - Ivan Do­dig i Sa­nia Mir­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.