Taj­na pa­ri­ške zem­lje

Is­po­čet­ka je zem­lja u te­ni­su slu­ži­la kao za­šti­ta za sku­po­cje­nu i osjet­lji­vu tra­vu, ali vr­lo br­zo se pro­ši­ri­la te­ni­skim te­re­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Va­nja De­že­lić

Rad­ni dan za­du­že­nih za odr­ža­va­nje 20 te­re­na u Ro­land Gar­ro­su tra­je mi­ni­mal­no 17 sa­ti. Na jed­nom te­re­nu ra­di osme­ro lju­di va­nja.de­ze­lic@ve­cer­nji.net ovak Đo­ko­vić, Pe­te Sam­pras, Jim­my Con­nors, John McEn­roe, Ve­nus Wil­li­ams i Bo­ris Bec­ker nemaju za­jed­nič­ko sa­mo vi­šes­tru­ke Grand Slam ti­tu­le već i to što ni­kad ni­su osvo­ji­li Ro­land Gar­ros. Taj fa­moz­ni zem­lja­ni te­ren svi­ma nji­ma bio je ne­dos­ti­žan ti­je­kom bo­ga­tih ka­ri­je­ra i od na­ve­de­nih još sa­mo ak­tu­al­ni broj jedan Đo­ko­vić mo­že pre­ki­nu­ti svo­je­vr­s­no prok­let­stvo. Ili to za­pra­vo ne­ma ve­ze s prok­let­stvom, već specifičnom pod­lo­gom, ko­ja mo­žda jest naj­bla­ža za ti­je­lo i na njoj je naj­ma­nje oz­lje­da, no is­to ta­ko ne do­zvo­lja­va sve što i os­ta­le pod­lo­ge u svi­je­tu te­ni­sa. Zem­lja je spo­ri­ja, iz­i­sku­je više na­po­ra, tra­ži teh­nič­ki do­ra­đe­ni­je udar­ce i za­pra­vo je sva­ki meč po­put par­ti­je ša­ha jer tre­ba raz­miš­lja­ti ne­ko­li­ko po­te­za una­pri­jed ka­ko bi se na­pra­vi­la raz­li­ka. Za­to je to­li­ko ma­lo te­ni­sa­ča i te­ni­sa­či­ca do­mi­ni­ra­lo u Pa­ri­zu iz go­di­ne u go­di­nu.

Od­ba­ci­va­nje tra­ve

Ra­fa­el Na­dal ap­so­lut­no je ne­do­dir­ljiv. Osva­jao je ti­tu­lu de­vet pu­ta, u pr­voj se­ri­ji če­ti­ri pu­ta za­re­dom, u dru­goj pet pu­ta za­re­dom, a te 2009. kad se zbog oz­lje­de niz pre­ki­nuo, tro­fej La Co­upe des Mo­usqu­eta­ires po­di­gao je Ro­ger Fe­de­rer. Osim Ra­fe, šest nas­lo­va imao je Björn Borg i po tri­put su do vr­ha sti­za­li Mats Wi­lan­der, Ivan Lendl i Gus­ta­vo Ku­er­ten. Ja­ko ma­lo ime­na s tri ili više ti­tu­la. Kod že­na ni­je ni­šta druk­či­je, se­dam pu­ta osvo­ji­la je ti­tu­lu Chris Evert, šest pu­ta Stef­fi Graf i če­ti­ri pu­ta Jus­ti­ne He­nin. Se­re­na Wil­li­ams us­pje­la je do nas­lo­va tri­put, baš kao Mar­ga­ret Co­urt, Aran­txa San-

REUTERS

Na zem­lji je lop­ti­ca pu­no spo­ri­ja ne­go u dvo­ra­ni ili na be­to­nu, pa u pra­vi­lu po­bje­đu­je teh­nič­ki pot­ko­va­ni­ji te­ni­sač

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.