Hr­go­vić: Klič­ko, Fury ili Wil­der si­gur­no ne­će u Rio

Kad bi oni nas­tu­pi­li, boks bi bio na­gle­da­ni­ji na Igra­ma, ka­že Fi­lip

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

To je do­bra od­lu­ka, ali ne­pro­ve­di­va jer naj­poz­na­ti­ji pro­fe­si­onal­ci na OI pu­no više mogu iz­gu­bi­ti ne­go do­bi­ti, is­ti­če iz­bor­nik Pi­je­traj dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Me­đu­na­rod­ni ama­ter­ski bok­sač­ki sa­vez (AIBA) do­nio je du­go če­ka­nu od­lu­ku o to­me da će ubu­du­će i pro­fe­si­onal­ci mo­ći nas­tu­pa­ti na Olim­pij­skim igra­ma. Što o to­me mis­le hr­vat­ski iz­bor­nik i naš naj­bo­lji bok­sač? – To je do­bra od­lu­ka, ali ne­pro­ve­di­va, ne ona­ko ka­ko su oni to za­mis­li­li, a to je da im na Igre do­đu naj­poz­na­ti­ji pro­fe­si­onal­ci. Plan ni­je raz­ra­đen pa mi se či­ni da je to više da se dig­ne bu­ka, ne­go što će od to­ga biti kon­kret­ne ko­ris­ti – ka­že iz­bor­nik Le­onard Pi­je­traj i do­dat­no objaš­nja­va: – Da bi net­ko do­šao na OI, on se mo­ra pri­ja­vi­ti ma­tič­nom sa­ve­zu i na­ci­onal­nom olim­pij­skom od­bo­ru, a oni mo­žda ima­ju već ne­ke bor­ce ko­ji su se kva­li­fi­ci­ra­li ili to po­ku­ša­va­ju. K to­me, pro­fe­si­onal­ci ne bi smje­li ni oti­ći na kva­li­fi­ka­ci­je ako ih za to ne de­le­gi­ra­ju na­ci­onal­ni sa­ve­zi. Osim to­ga, ve­li­ki pro­fe­si­onal­ni šam­pi­oni ti­me mogu sa­mo pu­no više iz­gu­bi­ti ne­go do­bi­ti. Tko će na­pus­ti­ti pri­pre­me za ne­ki bo­ga­to pla­ćen pro­fe­si­onal­ni meč da bi se pri­pre­mao za tur­nir u ama­ter­skom bok­su i da ta­mo iz­gu­bi od ne­kog sport­skom svi­je­tu ma­lo poz­na­tog bok­sa­ča?

Po­ma­lo be­smis­le­na od­lu­ka

Vr­lo slič­no raz­miš­lja naš te­ška­ški olim­pi­jac Fi­lip Hr­go­vić: – Od­lu­ka je do­bra stvar, ali i po­ma­lo be­smis­le­na. Priv­la­če­njem ve­li­kih pro­fe­si­onal­nih zvi­jez­da že­li se po­di­ći za­ni­ma­nje za boks na OI, da bu­de naj­gle­da­ni­ji sport, no bo­jim se da se to ne­će do­go­di­ti. Ja bih vo­lio da u mo­joj ka­te­go­ri­ji nas­tu­pa­ju Klič­ko, Wil­der, Jo­shua, to bi gle­dao ci­je­li svi­jet, no od to­ga ni­šta jer iz per­s­pek­ti­ve jed­nog pro­fe­si­onal­ca ko­ji za­ra­đu­je ve­lik no­vac ovo bi bio pre­ve­lik iz­let. Mo­ra­li bi se odre­ći ne­kih do­bro pla­će­nih me­če­va za ne­što u če­mu fi­nan­cij­ske ko­ris­ti nemaju. Je­di­no mi se Pacqu­iao či­nio kao net­ko tko bi se u to upus­tio, jer on je rat­nik ko­ji se bo­ri za svo­ju zem­lju, no i on je od to­ga odus­tao. Bu­du­ći da su ne­na­vik­nu­ti na boks, u tri run­de pro­fe­si­onal­ci­ma se mo­že do­go­di­ti da iz­gu­be od ano­ni­mu­sa što im ne ide u pri­log. A u Ri­ju će biti ja­ko pu­no do­brih ama­te­ra. Re­ak­ci­je iz svi­je­ta pro­fe­si­onal­nog spor­ta pak bi­le su takve da oni OI do­živ­lja­va­ju kao ugro­zu svo­jih pos­lov­nih in­te­re­sa. – Ve­lik bi to ri­zik bio za bor­ce. Sta­vi­ti bok­sa­ča pro­fe­si­onal­ca na bok­sa­ča ama­te­ra is­to je kao i na­tje­ra­ti ma­ra­ton­ca da se utr­ku­je sa sprin­te­rom. Obo­ji­ca su tr­ka­či, ali na­tje­ču se u po­sve raz­li­či­tom spor­tu – pi­še u pri­op­će­nju or­ga­ni­za­ci­je WBC.

Pro­fe­si­onal­ci bi lo­ši­je proš­li

S tim se ne­će slo­ži­ti naš iz­bor­nik Pi­je­traj, ali ni Hr­go­vić. Obo­ji­ca is­ti­ču da su pro­fe­si­onal­ci ti ko­ji bi lo­ši­je proš­li na Olim­pij­skim igra­ma jer su ne­na­vik­nu­ti na vi­sok tem­po bor­be od pr­ve se­kun­de. – U pro­fe­si­onal­nom bok­su vi obič­no u pr­vim run­da­ma is­pi­tu­je­te pro­tiv­ni­ke, a u ama­ter­skom vam stva­ri sto­je ta­ko da je onaj ko­ji do­bi­je pr­vu od tri run­de u 80 pos­to slu­ča­je­va i po­bjed­nik bor­be. Zbog sve­ga to­ga tre­ba druk­či­je tre­ni­ra­ti – objaš­nja­va Pi­je­traj, a Hr­go­vić do­da­je: – Ja upra­vo zbog to­ga ne nas­tu­pam ove se­zo­ne u Svjet­skoj li­gi u ko­joj se bo­ri­mo u pet run­di, a mo­že­te za­mis­li­ti ko­ja je on­da raz­li­ka iz­me­đu 12 i tri run­de.

WBC za­pri­je­tio bor­ci­ma sa svo­je lis­te da ih, ako nas­tu­pe na OI, če­ka kaz­na od dvije go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.