Ve­čer­nja­ko­vu pe­ča­tu priz­na­nje za me­đu­na­rod­nu pro­midž­bu BiH

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (V. Rup­čić/Mos­tar)

– Že­li­mo po­mi­ca­ti gra­ni­ce BiH pre­ma Eu­ro­pi, a Pe­ča­tom smo Eu­ro­pu dav­no do­ve­li u BiH – ka­zao je nje­gov ute­me­lji­telj Jo­zo Pav­ko­vić Na­ziv “Pe­čat za Eu­ro­pu” kao da je bio in­di­ka­tor ju­če­raš­njeg do­ga­đa­ja – Ve­čer­nja­kov pe­čat u BiH do­bio je jed­no iz­nim­no priz­na­nje. Na­ime, Europ­ski po­kret u BiH do­di­je­lio mu je ju­čer u Čap­lji­ni, pred sto­ti­na­ma do­ma­ćih i stra­nih duž­nos­ni­ka, ve­le­pos­la­ni­ka i ugled­ni­ka, priz­na­nje za me­đu­na­rod­nu pro­midž­bu BiH. Me­đu do­bit­ni­ci­ma u os­ta­lim ka­te­go­ri­ja­ma za eu­rop­ska dos­tig­nu­ća su i gra­do­na­čel­nik Zagreba Mi­lan Ban­dić, hr­vat­ski član Pred­sjed­niš­tva BiH Dra­gan Čo­vić, za­mje­ni­ca pred­sje­da­te­lja Par­la­men­ta BiH Bor­ja­na Kri­što, spor­ta­ši Amel Tu­ka, Da­mir Be­ljo... Na­gra­du je pri­mio ute­me­lji­telj Ve­čer­nja­ko­va pe­ča­ta, di­rek­tor i glav­ni ured­nik Ve­čer­njeg lis­ta BiH Jo­zo Pav­ko­vić. – Dra­go mi je da je Ve­čer­nja­kov pe­čat pre­poz­nat kao naj­ve­ći druš­tve­ni do­ga­đaj u BiH. Ide­ja je za­če­ta pri­je 15 go­di­na i ci­je­lo vri­je­me ima­li smo is­tu vo­di­lju. Po­ka­za­ti BiH u europ­skom svje­tlu, is­tak­nu­ti naj­bo­lje vri­jed­nos­ti, pre­poz­na­ti i na­gra­di­ti oso­be ko­je su ra­dom i po­dvi­zi­ma os­ta­vi­le tra­ga. Že­li­mo po­mi­ca­ti gra­ni­ce BiH pre­ma Eu­ro­pi, a Pe­ča­tom smo Eu­ro­pu dav­no do­ve­li u BiH – ka­zao je Pav­ko­vić. – Ve­čer­nja­kov pe­čat pre­poz­na­li smo kao jedan od naj­važ­ni­jih do­ga­đa­ja u BiH ko­ji ra­di na po­lju me­đu­na­rod­ne pro­midž­be BiH. Upra­vo je Pe­čat do­di­je­lio na sto­ti­ne priz­na­nja is­tak­nu­tim po­je­din­ci­ma. Že­lje­li smo za­hva­li­ti i oda­ti po­čast oni­ma ko­ji pro­mi­ču i go­di­na­ma na ra­zi­ni odr­ža­va­ju do­dje­lu na­gra­da te okup­lja­ju naj­ve­ća ime­na dr­ža­ve i re­gi­je. Bi­lo je vri­je­me da i oni budu na­gra­đe­ni – ka­zao je Pre­drag Pra­šta­lo, pred­sjed­nik Eu­rop­skog po­kre­ta u BiH.

Europ­ski po­kret u BiH ovo priz­na­nje do­dje­lju­je naj­zas­luž­ni­ji­ma za eu­rop­ska dos­tig­nu­ća

BINGO/ 22. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.