Ci­je­ne ku­ća u Za­gre­bu po­volj­ni­je od Du­brov­ni­ka, Spli­ta, Ri­je­ke i Za­dra

Is­tra­ži­va­nje Nju­ška­la na uzor­ku od 167 ti­su­ća ne­kret­ni­na po­ka­zu­je bla­gi rast tr­ži­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Martina.stru­kic@ve­cer­nji.net

Tr­ži­šte ne­kret­ni­na Za­nim­lji­vo je is­tak­nu­ti da se čak 47 pos­to svih pre­tra­ži­va­nja ve­za­nih uz ne­kret­ni­ne od­no­si na one u Za­gre­bu, i to u pra­vi­lu na sta­no­ve Martina Strukić Pre­ma no­vom is­tra­ži­va­nju Nju­ška­la, pro­ve­de­nom na uzor­ku od 167.000 ne­kret­ni­na ogla­še­nih u svib­nju 2016. go­di­ne, ci­je­ne ne­kret­ni­na u Hr­vat­skoj po­ka­zu­ju rast od 0,81 pos­to pre­ma is­tom mje­se­cu proš­le go­di­ne. Naj­no­vi­ji po­da­ci, us­po­re­đe­ni s ci­je­na­ma u svib­nju 2011. go­di­ne, po­ka­zu­ju nji­hov pad za 6 pos­to.

Kon­ti­nen­tal­ni dio i da­lje pa­da

Naj­ve­ći utje­caj na za­us­tav­lja­nje pa­da pro­sječ­nih ci­je­na kva­dra­ta sta­no­va ima­ju ve­li­ki gra­do­vi. Go­diš­nji in­deks pro­sječ­nih ci­je­na sta­no­va u Za­gre­bu po­ka­zu­je ma­li opo­ra­vak, Rijeka i Osijek bi­lje­že ma­nji pad ci­je­na sta­no­va, dok u Spli­tu ci­je­ne i da­lje ras­tu iz mje­se­ca u mje­sec. Gle­da­no po žu­pa­ni­ja­ma, trend pa­da se nas­ta­vio, pri­je sve­ga u kon­ti­nen­tal­nom di­je­lu Hr­vat­ske. Rast pro­sječ­nih ci­je­na kva­dra­ta u svib­nju bi­lje­že Is­tar­ska, Ši­ben­sko-knin­ska, Lič­ko-senj­ska, Split­sko-dal­ma­tin­ska te Pri­mor­sko-go­ran­ska žu­pa­ni­ja. U Gra­du Za­gre­bu pro­sječ­na ci­je­na po kva­dra­tu za ku­ću iz­no­si­la je 1223 eu­ra u svib­nju, što je pad od 5 pos­to u od­no­su na lanj­ski svi­banj. Kva­drat ku­će u Za­gre­bu jef­ti­ni­ji je od svih žu­pa­ni­ja u pri­oba­lju i po­ka­zu­je ci­je­nu kva­dra­ta is­pod pro­sje­ka za Hr­vat­sku. U svib­nju je naj­skup­lji kva­drat ku­će u Gra­du Za­gre­bu za­bi­lje­žen na Tu­škan­cu, gdje je iz­no­sio 3310 eu­ra. Kod sta­no­va, pro­sječ­na ci­je­na po kva­dra­tu iz­no­si­la je 1614 eu­ra, što je ci­je­na pri­bliž­no is­ta proš­lo­go­diš­njoj. Naj­skup­lji kva­drat stana u Za­gre­bu u svib­nju bio je na Dol­cu, gdje je iz­no­sio 2945 eu­ra, a to je ujed­no dio gra­da ko­ji po­ka­zu­je rast ci­je­na od čak 4 pos­to pre­ma is­tom mje­se­cu proš­le go­di­ne.

Naj­tra­že­ni­ji Zagreb

Ci­je­ne iz­ra­zi­to va­ri­ra­ju ka­da ana­li­zi­ra­mo po grad­skim če­t­vr­ti­ma u Gra­du Za­gre­bu te se kre­ću od naj­ni­že pro­sječ­ne ci­je­ne u Bre­zo­vi­ci od 947 eu­ra po kva­dra­tu za stan, do op­ći­ne Gor­nji Grad – Me­dveš­čak od pro­sječ­ne ci­je­ne od 2072 eu­ra po kva­dra­tu za stan te 2271 eu­ro za kva­drat ku­će. U svib­nju 2016. go­di­ne u naj­ve­ćim gra­do­vi­ma u Hr­vat­skoj naj­vi­še ci­je­ne po kva­dra­tu ima­ju ne­kret­ni­ne u gra­do­vi­ma na Ja­dra­nu – u Du­brov­ni­ku, Spli­tu i Za­dru. Naj­ni­žu pro­sječ­nu ci­je­nu ne­kret­ni­ne i da­lje ima Vu­ko­var, u ko­je­mu je ci­je­na kva­dra­ta is­pod 500 eu­ra. Od svih sta­no­va ogla­še­nih u svib­nju 2016. go­di­ne naj­vi­še su se pre­tra­ži­va­li oni u Za­gre­bu, Ri­je­ci, Spli­tu, Za­dru, Osi­je­ku, Pu­li, Crik­ve­ni­ci i Opa­ti­ji. Čak 47 pos­to svih pre­tra­ži­va­nja po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca od­no­si se na Zagreb, dok se 9 pos­to svih pre­tra­ži­va­nja sta­no­va od­no­si na Ri­je­ku i 9 pos­to svih pre­tra­ži­va­nja na Split. Me­đu pre­tra­ži­va­ni­jim gra­do­vi­ma na­la­ze se Opa­ti­ja i Crik­ve­ni­ca, a ras­te i pre­tra­ži­va­nje sta­no­va u gra­do­vi­ma i na­se­lji­ma u pri­oba­lju.

Gle­da­no po kvar­to­vi­ma, naj­tra­že­ni­je su ne­kret­ni­ne u tom za­gre­bač­kom na­se­lju ko­je dr­ži pro­sječ­nu ci­je­nu od 1550 eu­ra po kva­dra­tu Pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta za ku­ću u Du­brov­ni­ku iz­no­si 2122 eu­ra, dok je pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta ku­će u Za­gre­bu 1223 eu­ra Po­ma­ci na tr­ži­štu Mo­de­li POS-a po­ka­za­li su se kao do­bri, s ob­zi­rom na ci­je­ne ni­že od pro­sječ­nih, zbog če­ga su iz­a­zva­le ve­lik in­te­res gra­đa­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.