Ve­li­ki ma­ke­over dnev­ne zo­ne i ku­pa­oni­ce

Mla­di par po­že­lio je proz­rač­ni­ji, to­pli­ji i ugod­ni­ji pros­tor s kva­li­tet­nim ko­ma­di­ma na­mje­šta­ja i de­ta­lja pa su stan te­me­lji­to pre­ure­di­li

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Iva.Cu­ric@ve­cer­nji.net

In­te­ri­jer Naj­ve­će pro­mje­ne do­ži­vje­la je so­ci­jal­na zo­na – sru­šen je zid iz­me­đu ma­le ku­hi­nje i dnev­nog bo­rav­ka te se pros­tor po­ve­zao u cje­li­nu Iva Ćurić Stan od 75 m2 u za­gre­bač­kom na­se­lju Špan­sko, star ma­nje od jed­nog de­set­lje­ća, do­ži­vio je te­me­ljit ma­ke­over dnev­ne zo­ne i ku­pa­oni­ce ia­ko to, s ob­zi­rom na za­te­če­no sta­nje, ni­je bi­lo nuž­no. No ka­ko se pod­ne oblo­ge od la­mi­na­ta kao ni nji­ho­va bo­ja ni­su svi­đa­le vlas­ni­ci­ma, kao i iz­gled i opre­ma ku­pa­oni­ce, a us­to ni­su bi­li za­do­volj­ni pos­to­je­ćim pros­tor­nim rje­še­njem dnev­ne zo­ne, od­lu­či­li su se na kom­plet­nu adap­ta­ci­ju. Spa­va­će so­be do­ži­vje­le su nez­nat­ne pro­mje­ne: no­ve boje zi­do­va i no­ve pod­ne oblo­ge, ali još uvi­jek če­ka­ju na stil­ski fi­niš. Ka­ko je ima­la odri­je­še­ne ru­ke u pro­jek­t­nom pla­nu, ali i opre­ma­nju do­ma, di­zaj­ne­ri­ca in­te­ri­je­ra Bo­silj­ka An­tol­ko­vić ure­di­la ga je pre­ma svojim za­mis­li­ma kon­zul­ti­ra­ju­ći se o sve­mu s vlas­ni­ci­ma. Di­zaj­ne­ri­ca nam je po­s­vje­do­či­la ka­ko je staro iz­da­nje stana, ia­ko je bio ure­đen, te­ško po­ve­za­ti sa sa­daš­njim, po­naj­vi­še zbog stila, ali i pros­tor­nih pre­ina­ka ko­je su nas­ta­le adap­ta­ci­jom.

Sjaj­no do­zi­ra­nje si­ve i plave

– Iz­bor na­mje­šta­ja, po­do­va i bo­ja bio je po­sve dru­ga­či­ji u sta­rom sta­nu, a i ma­le­na ku­hi­nja bi­la je odvo­je­na zi­dom od bo­rav­ka u ko­jem su se na­la­zi­le gar­ni­tu­re za sjedenje i bla­go­va­nje – objaš­nja­va di­zaj­ne­ri­ca, do­da­ju­ći ka­ko je že­lja vlas­ni­ka, osim mo­der­nog, ali ne­na­met­lji­vog i to­plog pros­to­ra u ko­jem će se osje­ća­ti ugodno, bi­la i ta da se po­ve­že dnev­na zo­na u je­dins­tven pros­tor. Ovim otva­ra­njem pros­to­ra, ko­je je pra­ti­lo i pri­la­go­đa­va­nje ins­ta­la­ci­ja, in­te­ri­jer iz­gle­da znat­no ve­ći ne­go pri­je, a ku­hi­nja ima ta­ko­đer više kva­dra­ta po­treb­nih za sve sa­dr­ža­je. Ka­ko bi se stvo­rio do­jam da je taj pros­tor još ve­ći, ko­ri­šten je me­di­ja­pan bi­je­le boje s do­da­ci­ma svi­je­tle pri­rod­ne boje dr­va. Za pod­ne oblo­ge oda­bran je svi­je­tli hrast pre­svu­čen mat la­kom, u skla­du s no­vim ten­den­ci­ja­ma u ure­đe­nju in­te­ri­je­ra. No­vim kon­cep­tom pros­tor je pos­tao proz­rač­ni­ji, a plave i si­ve ni­jan­se da­ju mu smi­re­nost, ali i to­pli­nu, ia­ko je ri­ječ o bo­ja­ma iz hlad­nog spek­tra. Taj­na se kri­je u do­brom do­zi­ra­nju os­ta­lih ni­jan­si, upo­tre­bi svijetlog dr­ve­ta i pri­rod­nih ma­te­ri­ja­la (pri­mje­ri­ce, vu­ne­ni te­pih) te bo­ga­toj ra­s­vje­ti. – Ra­s­vje­ti je dana ve­li­ka po­zor­nost te smo uz os­nov­nu ko­ris­ti­li i am­bi­jen­tal­nu. Ta­ko je pros­tor do­dat­no ra­svi­jet­ljen te je do­bio na že­lje­noj to­pli­ni – is­ti­če di­zaj­ne­ri­ca. Ka­ko je to bu­džet do­pu­štao, stan je opre­mi­la vri­jed­nim i atrak­tiv­nim ko­ma­di­ma na­mje­šta­ja te kva­li­tet­nim ma­te­ri­ja­li­ma.

Ta­li­jan­ski na­mje­štaj

Ku­hi­nja uz pri­pa­da­ju­ći šank je na­ru­če­na te je ra­đe­na od me­di­ja­pa­na i kva­li­tet­nog ive­ra­la, kao i po­li­ce u bo­rav­ku. Na­mje­štaj je pak uglav­nom ta­li­jan­skih pro­izvo­đa­ča. Ra­skoš­na kut­na garnitura za sjedenje sti­gla je iz Na­tu­zzi­ja, klub-sto­lić, bla­go­va­onič­ki stol i stol­ci iz Ca­li­ga­ri­sa, kao i bar­ski stol­ci u ku­hi­nji. Za­vje­se u ele­gant­noj sme­đe-bi­je­loj kom­bi­na­ci­ji ra­đe­ne su po mje­ri, kao i ku­pa­onič­ki na­mje­štaj. – Vlas­ni­ci­ma su se svi­đa­le pos­to­je­će ke­ra­mič­ke plo­či­ce te smo ku­pa­oni­cu re­no­vi­ra­li do­da­ju­ći no­ve ele­men­te – ogle­da­lo, umi­va­onik i or­ma­rić is­pod njega te smo za­tvo­ri­li boj­ler i pe­ri­li­cu u bi­je­li me­di­ja­pan – za­klju­ču­je di­zaj­ne­ri­ca.

Stil­ska ‘toč­ka na i’ u dnev­noj zo­ni dva su plat­na Ri­je­čan­ke Mir­ne Si­šul ko­ja su da­la pros­to­ru di­na­mi­ku i pe­čat osob­nos­ti. Ku­pa­oni­ca je do­bi­la no­ve or­ma­re i umi­va­onik

Bla­go­va­njem do­mi­ni­ra di­zaj­ner­ski lus­ter slav­ne Pa­tri­ci­je Urqu­iole

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.