Ure­đe­nje do­ma u bez­vre­men­skom sti­lu

Po­ne­ki di­zaj­ner­ski komad u ovoj je pri­či do­bro­do­šao, ot­kri­va An­ki­ca Ju­ri­če­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Pla­ni­ra­te li ure­đe­nje ko­je je traj­no, sva­ka­ko bi­raj­te kva­li­tet­ne ko­ma­de na­mje­šta­ja, kla­sič­nog stila i ne­utral­nih bo­ja

Pri­sje­ti­mo se poz­na­tih ri­je­či slav­ne Co­co Cha­nel: “Mo­da pro­la­zi, ali stil os­ta­je”. Ka­ko u mod­nom svi­je­tu, ta­ko i u svi­je­tu in­te­ri­je­ra raz­li­či­ti tren­do­vi do­la­ze i pro­la­ze. Poz­na­to nam je da postoje na­či­ni ure­đe­nja in­te­ri­je­ra ko­ji ni­su pod­lož­ni tren­dov­skim pro­mje­na­ma pa ih sto­ga s raz­lo­gom na­zi­va­mo bez­vre­men­skim interijerima. Že­li­te li i vi svoj dom urediti na bez­vre­men­ski na­čin, dr­ži­te se ne­kih os­nov­nih pra­vi­la i sa­vje­ta. Da bi vaš dom i na­kon više od dva­de­set go­di­na iz­gle­dao jed­na­ko atrak­tiv­no i priv­lač­no kao i onog dana kad ste ga ure­di­li, odlučite se opre­mi­ti ga kva­li­tet­nim na­mje­šta­jem i ma­te­ri­ja­li­ma. Ia­ko će­te mo­ra­ti iz­dvo­ji­ti ne­što više nov­ca za njega, oda­bir luk­suz­ni­jeg i udob­ni­jeg kla­sič­nog na­mje­šta­ja za­si­gur­no će biti si­gur­na inves­ti­ci­ja ko­ja će se du­go­roč­no is­pla­ti­ti. Bez­vre­men­ski stil ure­đe­nja in­te­ri­je­ra zah­ti­je­va neutralne to­no­ve bo­ja pa ne­će­te po­gri­je­ši­ti odlučite li se zi­do­ve obo­ji­ti u bo­ju va­ni­li­je, bi­je­lu ili svi­je­tlo­si­vu s tam­ni­jim de­ta­lji­ma. Žar­ke boje ko­ris­ti­te sa­mo u slu­ča­ju ka­da že­li­te is­tak­nu­ti po­je­di­ne ele­men­te u pros­to­ru. Iz­bje­ga­vaj­te upad­lji­ve i na­met­lji­ve uzor­ke na de­ko­ri­ma osim ka­da su u pi­ta­nju vu­ne­ni i svi­le­ni te­pi­si ukra­še­ni bo­ga­tim kla­sič­nim i tra­di­ci­onal­nim uzor­ci­ma. Ta­ko­đer, slo­bod­no je po­igra­ti se i neo­bič­nim ukras­nim jas­tu­ci­ma ko­je mo­že­te pro­mi­je­ni­ti kad po­že­li­te. Ure­di­te li svoj dom u kla­sič­nom sti­lu s jas­nim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma ne­kog odre­đe­nog po­vi­jes­nog raz­dob­lja, pos­ti­ći će­te “oz­bilj­nost” u pros­to­ru s do­zom ele­gan­ci­je. Ti­me će­te ujed­no is­tak­nu­ti bez­vre­men­sku pro­fi­nje­nost i svoj smi­sao za es­te­ti­ku ko­ji ne­će os­ta­ti ne­pri­mi­je­ćen. No ni­je nuž­no dr­ža­ti se pot­pu­no odre­đe­nog kla­sič­nog smje­ra da bis­te uspješno ure­di­li svoj dom u bez­vre­men­skom sti­lu. Vje­štim kom­bi­ni­ra­njem kla­sič­nog na­mje­šta­ja i dru­gih de­ko­ra­tiv­nih ele­me­na­ta s mo­der­nim na­mje­šta­jem stro­gih rav­nih li­ni­ja pos­ti­ći će­te ba­lans iz­me­đu dva pot­pu­no raz­li­či­ta stila te pos­ti­ći za­nim­ljiv i li­je- po ure­đen bez­vre­men­ski in­te­ri­jer. Mi­ni­ma­lis­tič­ki na­mje­štaj pos­lu­žit će kao pod­lo­ga za is­ti­ca­nje kla­sič­nih de­ta­lja. Us­pješ­nom kom­bi­na­ci­jom mo­der­no-kla­sič­nih ele­me­na­ta vaš dom će za­si­gur­no iz­gle­da­ti bes­pri­je­kor­no. Ako ne že­li­te sami “eks­pe­ri­men­ti­ra­ti” i bo­ji­te se da će­te po­gri­je­ši­ti, bo­lje da taj dio pos­la po­vje­ri­te struč­nja­ku. Znaj­te da ne­će­te po­gri­je­ši­ti ako se bu­de­te pri­li­kom ure­đe­nja bez­vre­men­skog in­te­ri­je­ra vo­di­li jed­nos­tav­noš­ću. In­ter­na­ci­onal­ni bez­vre­men­ski stil ure­đe­nja zah­ti­je­va i po­ko­ji bez­vre­men­ski (di­zaj­ner­ski) sto­lac, lam­pu ili ne­ki dru­gi de­talj ko­ji će svojim je­dins­tve­nim di­zaj­nom biti “toč­ka na i” uspješno ure­đe­nom in­te­ri­je­ru.

Kla­sič­ni komadi na­mje­šta­ja u ne­utral­nim to­no­vi­ma u kom­bi­na­ci­ji s fi­nim ma­te­ri­ja­li­ma da­ju do­mu kla­si­čan štih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.