Vi­ši iz­da­ci, ali du­go­roč­no se is­pla­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

1. Odlučite li se urediti svoj dom u kla­sič­nom sti­lu odre­đe­nog po­vi­jes­nog raz­dob­lja, potrudite se opre­mi­ti ga ori­gi­nal­nim (res­ta­uri­ra­nim) na­mje­šta­jem iz to­ga do­ba. Ako vam je pak te­ško do­ći do ori­gi­nal­nih pri­mje­ra­ka, na tr­ži­štu mo­že­te na­ći vjer­ne ko­pi­je na­mje­šta­ja.

2. Ure­đe­nje bez­vre­men­skog in­te­ri­je­ra zah­ti­je­va ne­što više fi­nan­cij­skih iz­da­ta­ka, ali imaj­te na umu da se is­pla­ti ulo­ži­ti u na­mje­štaj ko­ji će nas­li­je­di­ti mo­žda i va­ši unu­ci.

3. Uspješno ure­đen bez­vre­men­ski in­te­ri­jer pos­ti­ći će­te bu­de­te li se vo­di­li jed­nos­tav­noš­ću, kva­li­te­tom i is­tan­ča­nim smis­lom za es­te­ti­ku.

4. Ako ima­te ne­ki dra­gi de­ko­ra­tiv­ni ele­ment ili komad na­mje­šta­ja ko­ji ste nas­li­je­di­li u obitelji (ogle­da­lo, kris­tal­ni lus­ter, ko­mo­da, fo­te­lja i slič­no), savršeno će se uk­lo­pi­ti u “ovu pri­ču” .

5. Umjet­nič­ke sli­ke ne­izos­ta­van su ele­ment u in­te­ri­je­ru. Kla­si­ciz­mom će­te upot­pu­ni­ti cje­lo­kup­ni do­jam, no i mo­der­ne sli­ke od­lič­no će se uk­lo­pi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.