Stvo­ri­te od svo­ga do­ma si­gur­no mjesto

Lje­to i go­diš­nji od­mor ima­ju i svo­ju ruž­nu stra­nu – ve­ći broj pro­va­la u sta­no­ve i ku­će

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Iva Ćurić Iva.Cu­ric@ve­cer­nji.net

Ra­zi­nu si­gur­nos­ti ne­moj­te pre­pu­šta­ti slu­ča­ju i če­ka­ti da se šte­ta do­go­di, ne­go dje­luj­te pre­ven­tiv­no. Poč­ni­te od ulaz­nih vra­ta i no­ve bra­ve...

O si­gur­nos­ti svo­ga do­ma ne raz­miš­lja­mo sve dok je ne na­ru­ši ne­ka pri­rod­na ka­tas­tro­fa (po­pla­va), kvar ins­ta­la­ci­ja (puk­nu­će ci­je­vi) ili kri­mi­nal (pro­va­le), ali i on­da ka­da to do­ži­ve na­ma poz­na­te ili bli­ske oso­be. Dok se ta­ko ne­što ne do­go­di, po­la­ze­ći od sta­va da ne­ma mjes­ta pa­ni­ci ni pre­tje­ra­nom kon­tro­li­ra­nju, obič­no mis­li­mo da se to do­ga­đa ne­ko­me dru­go­me i da ne­ma po­tre­be tro­ši­ti na ugrad­nju sus­ta­va pro­tu­pro­val­ne za­šti­te i dru­ge mje­re.

Šte­ta skup­lja od za­šti­te

No sve češ­će vre­men­ske ne­po­go­de (sje­ti­te se sa­mo ve­li­ke po­pla­ve pri­je dvije go­di­ne u Sla­vo­ni­ji!), a i pro­va­le do­volj­no su upo­zo­re­nje ko­je po­zi­va na do­dat­nu od­go­vor­nost pre­ma imo­vi­ni. – U pra­vi­lu se pro­va­le do­ga­đa­ju kad gra­đa­ni od­la­ze na go­diš­nji od­mor – ne sa­mo na lje­to­va­nja, ne­go i na zi­mo­va­nja, pa su lje­to i zim­ski pe­ri­od oko i na­kon No­ve go­di­ne ri­zič­ni­ji od os­ta­lih raz­dob­lja. Osim te či­nje­ni­ce, tre­ba­mo ima­ti na umu da su one po­s­ljed­njih go­di­na sve češ­će če­mu su uz­ro­ci i gos­po­dar­ska kri­za i ne­za­pos­le­nost pa se mno­gi okre­ću kri­mi­na­lu – go­vo­ri Vi­to La­lić, vo­di­telj pro­da­je Kol­noa sus­ta­va za­šti­te. U pro­tek­lih pet go­di­na u Hr­vat­skoj je za­bi­lje­že­no go­to­vo 90 ti­su­ća pro­va­la, a naj­vi­še se kra­du zlat­ni­na i no­vac.

Pr­va li­ni­ja obra­ne

Su­ta­vi pro­tu­pro­val­ne za­šti­te ni­su jef­ti­ni no to je inves­ti­ci­ja ko­ja se du­go­roč­no i te ka­ko is­pla­ti­va. Jer, nas­ta­la šte­ta u pra­vi­lu je znat­no ve­ća od nov­ca ko­ji bi­smo ulo­ži­li u sred­stva za­šti­te. U red os­nov­nih sus­ta­va pri­je sve­ga spa­da alar­m­ni sus­tav. – To je pr­va li­ni­ja obra­ne od pro­val­ni­ka i sve­ga ono­ga što nam pro­va­le do­no­se, a to ni­je sa­mo gu­bi­tak ma­te­ri­jal­nog, ne­go i osje­ća­ja si­gur­nos­ti te po­rast stra­ha – go­vo­ri La­lić. Alar­m­ni sus­tav pre­po­ru­ču­je se za sta­no­ve, ku­će, ure­de, a su­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je omo­gu­ću­ju da i vlas­nik do­ja­vom na mo­bi­tel bu­de oba­vje­šten o pro­va­li... Slje­de­ći su ko­rak pro­tu­pro­val­na vra­ta, jedan od naj­češ­ćih na­či­na za­šti­te. Uz to što slu­že svo­joj svr­si – nu­de si­gur­nost u po­ku­ša­ju pro­va­le, bit­no je da izgledaju li­je­po te da, kad su za­tvo­re­na, dje­lu­ju kao cje­li­na. Že­li­te li ja­či alar­m­ni sus­tav, La­lić sa­vje­tu­je da ga “po­ja­ča­te” vi­de­onad­zo­rom ili vi­de­opor­ta­fo­nom, ko­ji ima­ju mo­guć­nost sni­ma­nja sve­ga ono­ga što se do­ga­đa is­pred va­ših kuć­nih vra­ta.

Broj pro­va­la u sta­no­ve ra­di pljač­ke u Hr­vat­skoj stal­no ras­te. Od 2011. do kra­ja 2015. za­bi­lje­že­no je go­to­vo 90 ti­su­ća pro­va­la Za pro­tu­pro­val­na vra­ta tre­ba iz­dvo­ji­ti naj­ma­nje 5000, za alar­m­ne sus­ta­ve 2000, a za vi­de­opor­ta­fon oko 1500 kn

THINKSTOCK

Ni­je do­volj­no sa­mo ima­ti pro­tu­pro­val­ni sus­tav za­šti­te, tre­ba ga uvi­jek po od­la­sku (bez ob­zi­ra na to ko­li­ko će­te du­go iz­bi­va­ti) i uklju­či­ti!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.