U Ri­je­ku do­la­zi i slav­ni Sjón, ko­ji pi­še tek­s­to­ve za Björk, ali i oper­na li­bre­ta

VBZ je obja­vio pe­ti ro­man is­lan­d­skog pis­ca “Pla­va li­si­ca” u pri­je­vo­du nje­go­ve pri­ja­te­lji­ce Ta­tja­ne La­ti­no­vić, ko­ji je ove go­di­ne iz­ve­den u ka­za­li­štu u Pra­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - De­nis Derk de­nis.derk@ve­cer­nji.net

Me­đu pis­ci­ma či­ji nas­tup na De­ve­tom ri­ječ­kom saj­mu knji­ga i fes­ti­va­lu auto­ra Vri­sak ni­ka­ko ne bi tre­ba­lo pro­pus­ti­ti i is­lan­d­ski je pi­sac Sjón, či­je je pra­vo ime Si­gur­jón Bir­gir Si­gur­d­sson. Ro­đen je u Rey­kja­vi­ku 1962. go­di­ne, a u knji­žev­ni svi­jet upu­tio se kao pjes­nik ko­ji je u pet­na­es­toj go­di­ni sam se­bi obja­vio zbir­ku “Si­no­vi”. Sjón je jedan od os­ni­va­ča Me­du­ze, is­lan­d­ske gru­pe na­dre­alis­ta ko­ja je snaž­no utje­ca­la na umjet­nič­ki život Rey­kja­vi­ka i u ko­joj je i upoz­nao pje­va­či­cu i sves­tra­nu umjet­ni­cu Björk. Kao pi­sac, Sjón je sves­tran, objav­lji­vao je zbir­ke po­ezi­je, ro­ma­ne, ka­za­liš­ne ko­ma­de i knji­ge za dje­cu. Ipak, poseban sta­tus me­đu­na­rod­ne zvi­jez­de pos­ti­gao je pi­šu­ći tek­s­to­ve za Björk. Ta­ko je baš Sjón na­pi­sao sti­ho­ve za pjesmu “Oce­ania” s ko­jom je Björk otvo­ri­la Olim­pij­ske igre u Ate­ni, kao što je na­pi­sao i tekst za pjesmu ko­ju je Is­lan­đan­ka skla­da­la za film “Ples u ta­mi” Lar­sa von Tri­era, za ko­ju je uz nju bio no­mi­ni­ran i za Os­ca­ra. Ali, on pi­še i li­bre­ta za ope­re i tek­s­tov­ne pred­lo­ške za ora­to­ri­je i svi­ra gi­ta­ru. Su­ra­đi­vao je i s gu­dač­kim kvar­te­tom Brod­sky, a za­ni­ma se za is­lan­d­ski fol­k­lor i is­lan­d­sku bo­ga­tu tra­di­ci­onal­nu knji­žev­nost ko­ja da­ti­ra još od 13. sto­lje­ća.

“Pla­va li­si­ca” na hr­vat­skom

Do sa­da Sjón ni­je bio objav­lji­van u Hr­vat­skoj, no ovaj pro­pust is­pra­vio je VBZ obja­viv­ši Sjónov ro­man “Pla­va li­si­ca” u pres­tiž­noj bi­bli­ote­ci Eu­ro­pa u tri­de­set knji­ga, i to u pri­je­vo­du Ta­tja­ne La­ti­no­vić. Sjóno­ve su knji­ge objav­lje­ne u tri­de­set pet ze­ma­lja, a ve­lik us­pjeh u svi­je­tu ima­li su i nje­go­vi ro­ma­ni “Iz us­ta ki­ta”, “Mje­se­čev ka­men – dje­čak ko­ji ni­kad ni­je bio” i “Mu­za ko­ja šap­će”. En­gle­ski je­zik na­učio je sa­mo zbog Da­vi­da Bowi­eja ko­jim je bio (i os­tao) du­bo­ko fas­ci­ni­ran. U Ri­je­ci će se na Vri­sku pred­sta­vi­ti u če­t­vr­tak 9. lip­nja u 20 sa­ti u klu­bu Ba­čva, i to uz pre­vo­di­te­lji­cu Ta­tja­nu La­ti­no­vić i svo­ju hr­vat­sku ured­ni­cu San­dru Uka­lo­vić. Na­rav­no, Sjón ni­je pra­vo umjet­ni­ko­vo ime, ne­go pse­udo­nim. Za­što ga je uzeo? – Bio sam pri­lič­no mlad kad sam po­čeo pi­sa­ti po­ezi­ju i sli­ka­ti s ide­jom da mogu ne­što po­di­je­li­ti sa svi­je­tom. Ne mogu se sje­ti­ti da sam uopće sum­njao u to ho­će li to biti objav­lje­no. Ka­ko su mno­gi mo­ji uzo­ri ima­li umjet­nič­ka ime­na, mis­lio sam da ga i ja mo­ram ima­ti. Ime su pro­mi­je­ni­li, re­ci­mo, Hal­l­dór Ki­ljan Laxness (pra­vo ime Hal­l­dór Guðjón­sson), Is­lan­đa­nin, do­bit­nik No­be­lo­ve nagrade za knji­žev­nost, ili od stra­na­ca Da­vid Bowie (Da­vid Ro­bert Jo­nes). Ta­da sam shva­tio da mo­je pra­vo ime, Si­gur­jón, u se­bi skri­va ri­ječ ko­ja bi mo­gla biti mo­je no­vo ime. Iz­ba­cio sam “igur” iz sre­di­ne ime­na i pos­tao Sjón, a ri­ječ sjón zna­či po­gled, vid. Ta­da sam mis­lio da to ime po­ka­zu­je ono što sam sma­trao za­da­ćom pjes­ni­ka – da tre­ba biti “oči svi­je­ta”. Ta­ko sam raz­miš­ljao kad sam imao pet­na­est go­di­na. Us­to, moj na­di­mak u dje­tinj­stvu bio je Sjon­ni. Za me­ne je to bi­lo dio igre. Umjet­nič­ka ime­na kao da po­ma­žu iz­vu­ći kre­ativ­nu oso­bu iz nas. Po­ma­žu da se od­mak­neš od se­be i on­da stu­paš u in­te­rak­ci­ju sa svi­je­tom gle­da­ju­ći ga iz­nad svog vlas­ti­tog ra­me­na – objaš­nja Sjón svoj pse­udo­nim pod ko­jim je pre­poz­nat u svi­je­tu, ali i u Is­lan­du.

“Pla­va li­si­ca” u ka­za­li­štu

Ka­da go­vo­ri o svojim ro­ma­ni­ma (do sa­da ih je obja­vio se­dam, a “Pla­va li­si­ca” mu je pe­ti po re­du) Sjón is­ti­če da ve­ći­na nje­go­vih ro­ma­na go­vo­ri o od­no­su Is­lan­da sa svi­je­tom, i to iz per­s­pek­ti­ve po­je­di­na­ca ko­ji ni­su dio si­la ko­je kre­ira­ju svi­jet. – Mo­je pri­če smje­šte­ne su u raz­li­či­ta po­vi­jes­na raz­dob­lja, i to u 17. sto­lje­će, 19. sto­lje­će, ra­no 20. sto­lje­će, Dru­gi svjet­ski rat. Rezultat to­ga uvi­jek je eks­pe­ri­ment, spoj proš­log i sa­daš­njeg – objaš­nja­va Sjón, ko­ji je po­čet­kom ove go­di­ne po­sje­tio Ljub­lja­nu i Bra­tis­la­vu, a bio je i u Pra­gu, gdje je po nje­go­vu ro­ma­nu “Pla­va li­si­ca” pos­tav­lje­na i ka­za­liš­na pred­sta­va. Glav­ni lik Ab­bu tu­ma­či­la je mlada umjet­ni­ca ro­đe­na s Downo­vim sin­dro­mom. – Sjóno­ve su knji­ge je­dins­tve­ne. Mis­lim da je on us­pio uhva­ti­ti nit kla­sič­ne is­lan­d­ske knji­žev­nos­ti i oži­vi­ti je. Us­pio se po­ve­za­ti s auten­tič­nim Is­lan­dom i uves­ti ga u 21. sto­lje­će, pri­ka­za­ti ja­ku po­ve­za­nost Is­lan­đa­na s pri­ro­dom i to spo­ji­ti s mo­der­nim vre­me­nom. I još važ­ni­je – spo­ji­ti ra­zum i sr­ce – iz­ja­vi­la je o svom su­rad­ni­ku i pri­ja­te­lju Björk. No, ka­riz­ma­tič­ni is­lan­d­ski pi­sac (ko­ji je bio i u Fran­k­fur­tu, gdje je ma­li Is­land s ne­što više od 300.000 sta­nov­ni­ka bio zem­lja gost!?) ni­je je­di­na zvi­jez­da ri­ječ­kog Vri­ska. U Ri­je­ci će gos­to­va­ti i iz­nim­no kri­tič­ni grč­ki autor Chris­tos Iko­no­mou s ro­ma­nom “Ne­što će se do­go­di­ti, vi­djet ćeš”, tre­nu­tač­no jedan od naj­ja­čih auto­ra iz Es­to­ni­je Tõnu Õn­ne­pa­lu ko­jem je VBZ obja­vio ro­man “Po­gra­nič­ni te­ri­to­rij”, fin­ska auto­ri­ca Ri­ik­ka Pul­k­ki­nen či­ja je “Is­ti­na” pre­ve­de­na na čak se­dam­na­est je­zi­ka, bel­gij­ski autor Di­mi­tri Ver­hulst s ro­ma­nom “Na­ža­los­nost stva­ri”, ali i ci­par­ska auto­ri­ca Myr­to Azi­na Chro­ni­di s ro­ma­nom “Eks­pe­ri­ment”.

Ovaj mul­ti­me­dij­ski pro­jekt ide­ja je re­da­te­lja Ta­ge­mo­sea, ko­ji me po­zvao da za­jed­no pi­še­mo sce­na­rij. Tre­ba­lo nam je ne­ko­li­ko go­di­na, ali is­pa­lo je za­is­ta do­bro

Is­lan­d­ski sves­tra­ni pi­sac Sjón jedan je od naj­ve­ćih zvi­jez­da de­ve­tog Vri­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.