Zu­bak: Vra­ti­te mi S-300 Me­sić: Sve je u SAD-u

Ako je Hr­vat­ska do­is­ta iz­vez­la ru­sku voj­nu teh­no­lo­gi­ju bez do­zvo­le u SAD, pri­je­ti joj ve­li­ki me­đu­na­rod­ni skan­dal, sma­tra Zvon­ko Zu­bak

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Da­vor Ivan­ko­vić ZAGREB

Is­po­ru­či­telj ra­ket­nog sus­ta­va Zvon­ko Zu­bak odus­tao od tra­že­nja 200 mi­li­ju­na do­la­ra i tra­ži po­vrat, no os­tao je za­te­čen Me­si­će­vom iz­ja­vom

Sve do­la­zi na na­pla­tu, no zad­nje če­ti­ri hr­vat­ske vla­de po­na­ša­le su se kao da ra­čun za is­po­ru­če­ni ru­ski ra­ket­ni sus­tav S-300 ne­će ni­ka­da mo­ra­ti pla­ti­ti. A sud­ski se pro­ces iz­me­đu Zvon­ka Zu­ba­ka, pred­stav­ni­ka gru­pe part­ne­ra i tr­go­va­ca oruž­jem (tvrt­ka WFL-Win­s­ley Fi­nan­ce Li­mi­ted) ko­ji su 90-ih ops­krb­lji­va­li Hr­vat­sku oruž­jem, na­kon 15 go­di­na su­đe­nja pri­bli­ža­va se kra­ju. Još u ruj­nu mo­ra biti sas­lu­šan zad­nji svje­dok (Zlat­ko Ma­te­ša). Hr­vat­ska jav­nost zna da je uo­či os­lo­bo­di­lač­ke ak­ci­je Olu­ja RH po­ka­za­la na mi­mo­ho­du na Ja­ru­nu di­je­lo­ve ta­da go­to­vo ne­poz­na­tog ru­skog stra­te­škog oruž­ja ko­ji osi­gu­ra­va nad­zor zrač­nog pros­to­ra i ru­še­nje svih ne­pri­ja­telj­skih le­tje­li­ca na da­lji­ni od 150 km do vi­si­ne od 28.000 me­ta­ra. Mno­gi se ana­li­ti­ča­ri sla­žu da je taj sus­tav od­vra­tio bi­lo kak­vu mo­guć­nost in­ter­ven­ci­je sr­p­sko-ju­gos­la­ven­ske voj­ske. I RH je mo­gla sa­ma vratiti svoj te­ri­to­rij.

Po­uz­dan is­po­ru­či­telj oruž­ja

Zu­bak se do ta­da već bio po­t­vr­dio kao po­uz­dan is­po­ru­či­telj oruž­ja jer je u oko 160 le­to­va već bio u RH pre­ba­cio dvije eska­dri­le MiGo­va 21 i ne­ko­li­ko eska­dri­la ru­skih tran­s­port­nih (Mi-8) i bor­be­nih he­li­kop­te­ra (Mi-24). Rat je za­vr­šen, no sus­tav S-300 ni­je sve do danas pot­pu­no is­pla­ćen. Zu­bak i nje­go­vi part­ne­ri po­tra­žu­ju oko 200 mi­li­ju­na do­la­ra od­šte­te, nu­de­ći i na­god­be, od­šte­tu u di­oni­ca­ma vred­ni­jih hr­vat­skih tvrt­ki (po­put Cro­ati­je Air­li­ne­sa), no vla­de u Za­gre­bu gu­ra­le su gla­vu u pi­je­sak i ote­za­le. Zu­bak, me­đu­tim, ni­je odus­tao, a pri­je de­se­tak dana, na zad­njem ro­či­štu su­đe­nja na Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du u Za­gre­bu šo­ki­rao je Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo ko­je u pro­ce­su zas­tu­pa in­te­re­se RH. Zu­bak je ka­zao da više ne tra­ži no­vac i od­šte­tu, ne­go tra­ži da mu se vra­ti ne­pla­će­ni sus­tav, jer ima kup­ca! Zu­bak i part­ne­ri tra­ži­li su po­vrat sus­ta­va još 2004., ka­da su pr­vi put pro­naš­li kup­ca, no RH je pri­tis­nu­ta da ne vra­ća sus­tav jer je kao ku­pac de­tek­ti­ra­na ta­da pro­ble­ma­tič­na dr­ža­va (Irak). Dva­na­est go­di­na kas­ni­je, 2016., Zu­bak i part­ne­ri opet tra­že po­vrat S-300 kao naj­bo­lje rje­še­nje, jer po­no­vo ima­ju kup­ca. Ra­di se o po­li­tič­ki nes­por­noj i bo­ga­toj za­ljev­skoj dr­ža­vi. Zu­bak je na su­du u Za­gre­bu čak ka­zao da je taj ku­pac spre­man pla­ti­ti pu­no više nov­ca ne­go što je ci­je­na ci­je­lo­ga spo­ra s RH (200 mi­li­ju­na USD). Objaš­nja­va da je sus­tav S-300 sa­da pu­no skup­lji ne­go pri­je 10-15 go­di­na. – Mo­glo bi se re­ći da sus­tav danas ne­ma ci­je­ne. Nit­ko ne zna ko­li­ko je Iran pla­tio sus­tav, no spo­mi­nju se i mi­li­jar­de do­la­ra – ka­že. Zu­bak je su­du objas­nio zah­tjev da bi RH tre­ba­la do­pus­ti­ti ru­skim in­s­pek­to­ri­ma da do­đu nji­ho­vi struč­nja­ci iz tvor­ni­ce, oba­ve in­s­pek­ci­ju sus­ta­va i vi­de u kak­vom je sta­nju. – Sprem­ni smo ga pre­uze­ti i ti­me tre­nu­tač­no pre­ki­nu­ti spor s RH, ko­ja ne bi tre­ba­la više ni­šta pla­ti­ti bu­de li sus­tav u iz­vor­nom sta­nju – ka­že Zu­bak.

Bez za­po­vjed­nog cen­tra

Pod­sje­ća da je onaj dio sus­ta­va ko­ji je is­po­ru­čen sa­dr­ža­vao 6 ra­ket­nih lan­se­ra s pri­pa­da­ju­ćim vo­zi­li­ma, sva­ki sa po 4 ra­ke­te, pri­pa­da­ju­će re­zerv­ne di­je­lo­ve te ra­da­re Vi­ška. Tvr­di da ni­je is­po­ru­čen za­po­vjed­ni cen­tar, bez ko­je­ga je sus­tav ne­mo­ćan. Tek je ne­dav­no saz­nao da je 1997. na sas­tan­ku na Bri­ju­ni­ma od­lu­če­no da se sus­tav ne­će kom­ple­ti­ra­ti, ali ga o to­me nit­ko ni­je oba­vi­jes­tio. Svje­dok Stje­pan Me­sić je na ro­či­štu po­s­vje­do­čio ono o če­mu su me­di­ji šu­ška­li go­di­na­ma, no bez do­ka­za. – Ta­daš­nji pre­mi­jer Sa­na­der ka­zao mi je da je sus­tav 2004. oti­šao u SAD – re­kao je Me­sić! – Ako je to­mu ta­ko, on­da je to straš­no u me­đu­na­rod­nim ok­vi­ri­ma – ka­že Zu­bak. Što će nje­go­vi ru­ski part­ne­ri na­pra­vi­ti po­ka­že li se da sus­tav više ni­je u RH? Od­lu­čit će ru­ska dr­ža­va, no ta­kav voj­ni skan­dal si­gur­no bi mogao pro­izves­ti po­s­lje­di­ce za RH ako je iz­vez­la ru­sku voj­nu teh­no­lo­gi­ju bez do­zvo­le u SAD. No, Zu­bak sve­jed­no nu­di Hr­vat­skoj no­vi aran­žman ko­ji bi ri­je­šio nje­zin pro­blem i s eska­dri­lom bor­be­nih avi­ona. – Dr­ža­va ku­pac sus­ta­va S-300 sa­ma je pred­lo­ži­la da dio tog do­go­vo­ra bu­de i us­tu­pa­nje ili pro­da­ja kre­di­tom na 10 go­di­na eska­dri­le zra­ko­plo­va F16, ko­ji su u od­lič­nom sta­nju, a la­ni su ge­ne­ral­no re­mon­ti­ra­ni. Zra­ko­plo­vi su is­pro­ba­ni i u rat­nim uvje­ti­ma i nji­ho­vom na­ba­vom HRZ bi na du­lje vri­je­me ri­je­šio pro­blem nad­zo­ra hr­vat­skog ne­ba – iz­no­si Zu­bak. No, po­ka­že li se da sus­tav ni­je u RH, što on­da? Zu­bak ka­že da su WFL-u uvi­jek bi­li sprem­ni na po­vra­tak ili na­god­bu. Ako je toč­no ono što svje­do­či Me­sić, RH je pred ve­li­kim pro­ble­mom. Zu­ba­ko­vi su od­vjet­ni­ci tra­ži­li još 2005. i 2006. da u sud­ski za­pis­nik uđe da se za­bra­nju­je otu­đe­nje sus­ta­va iz RH. Iz DORH-a su im ta­da rek­li da je sus­tav na ču­va­nju. Danas to zvu­či čud­no. No to i po­ka­zu­je ko­li­ko je DORH bio ko­or­di­ni­ran s Vla­dom i da su i oni vje­ro­va­li da je sus­tav još u zem­lji. Za raz­li­ku otad, Zu­bak mis­li da DORH danas zna gdje je sus­tav, i na mu­ka­ma su ka­ko is­pu­ni­ti na­log su­da i priz­na­ti gdje je sus­tav sa­da. Hr­vat­ska se oči­to više ne mo­že “pra­vi­ti lu­da” u tom spo­ru. U MORH-u ne­će ko­men­ti­ra­ti zbi­va­nja na su­du, osim ako to ne na­lo­ži Vla­da – do ta­da je sve oči­to “voj­na taj­na”.

Pr­vi put je po­vrat tra­žen 2004., no RH su pri­tis­nu­li da ne vra­ća S-300 jer je ku­pac pro­ble­ma­ti­čan

Hr­vat­ska je jav­nost S-300 upoz­na­la uo­či os­lo­bo­di­lač­ke ak­ci­je Olu­ja ko­ji je ta­da po­ka­zan na mi­mo­ho­du na Ja­ru­nu

Zvon­ko Zu­bak: Sprem­ni smo pre­uze­ti sus­tav i ti­me tre­nu­tač­no pre­ki­nu­ti spor s RH, ko­ja ne bi tre­ba­la više ni­šta pla­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.