HILLARY CLINTON:

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Do­nald Trump je opas­no ne­do­s­lje­dan. Pot­pu­no je ne­po­do­ban da bu­de pred­sjed­nik i nje­gov iz­bor bio bi po­vi­jes­na gre­ška

REUTERS

De­mo­krat­ska kan­di­dat­ki­nja o svo­me pro­tiv­ni­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.