NO­VI MAX U SU­BO­TU!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Koc­kas­ti “bac­k­s­ta­ge”:

Tko su lju­di ko­ji bri­nu za re­pre­zen­ta­ci­ju... Igra­či­ma su do­zvo­lje­ni i ina­če za­bra­nje­ni pi­zza i pom­mes fri­tes!

Va­tra i led:

Kup­ka je go­ra od tr­ča­nja, a Ivan Pe­ri­šić je naj­hra­bri­ji kad tre­ba ući

Maxi-ana­li­za 1998. vs 2016.

Ča­či­će­vi deč­ki su mla­đi, igra­ju u više me­ga-klu­bo­va i u važ­ni­jim ulo­ga­ma ne­go Ći­ri­ni va­tre­ni... Ali su i pu­no umor­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.