TO­MIS­LAV KA­RA­MAR­KO

2012.-

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Vo­li dje­lo­va­ti iz po­za­di­ne i, po mo­guć­nos­ti, bez pri­sut­nos­ti me­di­ja, što je na­vi­ka ko­ju je do­nio iz taj­nih služ­bi. Ne­po­vjer­ljiv je pre­ma me­di­ji­ma i, po op­ćoj ocje­ni, loš ko­mu­ni­ka­tor. Još je u opor­bi, pre­ma an­ke­ta­ma, pos­tao naj­ne­po­pu­lar­ni­ji po­li­ti­čar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.