Pet sa­vje­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

1. Pla­ni­ra­te li za vi­kend ili du­lje iz­bi­va­ti iz do­ma, oba­vi­jes­ti­te o to­me obi­telj, ali i su­sje­de ka­ko bi pri­pa­zi­li na stan.

2. Za­mo­li­te su­sje­de da na­zo­vu po­li­ci­ju pri­mi­je­te li ne­što sum­nji­vo i da re­do­vi­to praz­ne vaš po­štan­ski san­du­čić.

3. Os­ta­vi­te ne­ko­me od po­vje­re­nja ključ stana da ga po­vre­me­no obi­đe, pro­vje­tri i pro­vje­ri je li sve u re­du.

4. Ne os­tav­ljaj­te pro­zo­re i bal­kon­ska vra­ta otvo­re­ne na kip i is­klju­či­te sve ure­đa­je osim hlad­nja­ka.

5. Do­bro je za­šti­ti­ti se osi­gu­ra­njem. Osim od pro­va­le, u po­li­cu mo­že­te uklju­či­ti i za­šti­tu od po­ža­ra, po­pla­ve, lo­ma stak­la... kins­ta­la­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.