Po­zvao Pe­tro­va i Ka­ra­mar­ka da se po­vu­ku s duž­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor - (Mar­ko Špo­ljar)

Ova je Vla­da oči­to skle­pa­na s “tvor­nič­kom gre­škom”. Pr­vu sjed­ni­cu svo­je Vla­de pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić mo­rao je otvo­ri­ti mo­ti­vi­ra­ju­ćim ci­ta­tom “Stay calm and go­vern on“(os­ta­ni mi­ran i “vo­zi” da­lje). Ore­ško­vić je to re­kao za­to što je Vla­du i pri­je pr­ve sjed­ni­ce u man­da­tu tres­la kri­za zbog mi­nis­tra bra­ni­te­lja Mi­je Cr­no­je. Cr­no­ju su ne­ka­ko us­pje­li ri­je­ši­ti, ri­je­ši­li su i kri­zu s no­vim čel­ni­kom SOA-e. I to je to. Sve os­ta­lo bi­la su sa­mo pod­me­ta­nja i su­ko­bi unu­tar ko­ali­ci­je, iz­me­đu Mos­ta i HDZ-a. U če­t­vr­tak je Ore­ško­vi­ću iz­gle­da pre­ki­pje­lo, re­vol­ti­ran zbog stal­nih su­ko­ba nje­go­vih dva­ju pot­pred­sjed­ni­ka Bo­že Pe­tro­va i To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, od­lu­čio je za­igra­ti ri­skant­nu igru i bez objašnjenja ot­ka­za­ti sjed­ni­cu Vla­de. To je bi­la nje­go­va po­ru­ka da ova­ko više ne mo­že. Ka­ko Ore­ško­vić ne­ma ni­jed­nog sa­bor­skog zas­tup­ni­ka, pros­tor mu je za po­li­tič­ke igre i ma­ne­vre vr­lo uzak, a po­zi­vom ovom dvoj­cu da od­stu­pi taj pros­tor pos­tao je još uži. .

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.