ZDRAV­KO MARIĆ Na­kon pro­pas­ti pro­da­je hr­vat­skih obvez­ni­ca on ne bi o ka­ma­ta­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Dok ka­ma­te na svjet­skom tr­ži­štu pa­da­ju, Hr­vat­skoj ras­tu, ali mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, gos­tu­ju­ći na HTV-u, po­že­lio je da se ne raz­go­va­ra o ka­ma­ta­ma. O če­mu bi on­da? Mo­žda, kao i os­ta­tak vla­da­ju­će ko­ali­ci­je, o abor­tu­si­ma, ko­mu­nja­ra­ma, lus­tra­ci­ji, brat­stvu i je­dins­tvu u vla­da­ju­ćoj stran­ci?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.