MI­RO KO­VAČ Mno­gi Hr­va­ti ipak ni­su ima­li ne­čis­tu sa­vjest pre­ma Ži­do­vi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Ob­zor -

Šef di­plo­ma­ci­je u Iz­ra­elu ka­že ka­ko ‘Hr­va­ti i Ži­do­vi ima­ju do­bre od­no­se, osim za 2. svjet­skog ra­ta’. Šte­ta što ni­je spo­me­nuo da su mno­gi Hr­va­ti do­bro­volj­no iz­a­bra­li an­ti­fa­šis­tič­ku op­ci­ju u tom ra­tu pa ne sno­se od­go­vor­nost te da je zbog njih an­ti­fa­ši­zam u hr­vat­skom Us­ta­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.