PLAN Ne us­pi­je li Ka­ra­mar­ko pres­lo­ži­ti ve­ći­nu, HDZ će tra­ži­ti da se po­vu­če iz Vla­de

Kom­pro­mis U tom slu­ča­ju HDZ bi tra­žio i od­la­zak pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća Iz­bje­ći iz­bo­re Čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva uvje­re­ni da bi HDZ na izborima iz­gu­bio

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go

Čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva sma­tra­ju da je Br­kić po­gri­je­šio jer je so­li­rao i jer ni­je po­go­dio tre­nu­tak za na­pad na Ka­ra­mar­ka

Iako je Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a, uz suz­dr­žan glas Iva­ne Ma­le­tić i ne­gla­sa­nje Mi­li­ja­na Br­ki­ća (pre­ma nje­go­vim tvrd­nja­ma), od­lu­či­lo da će HDZ po­ku­ša­ti pres­lo­ži­ti ve­ći­nu u Sa­bo­ru, a ako to ne us­pi­je idu no­vi iz­bo­ri, to ne zna­či da je ot­klo­nje­na mo­guć­nost da vrh stran­ke pri­si­li To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka da se po­vu­če iz Vla­de. To je jed­na od op­ci­ja ras­ple­ta krize vlasti, u slu­ča­ju da pres­la­ga­nje u Sa­bo­ru ne us­pi­je (a u no­vu ve­ći­nu vje­ru­je sve ma­nje HDZ-ova­ca) ko­ja se is­kris­ta­li­zi­ra­la dan na­kon bur­nog Pred­sjed­niš­tva HDZ-a na ko­jem je Mi­li­jan Br­kić, za­mje­nik še­fa HDZ-a, za­tra­žio Ka­ra­mar­ko­vu os­tav­ku u Vla­di. Iako je Br­kić, re­al­no, na toj sjed­ni­ci do­ži­vio po­raz, s ob­zi­rom na to da su svi osim Iva­ne Ma­le­tić i nje­ga po­dr­ža­li Ka­ra­mar­ko­vu op­ci­ju pres­la­ga­nja ve­ći­ne, to ne zna­či da su svi oni ko­ji su u tom tre­nut­ku, de fac­to, os­ta­li uz Ka­ra­mar­ka to uči­ni­li za­to što mu sli­je­po vje­ru­ju ili za­to što sma­tra­ju da nje­go­va po­zi­ci­ja mo­ra bi­ti ne­upit­na. Tak­ti­ka i raz­miš­lja­nja ne­ko­li­ko čla­no­va Pred­sjed­niš­tva HDZ-a s ko­ji­ma smo ju­čer raz­go­va­ra­li jest slje­de­ća: klju­čan je tje­dan pred na­ma u ko­jem Ka­ra­mar­ko mo­ra otvo­ri­ti oči i pos­ta­ti svjes­tan si­tu­aci­je. Po­ka­že li se da Ka­ra­mar­ko ne mo­že pres­lo­ži­ti ve­ći­nu u Sa­bo­ru i na taj na­čin spa­si­ti Vla­du i iz­bje­ći no­ve iz­bo­re, on­da je to tre­nu­tak u ko­jem bi se mo­gao tra­ži­ti Ka­ra­mar­kov od­la­zak iz Vla­de. Ne­ko­li­ko čla­no­va Pred­sjed­niš­tva s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li (i to oni iz­van kvo­te ko­ja je po­dr­ža­la Br­ki­ća: Ma­le­tić, Ko­vač, Anu­šić), de­ci­di­ra­no ka­že da no­vi iz­bo­ri ni­ka­ko ni­su rje­še­nje i da je to po­li­tič­ki mo­men­tum u ko­jem bi se tre­ba­lo tra­ži­ti Ka­ra­mar­ko­vo pov­la­če­nje.

“Di­le­tant­ski puč”

No, HDZ žr­tvo­va­nje Ka­ra­mar­ka, ko­je je za­pra­vo žr­tva HDZ-a pred Mos­tom, mo­ra kom­pen­zi­ra­ti. U tom bi se slu­ča­ju, uz po­nu­đe­nu gla­vu Bo­že Pe­tro­va, tra­ži­la i gla­va pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća, a HDZ bi tra­žio mjes­to pred­sjed­ni­ka Vla­de. Mjes­tom pre­mi­je­ra u Vla­di HDZ-a i Mos­ta HDZ bi uma­njio šte­tu od pri­nud­nog Ka­ra­mar­ko­va od­la­ska. Mos­tu, ko­ji je klju­čan za ame­no­va­nje Ore­ško­vi­će­ve eli­mi­na­ci­je, u toj bi Vla­di HDZ mo­gao po­nu­di­ti dva pot­pred­sjed­nič­ka mjes­ta. Za­sad su to sve pro­miš­lja­nja sce­na­ri­ja ras­ple­ta krize na na­čin da se spa­si Vla­du, a iz­bjeg­nu no­vi iz­bo­ri. Na­ši su­go­vor­ni­ci ka­žu da sa­mo pre­mi­jer­sko mjes­to mo­že bi­ti kom­pen­za­ci­ja za eli­mi­na­ci­ju Ka­ra­mar­ka, u slu­ča­ju da HDZ ne do­bi­je mjes­to pre­mi­je­ra, on­da su tek za no­ve iz­bo­re, pa ma­kar HDZ na nji­ma po­gi­nuo. U ovom pro­miš­lja­nju ključ­no je to da je do­bar dio čla­no­va Pred­sjed­niš­tva osvi­jes­tio ka­ko bi Ka­ra­mar­kov od­la­zak iz Vla­de tre­bao bi­ti re­al­na op­ci­ja ako ne us­pi­je pres­la­ga­nje ve­ći­ne. No ključ­no je i objaš­nje­nje za­što dio vod­stva HDZ-a sma­tra da je Br­kić po­gri­je­šio na Pred­sjed­niš­tvu ka­da je za­tra­žio Ka­ra­mar­ko­vu os­tav­ku, iako u su­šti­ni do­la­ze do nje­go­va sce­na­ri­ja ras­ple­ta krize. – Br­kić je so­li­rao. Okru­žio se s ne­ko­li­ko lju­di; Anu­ši­ćem, Ma­le­tić, Ko­va­čem... Dru­gi nit­ko ni­je znao što on smje­ra. Ni­je po­go­dio tre­nu­tak ni­ti je imao plan i stra­te­gi­ju – ko­men­ti­rao je je­dan naš su­go­vor­nik.

Mjes­tom pre­mi­je­ra u Vla­di HDZ-a i Mos­ta, HDZ bi uma­njio šte­tu od Ka­ra­mar­ko­va od­la­ska Dio lju­di u HDZ-u sma­tra da bi Mos­tu mo­gli po­nu­di­ti dva pot­pred­sjed­ni­ka za mjes­to pre­mi­je­ra Br­kić je pre­ura­nje­no na­pao Ka­ra­mar­ka, sma­tra naš su­go­vor­nik

Dru­gi je do­met­nuo da je Br­kić pro­ma­šio na­čin na ko­ji je tra­žio Ka­ra­mar­ko­vu os­tav­ku, da to ni­je bi­lo ljud­ski ni tak­tič­no. – To je bio po­ku­šaj di­le­tant­skog pu­ča. S lju­di­ma se ne obra­ču­na­va na ta­kav na­čin. Pa, ni­smo mi os­ta­li bi­li pro­tiv Ka­ra­mar­ko­ve os­tav­ke jer je on Mao Ce-tung, a mi zas­li­jep­lje­ni pos­luš­ni­ci. Mi jas­no vi­di­mo da on mo­ra oti­ći, ali pi­ta­nje je po­li­tič­kog tre­nut­ka. Taj će tre­nu­tak bi­ti ako ne us­pi­je pres­lo­ži­ti ve­ći­nu. Iako u pres­la­ga­nje ne vje­ru­jem i ne mis­lim da nam mo­že do­ni­je­ti išta do­bro – re­kao je dru­gi utje­caj­ni HDZ- ovac. Naš tre­ći su­go­vor­nik pak ka­že da se u 99,9 pos­to to­ga što je Br­kić re­kao na Pred­sjed­niš­tvu s njim sla­že, ali da je no­vi za­mje­nik še­fa HDZ-a po­vu­kao pre­ura­nje­ni po­tez ka­da je u su­bo­tu za­tra­žio Ka­ra­mar­ko­vu os­tav­ku.

Ipak za­pa­lio is­kru

– Po­li­tič­ki ni­je opor­tu­no ras­lo­ja­va­ti stran­ku u tre­nut­ku ka­da pred­sjed­nik stran­ke vo­di pre­go­vo­re o pres­la­ga­nju. Po­ka­že li se da ta ak­ci­ja ni­je us­pje­la, on­da je vri­je­me da po­nov­no sjed­ne­mo i od­lu­či­mo ka­ko da­lje. Ta­da su sve op­ci­je otvo­re­ne – re­kao je naš su­go­vor­nik ko­ji je u su­bo­tu na Pred­sjed­niš­tvu bio nak­lo­njen Ka­ra­mar­ku. Ono što se mo­že re­kons­tru­ira­ti iz Br­ki­će­vih po­ru­ka na Pred­sjed­niš­tvu jest da je on pro­tiv no­vih iz­bo­ra jer bi HDZ bio po­top­ljen, svjes­tan je da ni­su ve­li­ke šan­se za pres­la­ga­nje ve­ći­ne i da po­ten­ci­jal­ni part­ne­ri ne vje­ru­ju Ka­ra­mar­ku. Na­ime, i HDSSB i HRID iz­jas­ni­li su se da im ni­je pro­ble­ma­ti­čan HDZ, ali jest Ka­ra­mar­ko. Br­kić, iako uva­ža­va in­te­res jav­nos­ti, ju­čer ni­je htio da­lje eks­pli­ci­ra­ti svo­je sta­vo­ve s Pred­sjed­niš­tva jer ka­že da sve što ima za re­ći go­vo­ri unu­tar po­li­tič­ke obi­te­lji. Bez ob­zi­ra na sve ma­ne po­li­tič­kog ata­ka na Ka­ra­mar­ka, Br­kić je ipak za­pa­lio is­kru ko­ja bi se u HDZ-u mo­gla pre­tvo­ri­ti u po­žar. On je otvo­rio ras­pra­vu i pos­ta­vio plat­for­mu za kri­tič­ki po­gled na Ka­ra­mar­ko­vu tre­nu­tač­nu si­tu­aci­ju. U Ka­ra­mar­ko­vu kru­gu pak ka­žu da i da­lje oče­ku­ju i sma­tra­ju naj­bo­ljim rje­še­njem da pre­mi­jer Ore­ško­vić pod­ne­se os­tav­ku jer mu je HDZ ot­ka­zao su­rad­nju. Ta­ko da još ni­je ri­je­še­na di­le­ma ho­će li HDZ sru­ši­ti Vla­du iz­la­skom HDZ-ovih mi­nis­ta­ra iz iz­vr­š­ne vlasti ili zah­tje­vom za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru u Sa­bo­ru. Ka­ra­mar­ko i no­vi glav­ni taj­nik Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić vo­de pre­go­vo­re s po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma, a čak ni Pred­sjed­niš­tvo ni­je in­for­mi­ra­no tko su po­ten­ci­jal­ni že­ni­ci. Raz­log kon­s­pi­ra­ci­je jest taj da ne mo­že 20 lju­di vo­di­ti pre­go­vo­re i ri­ski­ra­ti cu­re­nje in­for­ma­ci­ja. Ju­čer se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da je u Sla­von­skom Bro­du u su­bo­tu na­ve­čer u jed­nom res­to­ra­nu bio sas­ta­nak HDZ-ova­ca, Mi­la­na Ban­di­ća, HDSSB- ova­ca, tri ma­njin­ca i tri mos­tov­ca. U HDZ-u tu in­for­ma­ci­ju ni­su ni de­man­ti­ra­li ni po­t­vr­di­li.

BORBA ZA OPSTANAK Dra­ma u HDZ-u is­to­dob­na je

TO­MIS­LAV ČULJAK

Na Pred­sjed­niš­tvu je mu­dro šu­tio, od­nos­no imao op­će­ni­to iz­la­ga­nje o ak­tu­al­noj kri­zi vlasti

je s kri­zom vlasti. Ako Ka­ra­mar­ko ne us­pi­je pres­lo­ži­ti ve­ći­nu, u stran­ci mu se, iz­gle­da, ne pi­še do­bro...

MI­LAN KO­VAČ Pro­ti­vio se su­rad­nji sa sr­p­skom na­ci­onal­nom ma­nji­nom, što su u HDZ-u pro­tu­ma­či­li kao zas­ta­rje­li na­čin raz­miš­lja­nja

IVA­NA MA­LE­TIĆ Tra­ži­la je da Ka­ra­mar­ko ab­di­ci­ra u Vla­di, nje­zin is­tup bio je oči­to ko­or­di­ni­ran s onim Mi­li­ja­na Br­ki­ća, ima­ju do­jam u HDZ-u

IVAN ANU­ŠIĆ Prik­lo­nio se Br­ki­ću za­jed­no s Iva­nom Ma­le­tić i Mi­la­nom Ko­va­čem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.