Hr­va­ti su pr­vo ku­po­va­li naj­skup­lje aran­žma­ne za Euro

Aran­žma­ni su bi­li od tri do 32.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Rad­mi­la Ko­va­če­vić rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

U agen­ci­ja­ma ka­žu da ni­je bi­lo te­ško pro­na­ći kup­ce ni za naj­jef­ti­ni­je ni za naj­skup­lje aran­žma­ne za put u Fran­cu­sku

Avi­oput­ni­ci za Eu­rop­sko no­go­met­no pr­vens­tvo u Fran­cu­skoj ovih da­na ku­pu­ju po­s­ljed­nja slo­bod­na mjes­ta u čar­te­ri­ma iz Za­gre­ba za Pa­riz, Sa­int Eti­en­ne i Bor­de­aux, u ko­ji­ma va­tre­ni igra­ju pr­ve tri utak­mi­ce. Mno­gi će hr­vat­ski na­vi­ja­či, is­ti­na, pu­to­va­ti u Fran­cu­sku i u vlas­ti­toj or­ga­ni­za­ci­ji, a oni ko­ji su se od­lu­či­li za agen­ci­je bi­ra­li su iz­me­đu jef­ti­ni­jih jed­nod­nev­nih avi­on­skih pu­to­va­nja od po oko 3600 ku­na do pe­tod­nev­nih za 18.250 ku­na ili de­se­tod­nev­nih, re­ci­mo, po ci­je­ni od 32.000 ku­na. Kup­ce, svje­do­če u agen­ci­ja­ma, ni­je bio pro­blem na­ći ni za naj­jef­ti­ni­je ni za naj­skup­lje no­go­met­ne pa­ket-aran­žma­ne.

Sprem­ni za još čar­te­ra

Osim naj­va­tre­ni­jih na­vi­ja­ča, ko­je mo­ti­vi­ra is­klju­či­vo no­go­met, put Fran­cu­ske spre­ma­ju se i brač­ni pa­ro­vi, pos­lov­ni lju­di... ko­ji će no­go­met­nu at­mo­sfe­ru spo­ji­ti s kla­sič­nim tu­ris­tič­kim sa­dr­ža­ji­ma; raz­gle­di­ma, po­sje­ti­ma mu­ze­ji­ma, gas­tro­nom­skim i eno­lo­škim do­živ­lja­ji­ma, kr­sta­re­nji­ma i slič­no. Pro­cje­nju­je se da će sa­mo avi­oni­ma, u agen­cij­skoj or­ga­ni­za­ci­ji, u Fran­cu­sku ot­pu­to­va­ti ba­rem 1500 Hr­va­ta, a ukup­no bi na­šu no­go­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju, uklju­ču­ju­ći Hr­va­te ko­ji ži­ve u Fran­cu­skoj, Aus­tri­ji, Nje­mač­koj... mo­glo bo­dri­ti oko 20.000 na­vi­ja­ča. No­go­met­ne sla­do­kus­ce u Fran­cu­skoj ne če­ka, me­đu­tim, sa­mo slav­lje spor­ta. No­go­met­ni spek­takl ko­ji s nes­trp­lje­njem iš­če­ku­ju mi­li­ju­ni za­ljub­lje­ni­ka u taj sport di­ljem svi­je­ta pod sjen­kom je te­ro­ris­tič­kih pri­jet­nji. – Ne mo­že­mo se pre­tva­ra­ti da stra­ha od pu­to­va­nja ne­ma, on pos­to­ji i, da je si­gur­nos­na si­tu­aci­ja bo­lja, vje­ro­jat­no bi vi­še na­ših gra­đa­na pu­to­va­lo na Euro – sma­tra Ivan Puk­šar, di­rek­tor agen­ci­je Kom­pas. – Zna se da se Fran­cu­ska za taj do­ga­đaj pri­pre­ma mje­se­ci­ma, da je sve mak­si­mal­no sprem­no, bit će sil­nih kon­tro­la, na­vi­ja­či će, re­ci­mo, na ula­zu u sta­di­one pro­la­zi­ti čak če­ti­ri kon­tro­le. Hr­vat­sku se no­go­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju, ina­če, u Fran­cu­sku is­pra­ća s li­je­pim sje­ća­nji­ma na Svjet­sko no­go­met­no pr­vens­tvo ‘98., kad su va­tre­ni do­se­gli bron­cu. Iako ve­li­ke eufo­ri­je ne­ma, u agen­ci­ja­ma su sprem­ni, za slu­čaj po­bje­da na­ših no­go­me­ta­ša or­ga­ni­zi­rat će do­dat­ne čar­ter-le­to­ve. Agen­ci­je su se pre­te­ži­to od­lu­či­le za avi­on­ske aran­žma­ne. Au­to­bus­na pu­to­va­nja vi­še ni­su to­li­ko za­nim­lji­va ot­ka­ko se mo­gu re­la­tiv­no po­volj­no ku­pi­ti avi­on­ske karte. U vi­še agen­ci­ja ka­žu da za au­to­bus­na pu­to­va­nja ni­je bi­lo upi­ta. – Ali za­to su ne­ki avi­on­ski aran­žma­ni ras­pro­da­ni još pri­je mje­sec da­na. Pr­vi su otiš­li oni skup­lji aran­žma­ni, ko­ji ni­su čis­to sport­sko pu­to­va­nje, ne­go uklju­ču­ju i bo­gat tu­ris­tič­ki pro­gram. Me­đu tak­vi­ma je, re­ci­mo, dvod­nev­no pu­to­va­nje u Pa­riz, u vri­je­me utak­mi­ce naše re­pre­zen­ta­ci­je s Tur­skom, za 8750 ku­na – ot­kri­va Ma­ša Bu­lum, vo­di­te­lji­ca Odje­la sport­skih pu­to­va­nja u agen­ci­ji Ban­to­urs.

Na vri­je­me smo se or­ga­ni­zi­ra­li

Mo­žda ma­nje kom­for­no, ali fi­nan­cij­ski su, či­ni se, po­naj­bo­lje proš­li oni ko­ji su od­la­zak na Euro 2016. po­če­li or­ga­ni­zi­ra­ti pri­je vi­še mje­se­ci. – Pri­je po­la go­di­ne po­če­li smo se pri­pre­ma­ti, tra­ži­ti jef­ti­ne avi­on­ske karte i smje­štaj. Le­ti­mo jed­nim ni­sko­bu­džet­nim avi­opri­je­voz­ni­kom iz Ve­ne­ci­je, us­pje­li smo do­bi­ti kar­tu do Lyo­na za 20 eura, a još to­li­ko ko­štao nas je i let do Bor­de­auxa. Po slič­noj smo ci­je­ni naš­li i po­vrat­ne karte, no­ćit će­mo pet da­na u jed­nom pri­vat­nom apart­ma­nu, a ci­je­li tro­šak po oso­bi nam je oko 2500 ku­na – ot­kri­va član jed­ne mla­de za­gre­bač­ke eki­pe hr­vat­skih na­vi­ja­ča.

Da je si­gur­nos­na si­tu­aci­ja bo­lja, još bi vi­še na­ših na­vi­ja­ča iš­lo na Euro u Fran­cu­sku Za aran­žma­ne s auto­bus­nim pri­je­vo­zom do Fran­cu­ske agen­ci­je ni­su do­bi­le upi­te

Oče­ku­je se oko 20.000 na­ših na­vi­ja­ča u pr­voj fa­zi Europ­skog pr­vens­tva, što re­zul­tat bu­de bolji, za­ni­ma­nje će do­dat­no ras­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.