Pres­la­ga­nje je za HDZ sa­mo­ubi­lač­ka, a za dr­ža­vu i na­rod šte­to­čin­ska tak­ti­ka

Jav­no pi­smo pr­vom pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de i pred­sjed­ni­ku HDZ-a To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku Zas­tup­ni­ci u Sa­bo­ru ne mo­gu se ‘pres­la­gi­va­ti’ kao cje­pa­ni­ce, knji­ge, ci­pe­le i do­nji veš

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Po­zi­vam Ka­ra­mar­ka da na­pus­ti Vla­du i ti­me sa­ču­va sa­vez Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je i Mos­ta. Zas­tup­ni­ci se ne mo­gu pres­la­ga­ti kao cje­pa­ni­ce, ci­pe­le i do­nji veš

Pred­sjed­nik HDZ-a i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de To­mis­lav Ka­ra­mar­ko u krat­kom obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma 4. lip­nja 2016., na­kon tek okon­ča­ne du­go­traj­ne i dra­ma­tič­ne sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva svo­je stran­ke, obja­vio je no­vu ko­ali­cij­ski tak­ti­ku: “Raz­go­va­ra­li smo o na­šoj tak­ti­ci u ovoj si­tu­aci­ji, ka­ko će se stran­ka po­na­ša­ti u od­no­su na mo­guć­nost no­vog pres­la­gi­va­nja i za­klju­či­li smo da ima­mo pre­dis­po­zi­ci­je, kva­li­tet­ne i do­bre ele­men­te, da uđe­mo u no­vo pres­la­gi­va­nje.”

Vje­ru­je li Ka­ra­mar­ko ili glu­mi

Ri­ječ „pres­la­gi­va­nje“, ko­ju je u po­li­tič­ki i me­dij­ski žar­gon uveo Milan Bandić, pos­ta­la je ta­ko no­vom „tak­ti­kom“To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, nje­go­va HDZ-a i Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je. Ri­je­či „pres­la­gi­va­nje“, „pres­la­ga­nje“, „pres­lo­ži­ti“i nji­ho­ve iz­ve­de­ni­ce ko­je će si­gur­no po­ja­vi­ti u da­ni­ma ko­ji sti­žu upu­ću­je na lak za­da­tak „po­nov­nog ili dru­ga­či­jeg sla­ga­nje ne­če­ga“(vi­di de­fi­ni­ci­ju u Ve­li­kom rječ­ni­ku hr­vat­skog stan­dard­nog je­zi­ka Škol­ske knji­ge, str. 1173.): naj­češ­će cje­pa­ni­ca, pru­ća, sla­me, pos­te­lji­ne, odje­će, obu­će, knji­ga i – do­nje­ga ve­ša. U da­ni­ma ko­ji do­la­ze ti gla­go­li i gla­gol­ske ime­ni­ce po­ku­šat će se pri­mi­je­ni­ti na lju­de po­seb­no­ga so­ja i ko­va: ta­ko­zva­ne uva­že­ne sa­bor­ske zas­tup­ni­ke. Vod­stvo HDZ-a i Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je ime­no­vat će ovih da­na (a mo­žda već i jest) jed­nog ili vi­še „pres­la­gi­va­ča“ili „pres­lo­ži­te­lja“(to su mo­ji pri­jed­lo­zi na­zi­va za no­ve stra­nač­ke ak­ti­vis­te-pre­go­va­ra­če) ko­ji će od 8. do 18. lip­nja – do­kad se u Sa­bo­ru mo­ra gla­so­va­ti o opo­zi­vu To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, a vje­ro­jat­no i Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća – po­ku­ša­ti na­go­vo­ri­ti zas­tup­ni­ke da se pri­dru­že no­voj ko­ali­ci­ji ko­ja bi čak mo­gla pro­mi­je­ni­ti ime i pos­la­nje: od Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je u Re­for­m­sku ili Re­for­m­sko­ra­zvoj­nu ko­ali­ci­ju. Ia­ko To­mis­lav Ka­ra­mar­ko mo­žda vje­ru­je, ili tek glu­mi, da sa­daš­nja Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja ima „pre­dis­po­zi­ci­je za no­vo pres­la­gi­va­nje“, či­nje­ni­ce na to ne upu­ću­ju jer su nje­gov osob­ni ugled i vje­ro­dos­toj­nost u jav­nos­ti, pa i stran­ci, odav­no pod ve­li­kim zna­kom pi­ta­nja. Ne sa­mo što je naj­ne­po­pu­lar­ni­ji ži­vu­ći hr­vat­ski po­li­ti­čar ne­go se crv sum­nje u nje­go­vo ću­do­re­đe, do­mo­ljub­lje i vod­stve­ne pre­dis­po­zi­ci­je (ko­ris­tim iz­raz ko­ji je sam upo­tri­je­bio) uv­la­či i me­đu nje­go­ve stra­nač­ke su­bor­ce. Či­nje­ni­ca da ga je na pov­la­če­nje iz Vla­de po­zva­lo tro­je čla­no­va Pred­sjed­niš­tva HDZ-a – Mi­li­jan Br­kić, Iva­na Ma­le­tić i Ivan Anu­šić – po­ka­zu­je ka­ko je jez­gra po­kre­ta ne­za­do­volj­stva nje­go­vom ulo­gom u hr­vat­skoj po­li­ti­ci os­na­že­na u krat­kom raz­dob­lju na­kon op­će­ga iz­bor­nog sa­bo­ra na ko­jem je An­drej Plen­ko­vić bio je­di­ni cr­ni ovan ko­ji se usu­dio glas­no iz­go­vo­ri­ti poz­na­te ri­je­či: „Sma­tram da stran­ka ne mo­že bi­ti ta­lac sud­bi­ne bi­lo ko­jeg čla­na.“U toj si­tu­aci­ji te­ško mi je za­mis­li­ti sce­nu u ko­joj ne­ki od ime­no­va­nih taj­nih ili jav­nih „pres­la­gi­va­ča“pris­tu­pa ne­kom opor­be­nom, neo­vis­nom ili ne­s­vr­sta­nom zas­tup­ni­ku ti­pa Sti­pe Pe­tri­ne, An­ke Mrak-Ta­ri­taš, Mi­re Bu­lja, Dra­ge Pr­go­me­ta i uz osmi­jeh ka­zu­je: „Uva­že­ni, mi upra­vo ra­di­mo na no­vom ko­ali­cij­skom sa­bor­skom pres­la­gi­va­nju. Za to ima­mo iz­vr­s­ne pre­dis­po­zi­ci­je: sa­vr­šen re­for­m­ski pro­gram ko­ji su na­pi­sa­li Ni­jem­ci, kva­li­tet­nog no­vog man­da­ta­ra To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i, iz­nad sve­ga, do­bru vo­lju i od­luč­nost da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i nje­go­ve ‘cr­ve­ne’ spri­je­či­mo da po­nov­no do­đu na vlast pa vas, ve­le­što­va­ni ko­le­ga, lju­baz­no i usrd­no mo­li­mo da se pres­lo­ži­te: s na­ma i k na­ma.“Ne mo­ram objaš­nja­va­ti da bi pres­la­gi­vač­pok­li­sar bio osu­đen na pro­past jer je ide­alis­tič­ki ko­ali­cij­ski zov Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je u po­s­ljed­njih po­la go­di­ne bit­no sma­njen: uvje­re­nja da neg­daš­nja opor­ba, a sa­daš­nja, već pro­pa­la, vlast do­no­si bo­lji­tak hr­vat­skom na­ro­du, gra­đa­ni­ma i dr­ža­vi. Op­će je uvje­re­nje jav­nos­ti da no­va ve­li­ka po­li­tič­ka pri­po­vi­jest (na­ra­ci­ja) o „no­vom pres­la­gi­va­nju“za­pra­vo zna­či po­ziv na po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju. Na­ime, gla­so­vi­ta mi­sao Lor­da Ac­to­na iz 1887. “vlast (moć) ko­rum­pi­ra, ap­so­lut­na vlast (moć) ko­rum­pi­ra ap­so­lut­no“, u do­ba kad je nas­ta­la, vi­še se od­no­si­la na, da­nas ste­re­otip­ni, stav ka­ko sva­ka vlast (moć) kva­ri lju­de, ne­go na su­vre­me­na shva­ća­nja tog poj­ma, tj. stje­ca­nja ne­le­gal­nih osob­nih ili pri­vat­nih ko­ris­ti zlo­upo­ra­bom po­lo­ža­ja, ov­las­ti, ulo­ge ili od­lu­ke. Tak­vo op­će­ni­to shva­ća­nje ko­rup­ci­je sa­dr­ža­no je, pri­mje­ri­ce, u en­cik­lo­pe­dij­skoj na­tuk­ni­ci bri­ljant­ne Op­će en­cik­lo­pe­di­je JAZU (da­nas HAZU): “Ko­rup­ci­ja (lat. cor­rup­tio), za­vo­đe­nje, pod­mi­ći-

va­nje; pok­va­re­nost; pot­kup­lji­vost (mi­nis­ta­ra, pos­la­ni­ka, či­nov­ni­ka, no­vi­na­ra i dr.). Ko­rum­pi­ra­ti, pot­ku­pi­ti, pot­pla­ti­ti. Ko­rup­ci­onaš (ko­rup­ci­onist), oso­ba ko­ja se ba­vi ko­rup­ci­jom, ko­ja pri­ma mi­to; pod­mit­lji­vac, pok­va­re­njak“. (Sve­zak 3., str. 608.). Go­to­vo is­tu de­fi­ni­ci­ju sa­dr­ži i naj­poz­na­ti­ji hr­vat­ski Rječ­nik stra­nih ri­je­či, onaj Bra­to­lju­ba Kla­ića (1974., 708).

Sa­bin ko­rup­cij­ski mač

Ne­dav­no neo­če­ki­va­ni, taj­no­vi­ti, od­la­zak pred­sjed­ni­ka već pa­le Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća na otaj­stve­ne di­va­ne s „ko­le­ga­ma iz SOA-e“, oči­to ko­or­di­ni­ran s pred­sjed­ni­com Re­pu­bli­ke Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i ne­kom ino­zem­nom sa­vez­nič­kom taj­nom služ­bom, na ne­ki je na­čin upo­zo­re­nje svim po­ten­ci­jal­nim „pres­la­gi­va­či­ma“: ne igraj­te se deč­ki jer tri Ve­li­ka Bra­ta (DORH, SOA i PNUSKOK) vre­ba­ju na vas. To „vre­ba­nje“ima čvr­sto za­kon­sko upo­ri­šte jer Kaz­ne­ni za­kon RH ima po­seb­ni čla­nak ko­jem je svr­ha pre­ven­ci­ja, pro­gon, is­tra­ži­va­nje i sud­sko kaž­nja­va­nje PAR­LA­MEN­TAR­NE KO­RUP­CI­JE u zem­lji i – EU. Na­ime, čla­nak 339. tog za­ko­na pro­pi­su­je: „(1) Tko kao zas­tup­nik u Hr­vat­skom sa­bo­ru, Eu­rop­skom par­la­men­tu ili kao vi­jeć­nik u pred­stav­nič­kom ti­je­lu je­di­ni­ce lo­kal­ne i po­druč­ne (re­gi­onal­ne) sa­mo­upra­ve zah­ti­je­va ili pri­mi mi­to ili pri­hva­ti po­nu­du ili obe­ća­nje mi­ta ka­ko bi u pred­stav­nič­kom ti­je­lu gla­so­vao na odre­đen na­čin, kaz­nit će se kaz­nom za­tvo­ra od jed­ne do osam go­di­na. (2) Kaz­nom iz stav­ka 1. ovo­ga član­ka kaz­nit će se tko zas­tup­ni­ku u Hr­vat­skom sa­bo­ru, Eu­rop­skom par­la­men­tu ili vi­jeć­ni­ku u pred­stav­nič­kom ti­je­lu je­di­ni­ce lo­kal­ne i po­druč­ne (re­gi­onal­ne) sa­mo­upra­ve po­nu­di, obe­ća ili da­de mi­to ka­ko bi u pred­stav­nič­kom ti­je­lu gla­so­vao na odre­đen na­čin.““Gla­so­va­nje na odre­đe­ni na­čin“za­pra­vo bi tre­bao bi­ti pr­vi i naj­važ­ni­ji cilj “tak­ti­ke“(taj po­jam ko­ris­ti HDZ) “no­vo­ga pres­la­gi­va­nja“. Sva­ki sa­bor­ski zas­tup­nik ili zas­tup­ni­ca ko­ji se upus­te u avan­tu­ru pre­go­va­ra­nja ili na­go­va­ra­nja na „no­vo pres­la­gi­va­nje“mo­gli bi se na­ći na uda­ru „zlo­kob­nog“član­ka 339., kao što se na nje­go­vu uda­ru na­šao i biv­ši vu­ko­var­ski gra­do­na­čel­nik i sa­bor­ski zas­tup­nik SDP-a Želj­ko Sa­bo zbog te­le­fon­skog na­go­va­ra­nja na „pres­la­gi­va­nje“dva­ju vi­jeć­ni­ka vu­ko­var­sko­ga Grad­skog vi­je­ća Ma­ri­je Bu­di­mir i Ra­di­vo­ja Đu­ri­ća. Za­klju­či­ti ću ova­ko. „Tak­ti­ka“no­vog pres­la­gi­va­nja ko­ju je iz­gla­sa­lo Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a za tu je stran­ku i nje­na pred­sjed­ni­ka sa­mo­ubi­lač­ka, a za Hr­vat­sku i hr­vat­ski na­rod neo­d­go­vor­na i šte­to­čin­ska „tak­ti­ka“. Tak­ti­ka op­s­tan­ka na vlas­ti pod sva­ku ci­je­nu, bez ikak­ve stra­te­gi­je i bez vi­zi­je. Upra­vo za­to, či­ni mi se da još ima vre­me­na da Ka­ra­mar­ko pri­hva­ti pri­jed­log ko­ji mu je na sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva HDZ-a dao Mi­li­jan Br­kić, ko­ji su po­dr­ža­li Iva­na Ma­le­tić i Ivan Anu­šić, a ko­ji mu i ja upu­ću­jem: da na­pus­ti Vla­du i ti­me sa­ču­va vlas­to­dr­žač­ko-re­for­m­ski sa­vez Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je i MOST-a te ta­ko spri­je­či sve ri­zi­ke i tro­ško­ve no­vih iz­bo­ra ko­je HDZ vr­lo te­ško mo­že do­bi­ti. Taj ob­nov­lje­ni sa­vez mo­rao bi, da­ka­ko, zbog vlas­ti­tog sa­mo­po­što­va­nja i dos­to­jans­tva smi­je­ni­ti i Ti­ho­mi­ra Ti­ma Ore­ško­vi­ća, tj. pred­sjed­ni­ci RH po­nu­di­ti no­vog man­da­ta­ra: spo­sob­ni­jeg dr­žav­ni­ka od ne­vje­što­ga Ore­ško­vi­ća i upu­će­nog u abe­ce­du de­mo­kra­ci­je. Na­ime, na­kon jav­nog po­zi­va Ti­ma Ore­ško­vi­ća To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku i dr. Bo­ži Pe­tro­vu da na­pus­te Vla­du po­ka­za­li su da Tim ni­je sa­mo nes­po­so­ban premijer ne­go i loš poz­na­va­telj de­mo­krat­ske abe­ce­de. On na­pros­to ne zna da on kao „premijer iz HDZ-ova še­ši­ra“ne­ma pra­vo na os­tav­ke po­zi­va­ti pred­sjed­ni­ke dvi­ju stra­na­ka ko­je su ga, kao mač­ka u vre­ći zva­nog „ugled­ni svjet­ski me­na­džer“, pred­lo­ži­li pred­sjed­ni­ci Re­pu­bli­ke i da­li mu po­vje­re­nje u Sa­bo­ru. Os­tav­ka To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka na po­lo­žaj pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka VRH-a ne bi ni nje­mu ško­di­la jer bi i da­lje os­tao pred­sjed­nik HDZ-a: sa­ču­vao bi ta­ko pred­sjed­nič­ki stra­nač­ki po­lo­žaj ko­ji mu na du­gi rok ni­je za­jam­čen ako „no­vo pres­la­gi­va­nje“ne us­pi­je, a ljut­nja i ne­za­do­volj­stvo stra­nač­kih di­si­de­na­ta nas­ta­ve ras­ti.

Le­ti­ca: Tak­ti­ka pres­la­gi­va­nje za HDZ i nje­go­va še­fa je sa­mo­ubi­lač­ka, a za Hr­vat­sku i na­rod šte­to­čin­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.