Pred­sjed­ni­ca za op­s­ta­nak Vla­de

Gra­bar-Ki­ta­ro­vić za sta­bi­li­za­ci­ju zem­lje bez ve­ćih po­tre­sa - eks­pe­ri­men­ta s no­vim iz­bo­ri­ma Osam sce­na­ri­ja za ras­plet kri­ze - nit­ko ne vje­ru­je u no­vu ve­ći­nu, u HDZ-u sve ma­nje za iz­bo­re In­ter­v­ju Dar­ko Mi­li­no­vić: Ode li To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, mo­ra oti­ći i Mi­li

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Da­vor Ivan­ko­vić

Na­kon ovih raz­go­vo­ra pred­sjed­ni­ca je stek­la pot­pu­nu sli­ku o kri­zi ko­ja tre­se Hr­vat­sku. Sta­bil­nost dr­ža­ve u pr­vom je pla­nu Hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ak­tiv­no se uklju­či­la u dra­ma­tič­na po­li­tič­ka zbi­va­nja ko­ja po­tre­sa­ju Hr­vat­sku. To zna­či da je kri­za vlas­ti to­li­ko uz­na­pre­do­va­la da s Pantovčaka vi­še ne mo­gu sa­mo pra­ti­ti i ana­li­zi­ra­ti do­ga­đa­je. Zna­či i to da je u Ure­du pred­sjed­ni­ce pro­tu­ma­če­no ka­ko se zem­lja na­la­zi ili je ne­po­sred­no pred ula­skom u ja­ču po­li­tič­ku nes­ta­bil­nost. A ta­da se, na­ime, pred­sjed­ni­ca mo­že uklju­či­ti i u dnev­no­po­li­tič­ki ži­vot i u bri­gu o pos­lo­vi­ma ko­ji su u do­me­ni hr­vat­ske Vla­de i Sa­bo­ra.

Čla­nak 94. Us­ta­va

Sto­ga je nje­zin ra­no­ju­tar­nji sas­ta­nak od­mah na po­čet­ku ovog, oči­to pri­je­lom­nog po­li­tič­kog tjed­na, s pre­mi­je­rom Ti­ho­mi­rom Ore­ško­vi­ćem, a od­mah po­tom i s pred­sjed­ni­kom Sa­bo­ra RH Želj­kom Re­ine­rom i sim­bo­lič­ni pu­to­kaz da su se raz­go­vo­ri od­no­si­li na in­for­mi­ra­nje o ne­ko­li­ko mo­guć­nos­ti ko­je se mo­gu do­go­di­ti sva­ko­ga da­na – a ti­ču se mo­gu­ćeg otva­ra­nja pos­tup­ka iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja Vla­di i pre­mi­je­ru ili odr­ža­va­nja Vla­de te ak­ci­ja u Sa­bo­ru ve­za­nih uz ove mo­guć­nos­ti. Mo­gu­ći pad Vla­de jest iz­van­red­na si­tu­aci­ja pa se pred­sjed­ni­ca i po­kre­će u skla­du s čl. 94. Us­ta­va ko­ji objaš­nja­va da se pred­sjed­ni­ca “bri­ne za re­do­vi­to i us­kla- đe­no dje­lo­va­nje te za sta­bil­nost dr­žav­ne vlas­ti”. Na­da­lje, ot­ka­zi­va­nje služ­be­nih pu­to­va­nja (8. i 9. lip­nja u Li­tvu) još je je­dan do­kaz da pred­sjed­ni­ca že­li bi­ti usre­do­to­če­na i pri­prav­na za iz­rav­no uklju­či­va­nje u hr­vat­sku kri­zu. Na­kon raz­go­vo­ra s pre­mi­je­rom i pred­sjed­ni­kom Sa­bo­ra pred­sjed­ni­ca je, lo­gič­no, raz­go­va­ra­la pos­li­je­pod­ne i s pre­os­ta­la dva važ­na po­li­tič­ka ak­te­ra – pr­vim pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom i pot­pred­sjed­ni­kom Bo­žom Pe­tro­vom. Raz­go­va­ra­la je sa svi­ma odvo­je­no pa to pod­sje­ća na nje­zi­ne kon­zul­ta­ci­je uoči for­mi­ra­nja Vla­de RH. Na­kon ovih raz­go­vo­ra pred­sjed­ni­ca je si­gur­no stek­la pot­pu­nu sli­ku o kri­zi ko­ja tre­se Hr­vat­sku. Nje­zi­no će pos­tu­pa­nje, kao i do sa­da, si­gur­no bi­ti ome­đe­no us­tav­nim ov­las­ti­ma, no za oče­ki­va­ti je da joj je na pr­vom mjes­tu oču­va­nje sta­bil­nos­ti dr­ža­ve. Što zna­či da će, ako se bu­de tra­ži­lo nje­zi­no even­tu­al­no po­sre­do­va­nje, bi­ti us­mje­re­na na mo­guć­nost rje­ša­va­nja kri­ze na što br­ži, efi­kas­ni­ji i ma­nje šte­tan na­čin. Po mo­guć­nos­ti, dak­le, sta­bi­li­za­ci­ja zem­lje bez ve­ćih po­tre­sa, u pri­je­vo­du bez – eks­pe­ri­men­ti­ra­nja s pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma.

Pot­po­ra Ore­ško­vi­ću

Svi ko­ji su bi­li na raz­go­vo­ru s pred­sjed­ni­com zna­ko­vi­to šu­te o ti­je­ku raz­go­vo­ra. No po­li­tič­ki ku­lo­ari vi­djet će ovu pred­sjed­ni­či­nu ak­ci­ju kao jas­nu pot­po­ru ak­tu­al­nom pre­mi­je­ru i ak­ci­ju u ko­joj je pri­mar­no pro­na­ći na­čin za spa­ša­va­nje ove Vla­de. No­vi iz­bo­ri, na­ime, zna­či­li bi i iz­gled­ni po­vra­tak na vlast Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, što, bla­go re­če­no, ni­je u in­te­re­su ni­ti je na po­pi­su že­lja K. Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Njoj bi po­zi­ci­ja znat­no os­la­bje­la i uči­ni­la os­ta­tak man­da­ta muč­nim. Na­kon vi­jes­ti da je s Ore­ško­vi­ćem raz­go­va­rao i šef euro­pu­ča­na Man­fred We­ber te ga po­zvao (kao pre­mi­je­ra!) da i on bu­de 30. lip­nja na sku­pu EPPa, la­ko je za­klju­či­ti da je pro­blem Ore­ško­vić – Ka­ra­mar­ko pos­tao i europ­ski pro­blem.

Raz­go­vor še­fa EPP-a We­be­ra i Ore­ško­vi­ća znak da je Ka­ra­mar­ko sa­da i europ­ski pro­blem Po­vrat­kom Mi­la­no­vi­ća na vlast po­zi­ci­ja pred­sjed­ni­ce znat­no bi os­la­bje­la

Os­ta­tak man­da­ta bio bi mu­čan Po­vra­tak na vlast Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, što jest iz­gled­no u slu­ča­ju no­vih iz­bo­ra, bla­go re­če­no ni­je u in­te­re­su ni­ti je na po­pi­su že­lja Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.