PREMIJER ORE­ŠKO­VIĆ PREŽIVIO KARAMARKOV NAPAD

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko Špo­ljar

Po­li­tič­ki tri­ler ušao je u fi­na­le na­kon što je premijer Ti­ho­mir Ore­ško­vić na­pras­no ot­ka­zao sjed­ni­cu Vla­de, a po­tom u pe­tak u Ban­skim dvo­ri­ma od pred­sjed­ni­ka HDZa To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i li­de­ra Mos­ta Bo­že Pe­tro­va za­tra­žio da po­ne­su os­tav­ke sa svo­jih duž­nos­ti pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. Pe­trov je svo­ju os­tav­ku os­ta­vio kao kraj­nju op­ci­ju – vje­ro­jat­no sa­mo iz tak­tič­kih raz­lo­ga ka­ko bi Ka­ra­mar­ka is­tje­ra­li na čis­ti­nu – dok je Ka­ra­mar­ko iz­veo pro­tu­na­pad na Ore­ško­vi­ća. Po­ru­čio je da premijer vi­še ne uži­va nje­go­vo po­vje­re­nje, na­kon če­ga je od­mah po­čeo lov na 76 sa­bor­skih zas­tup­ni­ka, ko­li­ko je HDZ-u, od­nos­no Ka­ra­mar­ku, po­treb­no da u Sa­bo­ru sru­ši pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća. Ia­ko je u Ban­ske dvo­re ušao bez ikak­vog po­li­tič­kog is­kus­tva, či­ni se da je Ore­ško­vić do­bro “pro­či­tao” Ka­ra­mar­ko­vu ak­ci­ju kao blef i pro­ci­je­nio ka­ko HDZ ne mo­že sku­pi­ti do­volj­no ru­ku u Sa­bo­ru. Pred­sjed­nik Vla­de Ti­ho­mir Ore­ško­vić ne mis­li Ka­ra­mar­ku olak­ša­ti po­sao i sam da­ti os­tav-

Ore­ško­vić je, po sve­mu su­de­ći, do­bio još jed­nog vr­lo važ­nog sa­vez­ni­ka – pred­sjed­ni­cu RH

ku. Što­vi­še, sa­da još od­luč­ni­je oče­ku­je da se Ka­ra­mar­ko po­vu­če iz Vla­de. Ore­ško­vi­će­vo sa­vez­niš­tvo s Mos­tom i Pe­tro­vom i da­lje je vr­lo čvr­sto, a po sve­mu su­de­ći, premijer je do­bio još jed­nog vr­lo važ­nog sa­vez­ni­ka – pred­sjed­ni­cu RH Ko­lin­du Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Sas­tao se s njom ju­čer, a pret­pos­ta­vi­ti je da mu je pred­sjed­ni­ca pru­ži­la po­dr­šku. Ne­du­go na­kon tog sas­tan­ka Ore­ško­vić je do­bio još jed­nog sa­vez­ni­ka. Te­le­fo­nom je raz­go­va­rao s li­de­rom europ­skih pu­ča­na u Eu­rop­skom par­la­men­tu Man­fre­dom We­be­rom ko­ji mu je re­kao ka­ko su europ­ski pu­ča­ni svjes­ni da HDZ tr­pi šte­tu zbog še­fa stran­ke Ka­ra­mar­ka. A pu­ča­ni su na­vod­no sklo­ni op­ci­ji da Ka­ra­mar­ko tre­ba oti­ći iz Vla­de, a mo­žda čak i s če­la HDZ-a. Pred­sjed­ni­ca RH ju­čer se sas­ta­la i s Ka­ra­mar­kom i s Pe­tro­vom. Tra­ži­la je rje­še­nje, od­nos­no iz­laz iz ove si­tu­aci­je. Na­kon sve­ga, za­klju­ču­je­mo ka­ko se Ore­ško­vić po­ka­zao pu­no čvr­š­ći po­li­tič­ki orah i da su nje­go­ve šan­se da os­ta­ne pred­sjed­nik Vla­de vr­lo so­lid­ne. A da bi Ban­ske dvo­re mo­gao na­pus­ti­ti net­ko dru­gi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.