‘Most bi tre­bao bi­ti od­go­vo­ran i po­dr­ža­ti ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra’

Svi­ma je, ka­žu u SDP-u, jas­no da Vla­da ne funk­ci­oni­ra i da par­la­men­tar­na ve­ći­na ne pos­to­ji te da su no­vi iz­bo­ri je­di­no po­šte­no rje­še­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Sa­bor se tre­ba ras­pus­ti­ti do 15. sr­p­nja, a na je­sen ići na no­ve par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Stav je to ko­ji za­go­va­ra­ju svi u vod­stvu SDP-a i za­pra­vo su je­di­no u to­me i slož­ni. O svim os­ta­lim op­ci­ja­ma ka­ko se pos­ta­vi­ti u ak­tu­al­noj si­tu­aci­ji za­pra­vo i ne­ma­ju je­dins­tve­no miš­lje­nje i o de­ta­lji­ma bi, doz­na­je­mo, tre­ba­li raz­go­va­ra­ti već da­nas, ka­da će se na­vod­no odr­ža­ti sjed­ni­ca Pred­sjed­niš­tva.

Sve je na sto­lu

Sve je, ka­žu, na sto­lu i ovi­si pri­je sve­ga o to­me što će na­pra­vi­ti HDZ, što Most, a što Ore­ško­vić. Ve­ći­na SDP-ova­ca iz vr­ha stran­ke s ko­ji­ma smo ju­čer raz­go­va­ra­li ne is­klju­ču­je ni op­ci­ju da sa­ma opor­ba po­kre­ne pos­tu­pak ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra. No pr­vo, ka­žu, tre­ba vi­dje­ti ko­li­ko bi uop­će ru­ku ima­li za tak­vu ini­ci­ja­ti­vu u Sa­bo­ru jer, is­ti­ču, ni­su svi ko­ji su pro­tiv Ka­ra­mar­ka auto­mat­ski i za ru­še­nje Vla­de. Po­naj­pri­je se tu mis­li na Most či­jih dva­na­es­te­ro zas­tup­ni­ka po­dr­ža­va ru­še­nje To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, ali i u ko­jem sma­tra­ju i da bi Vla­da mo­gla nas­ta­vi­ti funk­ci­oni­ra­ti i bez ak­tu­al­nog pr- vog pot­pred­sjed­ni­ka. Za op­ci­ju da opor­ba po­kre­ne ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra su i u HNS-u, ali je­di­no u slu­ča­ju ako se ne­što tak­vo do­go­vo­ri una­pri­jed s HDZ-om, kao što je bio slu­čaj s us­tav­nim su­ci­ma. – Opor­ba mo­že tra­ži­ti ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, ali pred­sjed­nik Sa­bo­ra je taj ko­ji odre­đu­je ka­da će što na dnev­ni red, što zna­či da je bez do­go­vo­ra ta ini­ci­ja­ti­va osu­đe­na na pro­past. Ako HDZ ima pro­blem da bu­de taj ko­ji će tra­ži­ti ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, mo­že se do­go­vo­ri­ti s opor­bom da mi to uči­ni­mo za njih i da ide­mo na no­ve iz­bo­re ko­ji su je­di­no po­šte­no rje­še­nje – ka­že naš su­go­vor­nik iz HNS-a. I u SDP-u na­gla­ša­va­ju ka­ko je si­tu­aci­ja tak­va da baš nit­ko ne mo­že sas­ta­vi­ti no­vu ve­ći­nu. – Od­nos­no, oni ne mo­gu, a mi ne­će­mo. Svi­ma je jas­no da Vla­da ne funk­ci­oni­ra, par­la­men­tar­na ve­ći­na ne pos­to­ji i u ovom tre- nut­ku je­di­no je po­šte­no rje­še­nje ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra i od­la­zak na no­ve iz­bo­re. Svjes­ni smo da Most tre­nu­tač­no ni­je za tu op­ci­ju, ali to je pot­pu­no neo­d­go­vor­no – ka­že naš su­go­vor­nik iz vr­ha stran­ke.

Ni­šta od ru­še­nja kvo­ru­ma

Pod­sje­ća i da je upra­vo SDP po­kre­nuo ci­je­li pro­ces ka­da je u sa­bor­sku pro­ce­du­ru upu­tio zah­tjev za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja Ka­ra­mar­ku i ta­ko po­ka­zao da Vla­da ne funk­ci­oni­ra te na­gla­ša­va da SDP ne­će sa­mo mir­no sta­ja­ti po stra­ni i gle­da­ti što se do­ga­đa. – Od­lu­ka o ras­pu­šta­nju Sa­bo­ra u

U SDP-u po­ru­ču­ju da su svjes­ni da Most ni­je za ras­pu­šta­nje i tvr­de da je to neo­d­go­vor­no

in­te­re­su je Hr­vat­ske. To je ono što gra­đa­ni že­le i SDP će i da­lje vo­di­ti tu pri­ču – ka­že naš su­go­vor­nik. Doz­na­je­mo da će SDP-ov­ci na stra­nač­kim ti­je­li­ma ovaj tje­dan ras­prav­lja­ti i što na­pra­vi­ti do­đe li do Sa­bo­ra zah­tjev za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću. I dok ne­ki pred­la­žu da se u tom slu­ča­ju ru­ši kvo­rum uz ar­gu­ment da SDP ne bi tre­bao “dr­ža­ti le­đa” HDZ-u i po­ma­ga­ti mu u ru­še­nju Ore­ško­vi­ća, ve­ći­na su­go­vor­ni­ka sma­tra da se to ne bi tre­ba­lo ra­di­ti na taj na­čin. – Gla­sa­nje o po­vje­re­nju Vla­di gla­sa­nje je o po­vje­re­nju Ore­ško­vi­ću. Gdje je lo­gi­ka da ga mi spa­ša­va­mo? Ka­ko da to objas­ni­mo, da ka­že­mo da smo se do sa­da sa­mo ša­li­li – ka­že naš iz­vor iz SDP-a.

ČEKANJE KAO TAK­TI­KA Ka­ko će se pos­ta­vi­ti u naj­ja­čoj opor­be­noj stran­ci SDP-u, ovi­si pri­je sve­ga o idu­ćim po­te­zi­ma HDZ-a, ali i Mos­ta i pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Zbog to­ga se u SDP-u još ne “is­tr­ča­va­ju”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.