Osam sce­na­ri­ja za ras­plet kri­ze: nit­ko ne vje­ru­je u no­vu ve­ći­nu

Sve su ve­ći pri­tis­ci na Ka­ra­mar­ka da sam od­stu­pi iz Vla­de i spa­si HDZ od no­vih iz­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

I oni HDZ-ov­ci ko­ji su na Pred­sjed­niš­tvu bi­li uz Ka­ra­mar­ka sma­tra­ju da se on mo­ra po­vu­ći s mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net Po­li­tič­ki ka­os nas­ta­vio se i ju­čer da­nom pu­nim spi­no­va, ne­do­re­če­nos­ti, pa i pre­vra­ta u po­li­tič­kim sta­vo­vi­ma. U HDZ-u vla­da pot­pu­no ra­su­lo, još su do­mi­nant­ni odje­ci su­bot­nje sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva, a ono što je naj­važ­ni­je – ni HDZ-ov­ci ko­ji su na is­tak­nu­tim stra­nač­kim ili dr­žav­nim funk­ci­ja­ma ne­ma­ju poj­ma što se zbi­va. I ima li vrh stran­ke, a tu se mis­li je­di­no na še­fa HDZ-a To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i vr­lo uzak krug lju­di, ikak­ve šan­se pres­lo­ži­ti sa­bor­sku ve­ći­nu. Ve­ći­na HDZ-ova­ca s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li uvje­re­na je da se no­va ve­ći­na ne mo­že slo­ži­ti, a sve se vi­še stva­ra­ju pri­tis­ci na To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka da sam od­stu­pi iz Vla­de i ta­ko spa­si HDZ od no­vih iz­bo­ra. I Vla­di­mir Šeks, ko­ji je do ne­ki dan us­tra­jao u tvrd­nja­ma da HDZ ne smi­je po­pus­ti­ti Mos­tu i da Ka­ra­mar­ko mo­ra os­ta­ti u Vla­di, sad ka­že da bi zbog za­šti­te na­ci­onal­nih in­te­re­sa bi­lo naj­bo­lje da Ka­ra­mar­ko od­stu­pi. I oni HDZ-ov­ci ko­ji su na Pred­sjed­niš­tvu bi­li uz Ka­ra­mar­ka sma­tra­ju da se on mo­ra po­vu­ći s mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de ako ne us­pi­je pres­lo­ži­ti ve­ći­nu u Sa­bo­ru. Ju­čer se pro­ni­je­la in­for­ma­ci­ja da je Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić, no­vi glav­ni taj­nik HDZ-a, za­tra­žio da se da­nas uju­tro sa­zo­ve sjed­ni­ca Klu­ba zas­tup­ni­ka HDZ-a, na­vod­no ka­ko bi se do­go­vo­ri­lo da se u pro­ce­du­ru pus­ti zah­tjev za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću. No ka­da ga je na­vod­no Ivan Šu­ker, šef Klu­ba, upi­tao ka­ko će sa­zva­ti Klub ako ne zna ima li HDZ 76 ru­ku za opo­ziv pre­mi­je­ra, glav­ni taj­nik na­vod­no mu je od­go­vo­rio da će se to sve ras­pra­vi­ti na Klu­bu. Ia­ko smo in­for­ma­ci­ju do­bi­li iz po­uz­da­nog iz­vo­ra, Šu­ker nam je de­man­ti­rao da ga je zvao Mi­lo­še­vić, ali je os­ta­vio otvo­re­nom mo­guć­nost da se do kra­ja da­na ipak za­tra­ži sa­zi­va­nje Klu­ba. HDZ, na­ime, ako bu­de imao 76 ru­ku za ru­še­nje pre­mi­je­ra, on­da naj­kas­ni­je u sri­je­du u Sa­bor mo­ra upu­ti­ti zah­tjev za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja ka­ko bi on na dnev­ni red do­šao pri­je iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja Ka­ra­mar­ku. U HDZ-u još ni­su do­ni­je­li od­lu­ku ka­ko će okon­ča­ti ovu kri­zu vlas­ti, a na me­ni­ju je ne­ko­li­ko sce­na­ri­ja. Kre­ni­mo re­dom.

Što će se do­ga­đa­ti ako Ka­ra­mar­ko us­pi­je pres­lo­ži­ti sa­bor­sku ve­ći­nu, od­nos­no pri­ku­pi­ti mi­ni­mal­no 76 zas­tup­ni­ka?

U tom će slu­ča­ju za­tra­ži­ti iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću u Sa­bo­ru i for­mi­ra­ti no­vu Vla­du. Ne­dav­no je iz­ja­vio da u toj Vla­di ne­ma mjes­ta ni za Most ni za pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća.

Ho­će li u toj Vla­di Ka­ra­mar­ko bi­ti premijer?

Bu­du­ći da po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma HDZ-a, iz­jas­ni­li su se pro­tek­lih da­na, ni­je pro­blem HDZ ne­go To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, ni­je iz­vjes­no da bi u toj no­voj Vla­di pre­mi­jer­sku funk­ci­ju imao šef HDZ-a Ka­ra­mar­ko. Re­al­ni­je je da bi net­ko dru­gi iz HDZ-a pre­uzeo tu po­zi­ci­ju, a Ka­ra­mar­ko u tak­vom sce­na­ri­ju vje­ro­jat­no ne

bi ni bio u Vla­di, ne­go mo­žda na mjes­tu pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra.

Što će se do­ga­đa­ti ako Ka­ra­mar­ko ne us­pi­je pres­lo­ži­ti sa­bor­sku ve­ći­nu?

Su­de­ći po iz­ja­va­ma sa sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva, Ka­ra­mar­ko u tom slu­ča­ju že­li ići na no­ve iz­bo­re. Os­ta­li u vod­stvu HDZ-a ne mis­le ta­ko, ne­go sma­tra­ju da bi se Ka­ra­mar­ko tre­bao po­vu­ći iz Vla­de ako mu ne us­pi­je pres­la­ga­nje ve­ći­ne u Sa­bo­ru. HDZ-ov­ci s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li dr­že da je to tre­nu­tak u ko­jem bi se tre­bao tra­ži­ti nje­gov uz­mak ka­ko bi se iz­bje­gli no­vi iz­bo­ri. Na­ime, u HDZ-u vla­da miš­lje­nje da bi no­vi iz­bo­ri bi­li po­ra­ža­va­ju­ći za HDZ i da ih pod sva­ku ci­je­nu tre­ba iz­bje­ći. Dio utje­caj­nih HDZo­va­ca sma­tra da tre­ba sa­ču­va­ti Vla­du HDZ-a i Mos­ta jer, i da se us­pi­je pres­lo­ži­ti ve­ći­na, tak­va bi Vla­da bi­la na kli­ma­vim no­ga­ma i vje­ro­jat­no još go­ra so­lu­ci­ja od pos­to­je­će. Ka­ra­mar­ko­vu os­tav­ku, pod­sje­ti­mo, u su­bo­tu je već za­tra­žio nje­gov za­mje­nik Mi­li­jan Br­kić. No u tom je zah­tje­vu ta­da os­tao usam­ljen. Čak je odus­tao da se to sta­vi na gla­sa­nje na Pred­sjed­niš­tvu. No Br­kić je ti­me otvo­rio vra­ta da se o Ka­ra­mar­ko­voj po­zi­ci­ji poč­ne kri­tič­ki raz­miš­lja­ti.

Pod­ne­se li Ka­ra­mar­ko os­tav­ku u Vla­di pod pri­ti­skom HDZ-a, jer ni­je pri­ku­pio no­vu ve­ći­nu, os­ta­je li Ti­ho­mir Ore­ško­vić premijer?

Na­ši su­go­vor­ni­ci iz HDZ-a sma­tra­ju da, ako Ka­ra­mar­ko ode iz Vla­de, on­da HDZ to mo­ra na­pla­ti­ti na na­čin da HDZ do­bi­je mjes­to pre­mi­je­ra. To zna­či da bi Ore­ško­vić mo­rao oti­ći, a da bi HDZ pred­lo­žio svog čo­vje­ka na tu funk­ci­ju. Pre­ma ne­kim sce­na­ri­ji­ma, HDZ bi Mos­tu bio vo­ljan da­ti dva pot­pred­sjed­nič­ka mjes­ta u Vla­di kao kom­pen­za­ci­ju za HDZ-ova pre­mi­je­ra.

Bi li Most pris­tao da HDZ Karamarkov od­la­zak na­pla­ti mjes­tom pre­mi­je­ra?

U Mos­tu se za­sad ne op­te­re­ću­ju mo­gu­ćim sce­na­ri­ji­ma, oni su za­tra­ži­li Ka­ra­mar­ko­vu smje­nu, na­kon što je puk­la afe­ra Kon­zul­tan­ti­ca i na­kon što je SDP za­tra­žio iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja Ka­ra­mar­ku u Sa­bo­ru. Što­vi­še, ra­di za­šti­te na­ci­onal­nih in­te­re­sa, po zah­tje­vu pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća, Bo­žo Pe­trov je bio iz­ra­zio sprem­nost da na­pus­ti Vla­du, što ne zna­či da će pod­ni­je­ti os­tav­ku. Pod­sje­ti­mo, premijer Ore­ško­vić je proš­li tje­dan po­ru­čio da bi iz Vla­de tre­ba­li oti­ći i Ka­ra­mar­ko i Pe­trov jer su pos­ta­li pre­ve­lik te­ret Vla­di. Iz per­s­pek­ti­ve Mos­ta, vje­ro­jat­no će in­zis­ti­ra­ti na to­me da premijer os­ta­ne Ore­ško- vić, a mo­gu­će da će tra­ži­ti i os­ta­nak Bo­že Pe­tro­va u Vla­di.

Ho­će li even­tu­al­ni od­la­zak To­mis­lav Ka­ra­mar­ka iz Vla­de pro­uz­ro­či­ti po­tre­se u HDZ-u?

Na­čet afe­rom i na­pa­di­ma Mos­ta, ali i svog za­mje­ni­ka Mi­li­ja­na Br­ki­ća, Ka­ra­mar­ko je već u po­zi­ci­ji ra­nje­nog la­va. HDZ je poz­nat kao stran­ka ko­ja vo­li ci­pe­la­ri­ti moć­ni­ke ka­da pad­nu na ko­lje­na. Ka­ra­mar­ko je pos­tao uteg HDZ-u na po­li­tič­koj ra­zi­ni pa je pi­ta­nje kak­va mu je sud­bi­na u HDZ-u. Mo­rat će ima­ti de­be­li zlat­ni pa­do­bran da sve pre­ži­vi i dig­ne se iz po­li­tič­kog pe­pe­la.

Ko­li­ko su iz­vjes­ni no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri?

U HDZ-u či­ne sve da do no­vih iz­bo­ra ne do­đe. Lop­ta je iona­ko na nji­ho­voj stra­ni te­re­na pa će o HDZ-u i ovi­si­ti ho­će li iz­bo­ri bi­ti op­ci­ja. Iz Ka­ra­mar­ko­ve per­s­pek­ti­ve – HDZ ide na no­ve iz­bo­re ako on ne us­pi­je sas­ta­vi­ti no­vu ve­ći­nu. Me­đu­tim, ma­lo je vje­ro­jat­no da bi mu vod­stvo HDZ-a to do­zvo­li­lo. Tim vi­še jer u slu­ča­ju no­vih iz­bo­ra, ko­ji bi mo­gli bi­ti uje­sen, HDZ ne bi tre­bao ići s Ka­ra­mar­kom jer je op­te­re­ćen afe­rom.

Mo­že li po­zi­tiv­na od­lu­ka Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa, dak­le da Ka­ra­mar­ko ni­je bio u su­ko­bu in­te­re­sa, spa­si­ti Ka­ra­mar­ka?

Ta od­lu­ka mo­že po­pra­vi­ti nje­gov imidž u kon­tek­s­tu te afe­re i mo­že mu do­nek­le olak­ša­ti po­zi­ci­ju, ali HDZ je po­kre­nuo ak­ci­je ru­še­nja Vla­de ili pak pov­la­če­nja Ka­ra­mar­ka i op­s­tan­ka Vla­de Mos­ta i HDZ-a pa je od­lu­ka Po­vje­rens­tva pa­la u dru­gi plan.

Ka­os: ni HDZ-ov­ci ko­ji su na is­tak­nu­tim funk­ci­ja­ma ne­ma­ju poj­ma što se zbi­va Iz per­s­pek­ti­ve Mos­ta – vje­ro­jat­no će in­zis­ti­ra­ti na to­me da premijer os­ta­ne Ore­ško­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.