Nov­ca za dr­ža­vu još ima, ali što će bi­ti idu­će go­di­ne

Pro­pi­si EU po­ti­ču ban­ke da dr­ža­vi da­ju kun­ske kre­di­te

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Ako se po­li­tič­ka kri­za ne odu­ži, ne bi tre­ba­lo do­ći do ras­ta ka­ma­ta. Idu­će go­di­ne tre­ba­mo re­fi­na­ci­ra­ti 27 mi­li­jar­di ku­na du­ga lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net U fi­nan­cij­skim se kru­go­vi­ma kri­za Vla­de pra­ti s ma­nje ne­la­go­de ne­go u po­li­tič­ki­ma. Raz­log je vr­lo jed­nos­ta­van, Hr­vat­ska kod ku­će ima sa­svim do­volj­no ka­pi­ta­la ko­jim se mo­gu po­kri­ti ovo­go­diš­nje po­tre­be dr­ža­ve za fi­nan­ci­ra­njem. Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja da­nas iz­la­zi s no­vom auk­ci­jom tre­zor­skih za­pi­sa na ko­joj ban­ka­ma i os­ta­lim ula­ga­či­ma nu­di 600 mi­li­ju­na ku­na.

Pro­pi­si EU gu­ra­ju ku­nu

Na slič­noj tak­voj auk­ci­ji odr­ža­noj 2. lip­nja – is­ti dan kad se hr­vat­ska de­le­ga­ci­ja vra­ti­la iz Lon­do­na neo­bav­lje­na pos­la – dr­ža­va je pro­da­la 683 mi­li­ju­na ku­na “tre­zo­ra­ca” uz ka­ma­tu ko­ja je bi­la is­pod je­dan pos­to – toč­ni­je 0,95 pos­to, a slič­na se ci­je­na oče­ku­je i da­nas. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ka­zao je da će idu­ćih tje­da­na pri­pre­mi­ti i kun­sko iz­da­nje obvez­ni­ce ko­je će, s ob­zi­rom na okol­nos­ti, vje­ro­jat­no bi­ti ne­što ja­če od oče­ki­va­nih 3,5 mi­li­jar­di ku­na. U dru­goj po­lo­vi­ci sr­p­nja dos­pi­je­va na na­pla­tu do­ma­će iz­da­nje iz 2011., ko­je je ta­da pla­si­ra­no uz ka­ma­tu od 5,75 pos­to. Da ni­je bi­lo kri­ze Vla­de, Hr­vat­ska se mo­žda mo­gla za­du­ži­ti is­pod 4 pos­to i na do­ma­ćem tr­ži­štu jer nov­ca ima, a još uvi­jek ni­je is­klju­če­no da se po­volj­na ka­ma­ta i do­go­di, una­toč tre­nu­tač­noj po­li­tič­koj kri­zi. Ku­na je do­bi­la na ci­je­ni i me­đu ban­ka­ma jer no­va re­gu­la­ti­va EU des­ti­mu­li­ra pla­sma­ne u stra­noj va­lu­ti pa čis­ti kun­ski dug pos­ta­je ma­nje ri­zi­čan od du­ga s va­lut­nom kla­uzu­lom. Ukup­na iz­lo­že­nost ba­na­ka pre­ma dr­ža­vi na kra­ju 2015. bi­la je 88 mi­li­jar­di ku­na, ali tek ma­nji dio tog du­ga – 24 mi­li­jar­de ku­na – “čis­to” su kun­ski pla­sma­ni, dok go­to­vo tri če­t­vr­ti­ne du­ga ima­ju va­lut­nu kla­uzu­lu ili su u stra­noj va­lu­ti. Ka­ko se za 2018. naj­av­lju­ju pro­mje­ne u pon- de­ri­ra­nju ri­zi­ka, Hr­vat­ska je za­tra­ži­la od Bruxel­le­sa da se kun­ski dug s va­lut­nom kla­uzu­lom jed­na­ko ocje­nju­je kao i čis­ti kun­ski dug, no još ni­je sti­gao po­t­vr­dan od­go­vor. Zna­ča­jan je to raz­log zbog ko­jeg po­su­đi­va­nje nov­ca dr­ža­vi tre­nu­tač­no svi­ma ide na ru­ku. Fi­nan­ci­ja­ši vje­ru­ju da po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost ne­će po­tak­nu­ti rast ka­mat­nih sto­pa na do­ma­ćem tr­ži­štu, da­ka­ko, pod uvje­tom da pres­la­gi­va­nje i po­tra­ga za sta­bil­nom vla­dom ne za­ga­zi u 2017. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić s raz­lo­gom uvje­ra­va da ima kon­tro­lu nad pro­ra­ču­nom jer no­vac pris­ti­že u skla­du s ras­tom eko­no­mi­je, a dio de­fi­ci­ta mo­že se po­kri­ti iz pri­va­ti­za­cij­skih pri­ho­da. Eu­ri ko­je je Vla­da po­ku­ša­la po­su­di­ti u Lon­do­nu ni­su tre­ba­li za te­ku­ću po­troš­nju, ali zbog ner­vo­ze oko bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma vje­ro­va­lo se da će ci­je­na bi­ti po­volj­ni­ja ne­go pred kraj go­di­ne.

Po­volj­no i za tvrt­ke

Za raz­li­ku od os­tat­ka ove go­di­ne, u ko­joj do­ma­ći inves­ti­to­ri mo­gu bez pro­ble­ma na­hra­ni­ti dr­ža­vu, idu­će bi to već bio zah­tjev­ni­ji za­da­tak jer u 2017., uz no­vi de­fi­cit, još tre­ba re­fi­nan­ci­ra­ti 27 mi­li­jar­di ku­na du­ga. U krat­kom ro­ku ka­pi­ta­la na do­ma­ćem tr­ži­štu će bi­ti, no ni­je do­bro ni da dr­ža­va is­tis­ne pri­vat­ni sek­tor, po­go­to­vo što je jef­tin no­vac kre­nuo i pre­ma tvrt­ka­ma. Gu­ver­ner Bo­ris Vuj­čić tvr­di da su ove go­di­ne no­vo­odo­bre­ni kre­di­ti pr­vi put na­kon kri­ze po­ras­li i kod sek­to­ra po­du­ze­ća i kod sta­nov­niš­tva. Ka­ma­te pa­da­ju pa se, tvr­di Vuj­čić, do­bre tvrt­ke za­du­žu­ju uz ka­ma­tu ko­ja se kre­će iz­me­đu 2 i 3 pos­to.

Pri­pre­ma se no­vi pla­sman obvez­ni­ca na do­ma­ćem tr­ži­štu, da­nas upis tre­zor­skih za­pi­sa Ne oče­ku­je se rast ka­ma­ta, a Vuj­čić tvr­di da su za do­bre tvrt­ke ka­ma­te pa­le na 2-3%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.