Od­go­va­rat će Sa­na­de­ru na pi­ta­nja

Vla­di­mir Te­re­šak tvr­di da je HDZ iz­gu­bio vlast zbog me­dij­skog lin­ča Na po­čet­ku po­nov­lje­nog su­đe­nja Ivo Sa­na­der i svi os­ta­li op­tu­že­ni­ci za­ni­je­ka­li su kriv­nju za ono za što ih USKOK op­tuž­ni­com te­re­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net Iva­na Ja­ke­lić

Ia­ko je Mla­den Ba­ri­šić, kao i svi op­tu­že­ni ko­ji su ju­čer po­no­vo sje­li na op­tu­že­nič­ku klu­pu na po­čet­ku po­nov­lje­nog su­đe­nja za afe­ru Fi­mi me­dia, ka­zao da se ne osje­ća kri­vim, to ne zna­či da će Ba­ri­šić po­vu­ći svo­je ra­ni­je is­ka­ze. Tak­vih je is­ka­za bi­lo 17, a u nji­ma je Ba­ri­šić vr­lo de­talj­no opi­sao ka­ko se pre­ko Fi­mi me­di­je iz dr­žav­nih po­du­ze­ća iz­vla­čio no­vac, ko­ji je po­tom, pre­ma op­tuž­ni­ci, za­vr­ša­vao u cr­nim stra­nač­kim fon­do­vi­ma HDZ-a te dže­po­vi­ma biv­šeg pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra. Sve to Ba­ri­šić je go­vo­rio ti­je­kom pr­vog su­đe­nja, a tu osu­đu­ju­ću pre­su­du uki­nuo je i Vr­hov­ni sud, sma­tra­ju­ći da je po­vri­je­đe­no na­če­lo kon­tra­dik­tor­nos­ti jer Ba­ri­šić, što je nje­go­vo za­kon­sko pra­vo, ni­je htio od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja Sa­na­de­ro­ve obra­ne.

Bra­ni ga ustavni su­dac

No u po­nov­lje­nom pos­tup­ku, pre­ma naj­a­vi Raj­ka Mli­na­ri­ća, Ba­ri­ši­će­va od­vjet­ni­ka, to će se pro­mi­je­ni­ti. Mli­na­rić, ko­ji je ne­dav­no iz­a­bran za su­ca Us­tav­nog su­da te ko­ji će u Ba­ri­ši­će­voj obra­ni os­ta­ti do tre­nut­ka dok ne po­lo­ži služ­be­nu pri­se­gu za su­ca Us­tav­nog su­da, naj­a­vio je da će se Ba­ri­šić bra­ni­ti – ak­tiv­no. – To zna­či da će od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja svih su­di­oni­ka u pos­tup­ku. Cilj nam je do­ka­za­ti da Ba­ri­šić u ak­tiv­nos­ti­ma ko­je su opi­sa­ne u op­tuž­ni­ci ni­je su­dje­lo­vao s kri­mi­nal­nom na­mje­rom, već je kao voj­nik za­da­ta­ka, služ­be­nik, ko­rek­tan i lo­ja­lan sus­ta­vu, sve što je ra­dio po­du­zi­mao je s pu­nom svi­ješ­ću da ra­di za­ko­ni­to. Nje­go­va obra­na u to­ta­lu pred­stav­lja ono što je ra­ni­je re­kao, a tu će obra­nu u ovom pos­tup­ku na­do­pu­ni­ti još ne­kim či­nje­ni­ca­ma – ka­zao je Mli­na­rić. Ho­će li Ba­ri­ši­će­vim sto­pa­ma ići i Ne­ven­ka Ju­rak i Bran­ka Pa­vo­še­vić te prav­na pred­stav­ni­ca Fi­mi me­di­je, ko­je su sa­da za­ni­je­ka­le kriv­nju, ia­ko su na pr­vom su­đe­nju priz­na­le sve za što ih USKOK te­re­ti, vi­djet će se ka­da do­đe tre­nu­tak za iz­no­še­nje obra­na. A to će bi­ti na kon­cu do­kaz­nog pos­tup­ka ti­je- kom ko­jeg se tre­ba pro­či­ta­ti broj­na do­ku­men­ta­ci­ja te po­no­vo is­pi­ta­ti za sa­da pred­lo­že­nih 220 svje­do­ka.

Odr­žao po­li­tič­ki go­vor

Kriv­nju su ju­čer na po­čet­ku su­đe­nja za­ni­je­ka­li i San­der te Rat­ko Ma­ček i Vla­di­mir Te­re­šak, prav­ni pred­stav­nik HDZ-a, ko­jeg je Ire­na Kva­ter­nik, pred­sjed­ni­ca sud­skog vi­je­ća upo­zo­ri­la da je u uvod­nom go­vo­ru iz­a­šao iz za­kon­skih ok­vi­ra onog što uvod­ni go­vor pred­stav­lja. Upo­zo­re­nje se od­no­si­lo na či­nje­ni­cu da se Te­re­šek ni­je dr­žao pra­va ni­ti je objaš­nja­vao što će do­ka­zi­va­ti, a što po­bi­ja­ti ti­je­kom sud­skog pos­tup­ka, već je u sud­ni­ci odr­žao – po­li­tič­ki go­vor. U nje­mu je me­di­je op­tu­žio za linč jer su, ka­ko je ka­zao, iz­vje­šta­va­ju­ći s pr­vog su­đe­nja, kri­mi­na­li­zi­ra­li 220.000 čla­no­va stran­ke te su, tvr­di Te­re­šak, do­ve­li do to­ga da je HDZ iz­gu­bio po­li­tič­ku moć, vlast i iz­bo­re!? Upi­tan kas­ni­je na što mis­li ka­da go­vo­ri o me­dij­skom lin­ču te je li me­dij­ski linč ako se pre­no­se is­ka­zi svje­do­ka ko­ji su ti­je­kom pr­vog su­đe­nja u sud­ni­ci is­ka­zi­va­li ka­ko su da­va­li no­vac za cr­ne fon­do­ve HDZ-a, Te­ra­šek je no­vi­na­ri­ma od­go­vo­rio: – Kak­ve ve­ze cr­ni fon­do­vi ima­ju s HDZ-om? Ina­če, HDZ na op­tu­že­nič­koj klu­pi sje­di jer ga se te­re­ti da se s 30 mi­li­ju­na ku­na fi­nan­ci­rao iz cr­nih fon­do­va.

Te­re­ša­ka je sut­ki­nja upo­zo­ri­la da je iz­a­šao iz za­kon­skog ok­vi­ra ko­ji de­fi­ni­ra uvod­ni go­vor

Ivo Sa­na­der na sud je do­šao u prat­nji od­vjet­ni­ce Ja­dran­ke Slo­ko­vić, a kas­ni­je je ka­zao da je op­tuž­ni­ca kons­truk­ci­ja op­tuž­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.