Bi­olo­gi­ju je pi­sa­lo 7700, a vje­ro­na­uk 219 ma­tu­ra­na­ta

Pr­vi dan po­la­ga­nja ma­tu­re pro­šao je bez in­ci­de­na­ta Ma­tu­ran­ti tvr­de da je pre­pi­si­va­nje ne­mo­gu­će, u raz­re­du su po dva pro­fe­so­ra, a sva­ki ma­tu­rant sje­di sam u klu­pi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ire­na.kus­tu­ra@ve­cer­nji.net Ire­na Kus­tu­ra

Is­pi­tom iz bi­olo­gi­je ko­ji je ju­čer pi­sa­lo oko 7700 pris­tup­ni­ka ot­po­če­la je ovo­go­diš­nja dr­žav­na ma­tu­ra. Pre­ma miš­lje­nju ma­tu­ra­na­ta, test iz bi­olo­gi­je ni­je bio pre­te­žak, ali ako se us­po­re­di s tes­to­vi­ma proš­lih go­di­na, pre­ma ocje­ni ma­tu­ra­na­ta ove je go­di­ne ipak bi­lo ma­lo kom­pli­ci­ra­ni­je. – Test je bio te­ži ne­go što sam oče­ki­va­la i ne­go što je bio ra­ni­jih go­di­na. Te sam tes­to­ve rje­ša­va­la za vjež­bu i mo­gu us­po­re­di­ti – ka­za­la nam je ma­tu­ran­ti­ca za­gre­bač­ke Pe­te gim­na­zi­je Lu­ci­ja Ana Bi­ća­nić, ko­ja se za bi­olo­gi­ju kao iz­bor­ni pred­met od­lu­či­la jer že­li upi­sa­ti far­ma­ci­ju, me­di­cin­sku bi­oke­mi­ju, stro­jar­stvo ili mo­le­ku­lar­nu bi­olo­gi­ju. Ona ni­je iš­la na pri­pre­me, uči­la je ci­je­lo dru­go po­lu­go­di­šte, a in­ten­ziv­no zad­nja dva tjed­na. – U ško­li ima­mo kva­li­tet­ne pro­fe­so­re i na­uči­mo sve po­treb­no – ka­že Lu­ci­ja. Dru­gi joj je iz­bor­ni pred­met ke­mi­ja.

Že­lja im je far­ma­ci­ja

Ko­le­gi­ca joj iz is­te gim­na­zi­je Mag­da­le­na Čuj­ko ta­ko­đer že­li upi­sa­ti far­ma­ci­ju, ako ne us­pi­je, on­da pro­fe­sor­ski smjer bi­olo­gi­je ili ke­mi­je. – Bi­lo je 66 pi­ta­nja, ali od 51. do zad­njeg 66. sva su pi­ta­nja ima­la če­ti­ri pot­pi­ta­nja, ta­ko da ni­je bi­lo la­ko. Na­dam se pe­ti­ci – ka­že Mag­da­le­na. Ma­tu­ran­ti is­ti­ču da je ne­mo­gu­će bi­lo pre­pi­si­va­ti. Tor­be, mo­bi­te­le, sa­to­ve i os­ta­lo os­ta­vi­li su na jed­nom kra­ju uči­oni­ce. U sva­koj klu­pi sje­dio je po je­dan ma­tu­rant. – Spre­ma­la sam se za dr­žav­nu ma­tu­ru ci­je­lo po­lu­go­di­šte, iš­la sam na pri­pre­me. Sve sam ri­je­ši­la. U sva­kom slu­ča­ju tre­ba vo­di­ti ra­ču­na o vre­me­nu jer, ia­ko smo ima­li dva sa­ta i 15 mi­nu­ta, to je ja­ko br­zo proš­lo – ka­že nam Pe­tra Ben­ko­vić ko­joj je psi­ho­lo­gi­ja pr­vi iz­bor, a nu­tri­ci­oni­zam, bi­olo­gi­ja, mo­le­ku­lar­na bi­olo­gi­ja, lo­go­pe­di­ja – al­ter­na­tiv­ni.

Sva­kog da­na dva su ter­mi­na za po­la­ga­nje is­pi­ta iz dr­žav­ne ma­tu­re –u 9 i u 14 sa­ti

Da­nas li­kov­ni i ge­ogra­fi­ja

La­di Svi­ben is­pit iz bi­olo­gi­je ni­je bio te­žak. – Oče­ki­va­la sam vi­še pi­ta­nja iz te­ori­je bi­olo­gi­je čo­vje­ka, dos­ta pi­ta­nja bi­lo je ve­za­no uz lo­gič­no za­klju­či­va­nje. Do­bro je da ima­mo dr­žav­nu ma­tu­ru jer kva­li­te­ta nas­ta­ve i kri­te­ri­ji ni­su is­ti u svim gim­na­zi­ja­ma i ško­la­ma. Neg­dje pe­ti­ca ni­je pe­ti­ca i na ovaj se na­čin na­pra­vi pra­ved­ni­ja se­lek­ci­ja – ka­že nam La­da. U 14 sa­ti na ras­po­re­du je bio test iz vje­ro­na­uka ko­ji je ukup­no po­la­ga­lo 219 pris­tup­ni­ka. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz Cen­tra za vanj­sko vred­no­va­nje obra­zo­va­nja ko­ji or­ga­ni­zi­ra pro­vo­đe­nje dr­žav­ne ma­tu­re, ju­če­raš­nji tes­to­vi pro­tek­li su bez ikak­vih in­ci­de­na­ta. – Sve je proš­lo u naj­bo­ljem re­du – ka­za­la nam je glas­no­go­vor­ni­ca cen­tra Ana Sta­nić Bo­žić. Dr­žav­na ma­tu­ra nas­tav­lja se da­nas tes­to­vi­ma iz li­kov­ne umjet­nos­ti u 9 sa­ti i ge­ogra­fi­je u 14 sa­ti. Uvi­jek se po­la­žu dva tes­ta dnev­no, je­dan s po­čet­kom u 9, dru­gi u 14 sa­ti, a zad­nji test u ljet­nom ro­ku na ras­po­re­du je 27. lip­nja. Ri­ječ je o glaz­be­noj umjet­nos­ti.

Zad­nji test u ljet­nom ro­ku dr­žav­ne ma­tu­re na ras­po­re­du je 27. lip­nja. Ri­ječ je o glaz­be­noj umjet­nos­ti

Tor­be, mo­bi­te­le, sa­to­ve... ma­tu­ran­ti su pri ula­sku mo­ra­li os­ta­vi­ti na jed­nom kra­ju uči­oni­ce i tek on­da sjes­ti u klu­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.