U pod­sta­nar­stvu do ide­je o mo­du­lar­nom sto­lu

Ma­tej Groz­da­no­vić iz Ba­tri­ne kre­će u pro­izvod­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net

Već su pri­mi­li broj­ne na­rudž­be iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Nje­mač­ke, Nor­ve­ške, SAD-a, Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske, a jav­lja­ju se i inves­ti­to­ri Ve­dran Ba­len Pos­to­ji li do­bar i kva­li­te­tan stol na ko­je­mu mo­že­te dr­ža­ti ra­ču­na­lo i gad­ge­te, ima rje­še­nje za sil­ne ka­be­le ko­ji do­la­ze uz te ure­đa­je te ve­li­či­nom, obli­kom i di­zaj­nom pris­ta­je sva­kom pros­to­ru? Od­go­vor je da, ali tek od­ne­dav­no. Na­ime, mla­di Ma­tej Groz­da­no­vić iz Ba­tri­ne na­pra­vio je pr­vi mo­du­lar­ni stol Mo­du­los, ko­ji upra­vo kre­će u ma­sov­ni­ju iz­ra­du. Mo­du­los je funk­ci­ona­lan, mo­že se ra­s­klo­pi­ti i pres­la­gi­va­ti, la­ko je pre­no­siv i prak­ti­čan. Ide­ja je doš­la sa­svim slu­čaj­no. – Bio sam pod­sta­nar u ma­lom sta­nu u Za­gre­bu i tre­bao mi je rad­ni stol. No ni­sam že­lio ku­po­va­ti ma­li stol jer sam znao da ću se s vre­me­nom pre­se­li­ti u ve­ći stan. Ta­ko mi je na pa­met pao mo­du­lar­ni stol. Is­kre­no, mis­lio sam da to već pos­to­ji, ali pre­tra­gom na ne­tu shva­tio sam ka­ko to nit­ko ne pro­izvo­di – ka­že Ma­tej. Mje­se­ci­ma je vr­tio ide­ju u gla­vi. Na­po­kon, u svib­nju proš­le go­di­ne s još tro­je pri­ja­te­lja na­pra­vio je pro­to­tip. Poz­na­ti di­zaj­ne­ri bi­li su iz­ne­na­đe­ni nje­go­vom lje­po­tom, čvr­sti­nom i funk­ci­onal­noš­ću. – Mo­du­lar­ni sto­lo­vi već pos­to­je, ali ni­je­dan ne­ma iz­mje­nji­vu rad­nu po­vr­ši­nu. Ov­dje se po­vr­ši­na sas­to­ji od mo­du­la, dr­ve­nih plo­ča ko­je se me­đu­sob­no spa­ja­ju u mre­žu. Ima­te slo­bo­du sla­ga­nja kom­plet­ne po­vr­ši­ne i obli­ka sto­la – is­ti­če 28-go­diš­nji ino­va­tor. U iz­ra­di ko­ris­te slavonski hrast pa je pri­ča eko­lo­ška i du­go­roč­no šte­di kuć­ni bu­džet. Ma­tej je za­šti­tio ino­va­ci­ju te s part­ne­ri­ma, od ko­jih je je­dan Ame­ri­ka­nac, os­no­vao tvrt­ku za pro­da­ju i dis­tri­bu­ci­ju sa sje­di­štem na Flo­ri­di. Već su pri­mi­li broj­ne na­rudž­be iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Nje­mač­ke, Nor­ve­ške, SAD-a, Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske, a ja­vi­li su im se i po­ten­ci­jal­ni inves­ti­to­ri. Me­đu­tim, Ma­tej se opre­di­je­lio za fi­nan­ci­ra­nje pu­tem crowd­fun­din­ga, a že­li i da ci­je­la pro­izvod­nja i svi di­je­lo­vi bu­du is­klju­či­vo iz Hr­vat­ske.

Že­lja M. Groz­da­no­vi­ća: Sla­vo­ni­ja je pre­pu­na po­ten­ci­ja­la, ima fan­tas­tič­nu si­ro­vi­nu i maj­sto­re i za­što to ne is­ko­ris­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.