Fran­cuz Gre­go­ire pri­pre­mao 15 na­pa­da ti­je­kom pr­vens­tva

Is­pla­ni­rao je na­pa­de na ži­dov­ske i mus­li­man­ske vjer­ske objek­te u Fran­cu­skoj, vla­di­ne zgra­de, mos­to­ve, že­ljez­nič­ke pru­ge...

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net Ma­ri­na Še­rić

Ukra­jin­ska služ­ba si­gur­nos­ti obja­vi­la je ju­čer da je na gra­ni­ci s Polj­skom uhi­ti­la fran­cu­skog dr­žav­lja­ni­na za ko­jeg se sum­nja da je pla­ni­rao niz te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Fran­cu­skoj u vri­je­me Eu­rop­skog no­go­met­nog pr­vens­tva. Na­vo­di se sa­mo nje­go­vo ime – Gre­go­ire, no ne i pre­zi­me. Ukra­jin­ci ka­žu da su ga pra­ti­li od pro­sin­ca proš­le go­di­ne te da je do kra­ja svib­nja, kad je uhi­ćen, ku­pio pet ka­laš­nji­ko­va, dvi­je gra­na­te na ra­ket­ni po­gon, eks­plo­ziv i još ne­ke vr­ste oruž­ja. Na­vod­no je is­pla­ni­rao 15 te­ro­ris­tič­kih na­pa­da, i to na ži­dov­ske i mus­li­man­ske vjer­ske objek­te, vla­di­ne zgra­de, mos­to­ve, že­ljez­nič­ke pru­ge i dru­ge in­fras­truk­tur­ne objek­te. On se­be opi­su­je kao kraj­njeg des­ni­ča­ra i fran­cu­skog ul­tra­na­ci­ona­lis­ta, ko­ji mr­zi so­ci­ja­lis­tič­ku vla­du, mus­li­ma­ne, ži­do­ve... Ukra­jin­skoj služ­bi si­gur­nos­ti Fran­cuz je pos­tao sum­njiv još proš­le go­di­ne ka­da je do­šao u is­toč­nu Ukra­ji­nu že­le­ći se kao dra­go­vo­ljac pri­dru­ži­ti ukra­jin­skim tru­pa­ma ko­je u tom di­je­lu zem­lje ra­tu­ju pro­tiv po­bu­nje­ni­ka. Vr­lo su br­zo shva­ti­li da je on u Ukra­ji­nu do­šao na­ba­vi­ti oruž­je pa su mu po­če­li pro­da­va­ti de­ak­ti­vi­ra­ne eks­plo­ziv­ne na­pra­ve, stre­lji­vo i ka­laš­nji­ko­ve. Na­kon što su ga uhi­ti­li, u tre­nut­ku kad je po­ku­šao sa svim ti­me iz­a­ći iz Ukra­ji­ne, sas­lu­ša­li su ga, a on im je ka­zao ka­ko se ni­ma­lo ne sla­že s imi­gra­cij­skom po­li­ti­kom fran­cu­ske vla­de, sa ši­re­njem is­la­ma i glo­ba­li­za­ci­jom. Uhi­će­ni je ta­ko­đer ka­zao ka­ko je te­ro­ris­tič­ke na­pa­de ka­nio iz­vr­ši­ti u znak pro­s­vje­da pro­tiv sve­ga na­ve­de­no­ga. Obja­vi­li su i nje­go­vu fo­to­gra­fi­ju sa za­mag­lje­nim li­cem, a fran­cu­ska po­li­ci­ja pre­tra­ži­la je nje­gov dom u oko­li­ci Nan­cyja.

Oo­ko 90 ti­su­ća po­li­ca­ja­ca osi­gu­ra­vat će no­go­met­ni EP u Fran­cu­skoj - vjež­ba­ju sva­ki dan

Do­bro­vo­ljac Gre­go­ire U Ukra­ji­nu je do­šao ka­ko bi se pri­dru­žio tru­pa­ma ko­je se bo­re pro­tiv po­bu­nje­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.