Iz­bje­gli­ci za 18. ro­đen­dan ugo­vor s HSV-om

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (sp)

Proš­log lje­ta je­dan ti­nej­džer sam je bez ro­di­te­lja po­bje­gao iz Gam­bi­je i sti­gao u Nje­mač­ku, a ju­čer, kad je na­pu­nio 18 go­di­na, pot­pi­sao je ugo­vor s nje­mač­kim no­go­met­nim ve­li­ka­nom Ham­bur­ger Sport-Ve­re­inom. Ba­kery Jat­ta još u si­ječ­nju odu­še­vio je igrom še­fo­ve HSV-a, hva­le ka­ko vo­di lop­tu, brz je kril­ni na­pa­dač s do­brim cen­tar­šu­tom. Jat­tin ugo­vor bit će so­li­dan, vri­je­di do 2019., sa 120 ti­su­ća eura go­diš­nje i nje­mač­ki me­di­ji ras­pi­sa­li su se o baj­ci u ko­joj je iz­bje­gli­ca ta­ko br­zo pos­ti­gao ta­ko ve­lik us­pjeh. Kad je la­ni sti­gao u Nje­mač­ku, pr­vo je zbri­nut u Aka­de­mi­ji Lot­ha­ra Kan­nen­ber­ga, bok­sa­ča ko­ji je os­no­vao tu aka­de­mi­ju 2014. Tu se pod mo­tom ‘Pro­bu­di la­va u se­bi’ bri­nu o mla­di­ma i po­ma­žu im u obra­zo­va­nju, a sad je tu pu­no iz­bje­glič­ke dje­ce. Jat­ta je već u si­ječ­nju sti­gao na prob­ni tre­ning u HSV i odu­še­vio. No nje­mač­ki su se tre­ne­ri ču­di­li jer u do­mo­vi­ni Jat­ta ni­je uop­će igrao no­go­met u ne­kom klu­bu – igrao je sa­mo na uli­ci. Mla­di je no­go­met­ni ta­lent po­bje­gao iz zem­lje u ko­joj vla­da dik­ta­tu­ra. Pred­sjed­nik Gam­bi­je Yahya Jam­meh, ko­ji vla­da već 20 go­di­na, kra­jem proš­le go­di­ne pro­gla­sio je Is­lam­sku Re­pu­bli­ku Gam­bi­ju. U trav­nju je vlast pu­ca­la na pro­s­vjed­ni­ke pro­tiv re­ži­ma, 55 lju­di je ubi­je­no, mno­gi su uhi­će­ni. Me­đu­tim, na sud po­li­ci­ja ne do­vo­di sve uhi­će­ni­ke, osam ih ne­dos­ta­je. Bi­li su to naj­ve­ći pro­s­vje­di pro­tiv ‘pred­sjed­ni­ka’, ko­ji je na vlast do­šao 1996. dr­žav­nim uda­rom i naj­a­vio da će vla­da­ti ‘mi­li­jar­du go­di­na’. Pred­sjed­ni­ka us­po­re­đu­ju s egi­pat­skim svrg­nu­tim pred­sjed­ni­kom Hos­ni­jem Mu­ba­ra­kom, a re­žim na­zi­va­ju re­ži­mom ubo­ji­ca.

Po­bje­gao bez ro­di­te­lja Za­ra­đi­vat će 120.000 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.