I da­lje nas ko­če bi­ro­kra­ci­ja i loš stav pre­ma ula­ga­či­ma

Mla­den Fo­gec ču­di se ne­dav­nom stra­hu gra­đa­na ako Si­emens ku­pi udjel u Kon­ča­ru, a Mic­ha­el Mul­ler iz­mje­ni pro­pi­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net Li­di­ja Ki­se­ljak

– Krat­ko­roč­na po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost ni­je glav­ni raz­log od­bi­ja­nja stra­nih ula­ga­ča, ako pos­to­ji du­go­roč­ni am­bi­jent i plan ka­ko iz­rav­na stra­na ula­ga­nja pri­vu­ći – iz­ja­vi­li su pred­stav­ni­ci stra­nih agen­ci­ja za ula­ga­nja ko­ji su gos­to­va­li na kon­fe­ren­ci­ji “Ka­ko do vi­še iz­rav­nih stra­nih ula­ga­nja”.

Iz­mje­na pra­vi­la

Po­t­vr­di­li su to i pred­stav­ni­ci tvrt­ki u stra­nom vlas­niš­tvu, ali oni iz is­kus­tva ka­žu da Hr­vat­ska pre­ma­lo ra­di na priv­la­če­nju ula­ga­ča. – Pro­blem je bi­ro­kra­ci­ja, ne­us­kla­đe­nost mi­nis­tar­sta­va pri do­no­še­nju od­lu­ka, čes­ta pro­mje­na po­rez­ne po­li­ti­ke, rad i us­pjeh ko­ji se ne ci­je­ni, što se svo­di na hr­vat­ski men­ta­li­tet ko­ji ko­či ula­ga­nja. Ta­ko se pred­sjed­nik Udru­že­nja stra­nih ula­ga­ča i pred­sjed­nik upra­ve Si­emen­sa Mla­den Fo­gec ču­di za­što su pro­s­vjed­ni­ci bi­li u stra­hu da bi Si­emens mo­gao ku­pi­ti 20 pos­to udje­la u Kon­ča­ru. – Si­emens je još 1995. go­di­ne ušao s 51 pos­to udje­la u jed­nu od Kon­ča­ro­vih tvrt­ki, Kon­čar - Ener­get­ski tran­sfor­ma­to­ri, ko­ji da­nas ima go­diš­nji pro­met od 150 mi­li­ju­na eura, 99 pos­to pro­izvod­nje iz­vo­zi i ima 500 za­pos­le­ni­ka – ko­men­ti­rao je Fo­gec. Za­to, re­kao je, ve­ći je pro­blem loš stav pre­ma ula­ga- či­ma ne­go po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost jer, pri­mje­ri­ce, Ma­ke­do­ni­ja ima pu­no lo­ši­ju po­li­tič­ku si­tu­aci­ju, a is­to­dob­no je pri­vuk­la ne­ko­li­ko pu­ta vi­še stra­nih ula­ga­nja ne­go Hr­vat­ska. Pred­sjed­nik upra­ve Ra­if­fe­isen ban­ke u Hr­vat­skoj Mic­he­al Mul­ler ka­že da u raz­go­vo­ru s po­ten­ci­jal­nim stra­nim ula­ga­či­ma oni naj­vi­še za­mje­ra­ju ne­iz­vjes­nos­ti u pri­mje­ni za­ko­na, mis­le­ći pri­tom na Za­kon o ko­nver­zi­ji, ko­ji je ban­ke ošte­tio za mi­li­jar­du eura. – Sto­ga mis­lim da će­mo i da­lje ići s tuž­bom pre­ma Wa­shin­g­to­nu, jer je do­ne­sen za­kon ko­ji ni­je ni u skla­du s Us­ta­vom, a kr­ši i ugo­vo­re o stra­nim ula­ga­nji­ma. Ako ste vlas­nik tvrt­ke u ne­koj zem­lji gdje vam se uzi­ma imo­vi­na, pi­ta­nje je ka­ko će­te to va­šim vlas­ni­ci­ma – di­oni­ča­ri­ma objas­ni­ti – re­kao je Mul­ler. Pred­sjed­nik upra­ve Pli­ve Mi­ha­el Fur­jan pred­stav­nik je tvrt­ke či­ji je vlas­nik – Te­va, ula­ga­la u Hr­vat­sku i u vri­je­me kri­ze. No mis­li da je, una­toč sve­mu, kli­ma za ula­ga­nja os­ta­la is­ta, da je ten­den­ci­ja po­zi­tiv­na, ali da pro­mje­ne mo­ra­mo svi po­du­ze­ti.

Po­rez­no ras­te­re­će­nje

Mi­nis­tar gos­po­dar­stva To­mis­lav Panenić re­kao je da se po­li­tič­ka si­tu­aci­ja pre­no­si na gos­po­dar­stvo. – Za­to mis­lim da svi mo­ra­mo za­uze­ti ja­san stav da se re­for­me u gos­po­dar­stvu mo­ra­ju nas­ta­vi­ti – re­kao je Panenić. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić po­no­vio je da iz­da­nje obvez­ni­ce proš­li tje­dan ni­je bi­lo upit­no, ne­go je do odus­ta­ja­nja doš­lo zbog ci­je­ne, a ra­di ve­ćih ula­ga­nja naj­a­vio je sko­ro po­rez­no ras­te­re­će­nje.

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Tim Po­toč­nik, di­rek­tor Eu­ro­sen­de­ra, i Rok Jarc, me­na­džer za Hr­vat­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.