ŠTO BI SE DOGODILO KA­DA BI HRVATI IZ BiH IMA­LI STRAN­KU U RH

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Bi­lo bi za­nim­lji­vo vi­dje­ti što bi se dogodilo ka­da bi se u Hr­vat­skoj re­gis­tri­rao HDZ BiH. Mo­gu­će da bi već na pr­vim iz­bo­ri­ma, zbog ve­li­kog bro­ja Hr­va­ta ko­ji su po­dri­je­tlom iz BiH, pos­tao oz­bilj­na po­li­tič­ka sna­ga. Čak bi mo­žda ušao i u vlast. For­mal­no, ne bi mu se ima­lo što pri­go­vo­ri­ti jer bi čla­no­vi bi­li po­rez­ni obvez­ni­ci. Una­toč sve­mu, os­ni­va­nje bh. stran­ke iz­a­zva­lo bi si­gur­no bu­ru pro­s­vje­da u RH. Oni ko­ji bi ne­go­do­va­li tre­ba­li bi se pak za­pi­ta­ti za­što je on­da obr­nu­ta si­tu­aci­ja nor­mal­na. For­mi­ra­nje ses­trin­skih stra­na­ka “pre­ko gra­ni­ce” svoj­stve­no je ovim pros­to­ri­ma još od us­pos­ta­ve de­mo­kra­ci­je. Ne­mo­gu­će je i za­mis­li­ti ka­ko bi iz­gle­da­la po­li­tič­ka sce­na i u ko­jem bi smje­ru otiš­li odre­đe­ni po­vi­jes­ni pro­ce­si bez, pri­mje­ri­ce, od­lu­ke da se u BiH po uzo­ru na Hr­vat­sku os­nu­je HDZ. Is­tim ili slič­nim na­ci­onal­nim mo­ti­vi­ma, že­ljom da se iz ma­ti­ce za­šti­te su­na­rod­nja­ci, os­ni­va­ne su i dru­ge hr­vat­ske stran­ke u BiH, po­put HSS-a ili HSP-a. Đa­pić je čak i svo­je pre­zi­me sta­vio u na­ziv stran­ke (Đa­pić – Ju­ri­šić). Os­ni­va­nje stra­na­ka slu­ži­lo je i za po­li­tič­ki bra­to­ubi­lač­ki rat. Pri­mje­ri­ce, HDZ iz RH ru­šio je HDZ BiH os­ni­va­njem HDZ-a 1990. Boš­nja­ci su, pak, po­li­tič­ki pro­gram, utje­caj i or­ga­ni­za­ci­ju iz BiH kroz SDA pre­ni­je­li u Sr­bi­ju (San­džak). Je­di­no su Sr­bi, do sa­da, glav­ne po­li­tič­ke stran­ke for­mi­ra­li iz­bje­ga­va­ju­ći “ses­trins­tvo”, što je i svo­je­vr­s­ni ap­surd jer se sr­p­ska na­ci­onal­na po­li­ti­ka još od kra­ja 80-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća kre­ira­la iz jed­nog cen­tra – Be­ogra­da. Vo­de­ća sr­p­ska stran­ka u RH i BiH go­di­na­ma je bio SDS, ia­ko u Sr­bi­ji ne pos­to­ji oz­bilj­na stran­ka is­tog ime­na. Da­nas su vo­de­će sr­p­ske stran­ke u BiH, od­nos­no RS-u, SNSD, SDS, PDP, DNS, tj. sve “autoh­to­ne”. Je­di­no ra­di­ka­li i so­ci­ja­lis­ti ima­ju ime i obi­ljež­ja kao ses­trin­ske stran­ke u Sr­bi­ji. To bi se pro­mi­je­ni­lo ka­da bi Alek­san­dar Vu­čić pre­uzeo ini­ci­ja­ti­vu i for­mal­no kre­nuo u stra­nač­ko or­ga­ni­zi­ra­nje svog SNS-a s dru­ge stra­ne Dri­ne. SNS je već us­pos­tav­ljen u BiH, ali ve­ge­ti­ra bez or­ga­ni­za­cij­ske i po­li­tič­ke po­mo­ći iz Be­ogra­da. No, ako se Vu­čić od­lu­či kre­nu­ti i u RS-u, iz­a­zvat će to ve­li­ki po­tres na po­li­tič­koj sce­ni ovog bh. en­ti­te­ta, ko­ja je tre­nu­tač­no za­okup­lje­na su­ko­bom Do­di­ko­va SNSD-a i nje­mu su­prot­stav­lje­nog blo­ka pre­dvo­đe­nog SDS-om. Te­oret­ski, Alek­san­dar Vu­čić pre­ko svo­je ses­trin­ske stran­ke (SNS) mo­že sru­ši­ti Do­di­ka i su­dje­lo­va­ti u us­pos­ta­vi vlas­ti u BiH, baš kao Dra­gan Čo­vić pre­ko HDZ-a BiH u RH ili Ba­kir Izet­be­go­vić u San­dža­ku. Mo­žda bi u tom slu­ča­ju use­lje­niš­tvo us­pje­lo ri­je­ši­ti za­mr­še­ne pro­ble­me i u ma­tič­noj do­mo­vi­ni i di­jas­po­ri. Ako već Aus­tri­jan­ci sma­tra­ju nor­mal­nim što im je di­jas­po­ra iz­a­bra­la pred­sjed­ni­ka, za­što bi on­da pri­go­va­ra­li u RH, Sr­bi­ji ili BiH ako im nji­ho­vi ne­ka­daš­nji do­se­lje­ni­ci da­nas že­le su­dje­lo­va­ti u vlas­ti. Zar ni­je naj­važ­ni­je bi­ti po­rez­ni obvez­nik. Ho­će li se “bra­ća” po­sva­đa­ti zbog vlas­ti, vi­djet će se ako bi se sta­re i no­ve “ses­trin­ske stran­ke” ši­ri­le pre­ko gra­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.