Po­li­tič­ke greš­ni­ke Dan­te je sta­vio u zle ja­ru­ge na sa­mom dnu pak­la

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ri­na Še­rić

Ve­li­ka knji­žev­na dje­la uvi­jek se mo­ra­ju na­no­vo tu­ma­či­ti, bi­lo da je ri­ječ o tu­ma­če­nju za ši­ru, op­ću upo­tre­bu, bi­lo da je ri­ječ o tu­ma­če­nju za osob­nu upo­tre­bu. U ve­ći­ni slu­ča­je­va, kad je ri­ječ o osob­noj ra­zi­ni, ne­ka ve­li­ka dje­la, ko­ja ne uz­me­mo u ru­ke vi­še de­set­lje­ća, odjed­nom iz­a­đu na po­vr­ši­nu i pro­go­vo­re, vr­lo jas­no i zna­ko­vi­to. Me­ni je ovih da­na pro­go­vo­ri­la Dan­te­ova Bo­žan­ska ko­me­di­ja ko­ju ni­sam do­tak­nu­la vi­še od tri­de­set go­di­na. Pro­či­tav­ši iz­no­va Pa­kao i pro­tr­čav­ši kroz Čis­ti­li­šte i Raj, iz mo­je da­naš­nje per­s­pek­ti­ve no­vi­na­ra ko­ji se 30 go­di­na ba­vi ovak­vom ili onak­vom po­li­ti­kom, no­vo pro­uča­va­nje Dan­tea bi­lo je čis­to ot­kri­ve­nje. Dan­te je za­pra­vo na­pra­vio go­to­vo sa­vr­še­nu ka­te­go­ri­za­ci­ju obli­ka ljud­skog po­na­ša­nja, nji­ho­vih zlih, pod­noš­lji­vih i do­brih na­mje­ra, nji­ho­vih do­brih ili zlih dje­la. Vr­lo je lo­gič­no da je Dan­te sve to sta­vio u kon­tekst za­grob­nog ži­vo­ta jer je upra­vo taj for­mat ta­da go­vo­rio pu­no vi­še ne­go što da­nas go­vo­ri. Vi­še od sve­ga za­in­tri­gi­rao me Pa­kao, oso­bi­to onaj nje­gov dio ko­ji se iz­rav­no od­no­si na po­li­ti­ku, po­li­ti­ča­re i to­mu slič­ne ra­bo­te. Pr­vih šest kru­go­va Pak­la nas­ta­nju­ju oni ko­ji su te­ško skri­vi­li na osob­noj ra­zi­ni, u sed­mom su na­sil­ni­ci, a u naj­dub­ljem di­je­lu pak­la kri­ju se oni ko­ji su na ne­ki na­čin ve­za­ni za po­li­tič­ko dje­lo­va­nje, a to se oso­bi­to od­no­si na osmi krug, ko­ji je pak po­di­je­ljen na de­set zlih ja­ru­ga. Ta­ko se u tre­ćoj ja­ru­zi na­la­ze oni ko­ji su tr­go­va­li funk­ci­ja­ma i jav­nom služ­ba­ma. Gla­ve su im u ru­pa­ma, a sto­pa­la go­re u va­tri. U pe­toj ja­ru­zi su ko­rum­pi­ra­ni po­li­ti­ča­ri ko­ji su za­rob­lje­ni u je­ze­ru usi­ja­ne smo­le, u šes­toj su li­ce­mje­ri, od­nos­no oni či­ja je laž­na i pri­je­tvor­na vanj­šti­na skri­va­la ono što oni za­is­ta je­su. U sed­moj su ja­ru­zi lo­po­vi, i to oni ko­ji su dru­gi­ma “ukra­li” te­me­lje na ko­ji­ma je po­či­vao nji­hov ži­vot. Osma je ja­ru­ga pu­na laž­nih sa­vjet­ni­ka, i to onih ko­ji su svo­je po­zi­ci­je ko­ris­ti­li ka­ko bi dru­ge na­ve­li da su­dje­lu­ju u pri­je­va­ra­ma ko­je su sa­mi smis­li­li i is­kons­tru­ira­li. U de­ve­toj su ja­ru­zi oni ko­ji si­ju raz­dor, nes­lo­gu i mrž­nju me­đu lju­di­ma. Na dnu se na­la­ze oni ko­ji su ne­što la­ži­ra­li, a Dan­te ih na­zi­va “bo­leš­ću druš­tva”. Što se ide dub­lje u te ja­ru­ge, to je jas­ni­je da se na ni­žim ra­zi­na­ma, gdje su mu­ke je­zi­vi­je, a vra­go­vi i dru­ga zla bi­ća ko­ja mu­če greš­ni­ke okrut­ni­ji, bo­ra­ve oni ko­ji su za no­vac i vlas­ti­tu ko­rist pro­da­li dr­ža­vu (Dan­te tu go­vo­ri i oni­ma ko­ji su pro­da­li Cr­k­vu). To su oni ko­ji su u sva­kom po­gle­du iz­ne­vje­ri­li po­vje­re­nje ko­je im je da­no i oni či­je je dje­lo­va­nje in­ten­ziv­no uni­šta­va­lo od­no­se u druš­tvu. Po­li­ti­ča­ra ima i na sa­mom dnu pak­la, u de­ve­tom kru­gu u ko­jem bo­ra­ve iz­da­ji­ce. U po­li­tič­ke iz­da­ji­ce spa­da­ju oni ko­ji su iz­da­li svo­ju zem­lju, grad, po­li­tič­ku stran­ku ili po­li­tič­ke part­ne­re. To su oni ko­ji su svo­jom iz­da­jom uni­šti­li ne­ku oso­bi­to važ­nu ve­zu me­đu lju­di­ma i u druš­tvu. Dan­te je u sva­ku od ka­te­go­ri­ja u Pak­lu, Čis­ti­li­štu i Ra­ju smjes­tio lju­de ko­ji su bi­li nje­go­vi su­vre­me­ni­ci. S ma­lo tru­da, pro­miš­lja­nja i osu­vre­me­nji­va­nja, i mi bi­smo mo­gli sve to na­pu­ni­ti vlas­ti­tim, ži­vu­ćim li­ko­vi­ma. Taj bi po­sao mo­gao bi­ti ja­ko za­ba­van. Sto­ga kre­ni­mo u na­pu­či­va­nje pak­la oni­ma ko­ji od­go­va­ra­ju Dan­te­ovim ka­te­go­ri­ja­ma.

Ko­rum­pi­ra­ni po­li­ti­ča­ri, tr­gov­ci funk­ci­ja­ma, laž­ni sa­vjet­ni­ci, si­ja­či nes­lo­ge, mrž­nje i raz­do­ra dos­ta su gad­no kaž­nje­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.