Taj­no vjen­ča­nje Ane Iva­no­vić i Bas­ti­ana Sc­hwe­ins­te­ige­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Sce­na - Iva­na Ca­re­vić iva­na.ca­re­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Sr­p­ska te­ni­sa­či­ca na­vod­no se u Ve­ne­ci­ji uda­la za nje­mač­kog no­go­me­ta­ša Bas­ti­ana Sc­hwe­ins­te­ige­ra i od gos­ti­ju tra­ži­la da šu­te o to­me

Ot­ka­ko se pri­je po­la go­di­ne po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da će se te­ni­sa­či­ca Ana Iva­no­vić i no­go­me­taš Bas­ti­an Sc­hwe­ins­te­iger vjen­ča­ti, par se tru­dio sve po­dat­ke o tom sret­nom da­nu za­dr­ža­ti za se­be. Bi­li su to­li­ko us­traj­ni u to­me da su, na­vod­no, i uzva­ni­ci­ma pos­la­li po­ziv­ni­ce na ko­ji­ma je sa­mo da­tum vjen­ča­nja bez mjes­ta na ko­jem će se odr­ža­ti te s na­po­me­nom ka­ko mu­škar­ci oba­vez­no mo­ra­ju no­si­ti smo­king. Svat­ko od 300 uzva­ni­ka mo­rao je pot­pi­sa­ti i ugo­vor o taj­nos­ti in­for­ma­ci­ja i obve­za­ti se da na vjen­ča­nju ne­će ko­ris­ti­ti mo­bi­tel ni fo­to­apa­rat, a u slu­ča­ju da net­ko od uzva­ni­ka pre­kr­ši ovaj ugo­vor mla­den­ci ga mo­gu tu­ži­ti. Kao da­tum vjen­ča­nja u me­di­ji­ma se spo­mi­njao 4. lip­nja, a kao mjes­to sr­p­ski me­di­ji na­vo­di­li su Be­ograd, toč­ni­je ho­tel Hyatt, no mla­den­ci su se pre­do­mis­li­li i svad­be­nu ce­re­mo­ni­ju od­lu­či­li pre­se­li­ti u Ve­ne­ci­ju. Svo­ju lju­bav­nu pri­ču od­lu­či­li su okru­ni­ti u ro­man­tič­nom am­bi­jen­tu ho­te­la Aman Ca­nal Gran­de gdje su svo­je sud­bo­nos­no da pri­je dvi­je go­di­ne iz­go­vo­ri­li i Ge­or­ge Clo­oney i Amal Ala­mud­din. Je li se vjen­ča­nje zbi­lja odi­gra­lo ovog vi­ken­da, me­di­ji­ma ni­je poz­na­to jer su uzva­ni­ci oči­to od­lu­či­li po­što­va­ti ugo­vor s mla­den­ci­ma, ali s ob­zi­rom na to da će Sc­hwe­ins­te­iger od pet­ka bi­ti na Eu­rop­skom pr­vens­tvu u Nje­mač­koj, a Anu če­ka­ju pri­pre­me za Wim­ble­don, ovo im je bio zad­nji slo­bo­dan da­tum ovog lje­ta i mo­gu­će je da se par zbi­lja vjen­čao. U tom slu­ča­ju toč­ne su i in­for­ma­ci­je ka­ko na vjen­ča­nju ni­je bio No­vak Đo­ko­vić ko­ji je ovog vi­ken­da igrao Ro­land Gar­ros i osvo­jio ga. Ne­ki ka­žu da No­vak, bez ob­zi­ra na tur­nir, ne bi do­šao na vjen­ča­nje jer ni­je bio ni po­zvan. Na­ime, bli­ski pri­ja­te­lji Ane Iva­no­vić ka­žu ka­ko ga ni­je ni zva­la jer se lju­ti što ona ni­je do­bi­la po­ziv­ni­cu za nje­go­vu gran­di­oz­nu svad­bu.

Ro­man­tič­na lo­ka­ci­ja Ana i Bas­ti­an na­vod­no su se vjen­ča­li na is­tom mjes­tu gdje i Ge­or­ge Clo­oney i Amal Ala­mud­din

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.