Mer­ce­de­sov pr­vi kom­pak­t­ni ka­brio

U skla­du s tren­dom ši­re­nja ga­me mo­de­la u svim smje­ro­vi­ma u ko­ji­ma po­ten­ci­jal­ni ku­pac po­gle­da, Mer­ce­des-Benz stvo­rio je C-kla­su Ca­bri­olet

Vecernji list - Hrvatska - - Život Sa Stilom - San­dra Mi­kul­čić TRST

C-kla­sa u ka­bri­olet iz­ved­bi u Hr­vat­sku je upra­vo sti­gla po po­čet­noj ci­je­ni od oko 50.000 eura, a na iz­bor je pa­le­ta mo­to­ra sna­ge do 510 ko­nja

Kao uvod u no­vu se­zo­nu vož­nje pod otvo­re­nim ne­bom, is­pro­ba­li smo Mer­ce­des-Ben­zov pr­vi ka­bri­olet te­me­ljen na C-kla­si. Ovim je no­vi­te­tom nje­mač­ki pre­mi­um pro­izvo­đač za­okru­žio po­nu­du ka­bri­ole­ta s kla­sič­nim me­ka­nim kro­vom. Di­zaj­nom po­djed­na­ko ci­lja na luk­suz i mla­de­nač­ku za­igra­nost. S po­dig­nu­tim kro­vom, si­lu­eta ka­bri­ole­ta s dvo­jim vra­ti­ma naj­slič­ni­ja je onoj kod ku­pe iz­ved­be C-kla­se. Iz­gle­da od­lič­no - upe­čat­lji­vo i di­na­mič­no. Sli­čan do­jam os­tav­lja i u vož­nji, jer sa­vr­še­no ba­lan­si­ra iz­me­đu opu­šta­ju­ćeg luk­su­za i uteg­nu­tog sport­skog šti­ha, po­seb­no uz op­cij­ski AirMa­tic zrač­ni ovjes, kao stvo­ren za za­vo­ji­te ces­te, ko­jih se C- Ca­brio dr­ži kao da je za­li­jep­ljen za asfalt. Ovo po­seb­no vri­je­di za AMG ina­či­ce. Po­gon­sku gru­pu či­ne učin­ko­vi­ti mo­to­ri s ras­po­nom sna­ge od 156 do 333 KS. Uz sva­ki od mo­to­ra mo­že se iz­a­bra­ti no­vi 9G-Tro­nic auto­mat­ski mje­njač, a uz ne­ke i 4Ma­tic po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča. AMG sport­ski odjel do­dat­no je za­či­nio C-kla­su Ca­bri­olet do­dav­ši joj iz­ved­be sa 367, 467 i 510 konj­skih sna­ga. In­te­ri­jer poz­nat iz ra­ni­jih ina­či­ca C-kla­se ne os­tav­lja pros­to­ra pri­go­vo­ri­ma. Er­go­nom­ski uzo­ran, nu­di do­volj­no pros­to­ra za 2+2 put­ni­ka. S ob­zi­rom na tip auto­mo­bi­la, jas­no je da je straž­nja klu­pa tu za od­la­ga­nje stva­ri ili za pri­je­voz put­ni­ka na kra­ćim re­la­ci­ja­ma. S otvo­re­nim kro­vom stra­ga ni­je naj­u­god­ni­je, jer AirCap sus­tav us­mje­ra­va­nja stru­ja­nja zra­ka pre­ko put­nič­kog pros­to­ra i AirScarf gri­ja­nje vra­to­va put­ni­ka pr­vens­tve­no šti­te vo­za­ča i su­vo­za­ča. Sa za­tvo­re­nim kro­vom, pak, te­ško se mo­že na­ći raz­li­ka u od­no­su na ku­pe, jer je iz­o­la­ci­ja vr­hun­ska. C- Ca­brio se­rij­ski je oprem­ljen broj­nim sus­ta­vi­ma po­mo­ći vo­za­ču, ko­jem su na ras­po­la­ga­nju i naj­mo­der­ni­ji in­for­ma­cij­sko za­bav­ni sus­ta­vi. U skla­du s pe­di­gre­om, C-kla­si Ca­bri­olet u plat­ne­ni je krov ugra­đen stak­le­ni straž­nji pro­zor. Krov se skla­pa i ra­s­kla­pa elek­trič­nim pu­tem, za što mu je do­volj­no 20 se­kun­di. Krov se otvo­ri­ti i za­tvo­ri­ti mo­že i ti­je­kom vož­nje, služ­be­no do br­zi­ne od 50 km/h, no sus­tav ra­di i do 60 km/h. C-kla­sa Ca­bri­olet već je na na­šem tr­ži­štu, po ci­je­ni od oko 50.000 eura.

Ino­va­tiv­ni sus­ta­vi AirCap sus­tav us­mje­ra­va stru­ja­nja zra­ka pre­ko put­ni­ka, a AirScarf gri­je vra­to­ve put­ni­ka, ka­ko bi se Ca­brio s otvo­re­nim kro­vom mo­gao ko­ris­ti­ti i u hlad­ni­jem di­je­lu go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.