Ro­bus­ni­ji i luk­suz­ni­ji Ti­gu­an

Po­čet­ni di­ze­laš sa 115 KS i so­lid­nom opre­mom sto­ji 188.906 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - CRIKVENICA Mla­den Mil­čić mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net

No­vi Ti­gu­an do­la­zi bo­lje oprem­ljen i osjet­no je pros­tra­ni­ji. Ima šted­lji­vi­je mo­to­re i još na­pred­ni­ji po­gon na sve ko­ta­če

Dru­ga ge­ne­ra­ci­ja VW-ovog kom­pak­t­nog SUV-a sti­gla je u hr­vat­ske pro­daj­ne sa­lo­ne po po­čet­noj ci­je­ni od 182.639 ku­na za po­čet­ni ben­zin­ski 1,4 TSI mo­tor od 125 KS, od­nos­no 188.906 ku­na za po­čet­ni di­zel­ski 2,0 TDI mo­tor sa 115 ko­nja. Dak­le, ci­je­ne no­vog mo­de­la os­ta­le su ot­pri­li­ke na ra­zi­ni pret­hod­ni­ka, a po­čet­ni je Ti­gu­an bo­lje oprem­ljen s uvod­nom opre­mom Trend­li­ne plus ko­ja iz­me­đu os­ta­log uklju­ču­je i sus­tav nad­zo­ra oko­li­ne Front Assist, pot­po­ru za za­dr­ža­va­nje vo­zi­la u voz­nom tra­ku La­ne Assist, 17” ko­ta­če od la­kog me­ta­la, auto­mat­sku 3-zon­sku kli­mu i straž­nja svje­tla u LED teh­no­lo­gi­ji. Is­pro­ba­li smo po­čet­ni di­zel­ski mo­tor s ruč­nim 6- br­zin­skim mje­nja­čem ko­ji Ti­gu­ana po­kre­će vr­lo so­lid­no bez ob­zi­ra na 1570 kg ma­se, ko­ja je una­toč po­ve­ća­nju di­men­zi­ja (+6 cm na ukup­no 448,6 cm du­ži­ne) zbog mo­du­lar­ne plat­for­me sma­nje­na za 50 kg. U unu­traš­njos­ti ima 3 cm vi­še mjes­ta za ko­lje­na put­ni­ka stra- ga, a prt­ljaž­nik je po­ve­ćan na 615 li­ta­ra (straž­nja klu­pa je uz­duž­no po­mič­na). U bo­ljim pa­ke­ti­ma opre­me Ti­gu­an do­la­zi uz di­gi­tal­ni ekran umjes­to ana­log­nih ins­tru­me­na­ta što je je­dins­tve­no u seg­men­tu i vr­lo priv­lač­no. Uz to je, da­ka­ko, dos­tu­pan i ve­li­ki mul­ti­me­dij­ski ekran na sre­diš­njoj kon­zo­li s ve­ći­nom funk­ci­ja, a u po­nu­di do­dat­ne opre­me je i he­ad-up dis­plej. Ti­gu­an uz Car- Net funk­ci­ju omo­gu­ću­je i la­ga­nu po­ve­zi­vost auto­mo­bi­la na in­ter­net i mo­bil­ne te­le­fo­ne. Tu su i broj­ne no­ve teh­no­lo­gi­je, pr­vens­tve­no sus­ta­vi za po­moć u vož­nji. U po­nu­di su još tur­bo­ben­zin­ski TSI mo­to­ri sa 150 i 180 konj­skih sna­ga, kao i oče­ki­va­no tra­že­ni­ji di­ze­la­ši s 2-li­tre­nim TDI mo­to­rom u tri ver­zi­je - u spo­me­nu­toj sa 115 KS te u iz­ved­ba­ma od 150 i 190 ko­nja. Osim po­čet­nih, dru­ge se ver­zi­je mo­gu kom­bi­ni­ra­ti sa su­per­br­zim DSG auto­mat­skim mje­nja­čem sa 7 br­zi­na i naj­no­vi­jom 5. ge­ne­ra­ci­jom 4Mo­ti­on po­go­na na sva če­ti­ri ko­ta­ča.

Za po­če­tak pro­da­je nu­di se vr­lo so­li­dan pro­ši­ren po­čet­ni pa­ket opre­me Trend­li­ne plus

Kup­ci mo­gu bi­ra­ti iz­me­đu ces­tov­ne ver­zi­je s ni­žim od­boj­ni­kom i of­fro­ad ver­zi­je s ulaz­nim ku­tom od 29 stup­nje­va

Er­go­nom­ska unu­traš­njost s di­gi­tal­nim ins­tru­men­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.