Već za 300 ku­na opet od­lič­no hla­di

Ser­vis tre­ba oba­vi­ti naj­ma­nje sva­ke dvi­je go­di­ne ka­ko bi sus­tav do­bro ra­dio

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Mla­den Mil­čić mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sa­mi mo­že­te osu­ši­ti ven­ti­la­cij­ske otvo­re uga­si­te li kli­ma-ure­đaj ne­ko­li­ko mi­nu­ta pri­je kra­ja pu­to­va­nja, a ven­ti­la­ci­ju os­ta­vi­te da ra­di

Kad uđe­mo u ki­pu­ći auto­mo­bil, na­kon što je sta­jao na ja­kom sun­cu, po­treb­no je sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta dok iz ven­ti­la­cij­skih otvo­ra ne pros­tru­ji hla­dan zrak i ne ra­s­hla­di ka­bi­nu. Kli­ma-ure­đaj ta­da je spa­so­nos­no rje­še­nje, ali čes­to ga uzi­ma­mo zdra­vo za go­to­vo. Mno­gi vo­za­či ne obav­lja­ju re­do­vi­to ser­vi­si­ra­nje tog da­nas obvez­nog di­je­la auto­mo­bi­la, ko­ji do pri­je sa­mo pet­na­es­tak go­di­na ni­je bio stan­dard­na opre­ma već ga je tre­ba­lo do­dat­no pla­ti­ti. Kao i dru­ge sus­ta­ve u auto­mo­bi­lu, i kli­ma-ure­đaj tre­ba re­do­vi­to pro­vje­ra­va­ti i ser­vi­si­ra­ti ka­ko ne bi ot­ka­zao. A to se čes­to do­ga­đa lje­ti - kad nam je naj­po­treb­ni­ji. Ser­vis kli­ma-ure­đa­ja tre­ba obav­lja­ti ba­rem sva­ke dvi­je go­di­ne, ako je sve u re­du s kli­ma­ti­za­cij­skim sus­ta­vom, a po po­tre­bi i češ­će.

De­zin­fek­ci­ja sus­ta­va

U re­do­van ser­vis kli­ma-ure­đa­ja spa­da čiš­će­nje ven­ti­la­cij­skih ka­na­la pri če­mu se kli­ma-ure­đaj spa­ja na po­se­ban stroj ko­ji iz sus­ta­va iz­vla­či pre­os­ta­li ra­s­hlad­ni plin i ulje. Za­tim se iz­vla­či vla­ga (va­ku­mi­ra­nje) i pro­vje­ra­va ne­pro­pus­nost sus­ta­va te se po­tom u sus­tav vra­ća pro­čiš­ćen plin i ulje, a po po­tre­bi se vr­ši na­do­pu­na sus­ta­va no­vim pli­nom i uljem. Po po­tre­bi se pli­nu kod pu­nje­nja do­da­je i kon­tras­t­no sred­stvo ra­di olak­ša­ne de­tek­ci­je even­tu­al­nih ošte­će­nja i ot­kri­va­nja mo­gu­ćih mjes­ta cu­re­nja pli­na iz sus­ta­va. Ure­đaj do­da­je ono­li­ko pli­na i ulja ko­li­ko je tvor­nič­ki pro­pi­sa­no za odre­đe­ni tip vo­zi­la jer je pra­vil­na ko­li­či­na pli­na i ulja ja­ko bit­na za is­pra­van rad sus­ta­va. Vr­lo je važ­no iz­vr­ši­ti de­zin­fek­ci­ju ven­ti­la­cij­skih ka­na­la ra­di eli­mi­na­ci­je ne­ugod­nih mi­ri­sa i glji­vi­ca ko­je se zbog vlaž­nos­ti i ne­ko­ri­šte­nja kli­ma ure­đa­ja ti­je­kom zim­skog vre­me­na na­kup­lja­ju na i oko is­pa­ri­va­ča kli­ma ure­đa­ja. Bit­no je i an­ti­bak­te­rij­sko čiš­će­nje sa­mog is­pa­ri­va­ča kli­ma-ure­đa­ja. Obvez­na je za­mje­na fil­tra unu­traš­njos­ti (pe­lud­ni fil­tar), ko­ji bi bi­lo do­bro za­mi­je­ni­ti i sva­ke, a ne sva­ke dru­ge go­di­ne.

Ri­je­ši­te se ne­ugod­nog mi­ri­sa

Ci­je­na kom­plet­nog ser­vi­sa kli­ma-ure­đa­ja, ko­ji tra­je oko po­la sa­ta, kre­će se od 300 do 400 ku­na, a ovi­si i o ko­li­či­ni pli­na ko­jeg tre­ba do­pu­ni­ti. U ne­kim se ser­vi­si­ma, pod ak­cij­skim se­zon­skim po­nu­da­ma ili u in­ter­net­skim ko­lek­tiv­nim po­nu­da­ma, mo­že na­ći i za 200 ku­na. Ci­je­na se uglav­nom od­no­si na pu­nje­nje kli­me s do 500-550 gra­ma pli­na. Po po­tre­bi, do­dat­ni se plin do­pla­ću­je. Fil­tar unu­traš­njos­ti za osob­ni auto­mo­bil sto­ji od 70 do 100 ku­na, a ve­ći­na ga ser­vi­se­ra ugra­đu­je bes­plat­no ako se kod njih ku­pi. Ne­ke stva­ri mo­že­mo oba­vi­ti i sa­mi ka­ko bi ki­ma­ti­za­ci­ja auto­mo­bi­la ra­di­la što bo­lje. U ne­kim se auto­mo­bi­li­ma, po­go­to­vo oni­ma u ko­ji­ma kli­ma­ti­za­cij­ski sus­tav ni­je re­do­vi­to odr­ža­van, zna po­ja­vi­ti ne­ugo­dan mi­ris pri ra­du kli­ma-ure­đa­ja. Osim što je ne­ugod­no za vo­za­ča i put­ni­ke, to mo­že bi­ti i opas­no za nji­ho­vo zdrav­lje. Mo­že se ra­di­ti o pli­jes­ni ko­ja nas­ta­je u ven­ti­la­cij­skim ka­na­li­ma. Vlaž­ne ci­je­vi ven­ti­la­cij­skog sus­ta­va ide­alan su pros­tor za glji­vi­ce. Ka­ko bi se uk­lo­ni­la vla­ga iz sus­ta­va ne­moj­te is­to­vre­me­no is­klju­či­ti kli­ma-ure­đaj i mo­tor auto­mo­bi­la, od­nos­no uga­si­ti auto, kao što to ve­ći­na nas obič­no či­ni. Umjes­to to­ga kli­ma-ure­đaj is­klju­či­te ne­ko­li­ko mi­nu­ta pri­je ne­go što za­vr­ši­te vož­nju, a ven­ti­la­to­re os­ta­vi­te uklju­če­ne. Ta­ko će­te omo­gu­ći­ti da se is­pa­ri­vač kli­me osu­ši i da se uk­lo­ni vla­ga iz sus­ta­va. A upra­vo je vla­ga na is­pa­ri­va­ču naj­ve­ći kri­vac za ne­ugod­ne mi­ri­se jer po­go­du­je stva­ra­nju bak­te­ri­ja i glji­vi­ca.

Struč­nja­ci su slož­ni da je kli­ma-ure­đaj pos­tao i vr­lo va­žan si­gur­nos­ni sus­tav, jer je znans­tve­no do­ka­za­no da vo­za­či u ra­s­hla­đe­nom auto­mo­bi­lu bo­lje re­agi­ra­ju ne­go u vo­zi­lu u ko­jem je vi­so­ka tem­pe­ra­tu­ra

Iz kli­ma­ti­za­cij­skog sus­ta­va se iz­vla­či plin i ulje, a za­tim i vla­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.