Fran­cu­ski mul­ti­prak­tik u do­tje­ra­nom iz­da­nju

Out­do­or iz­ved­ba ide­al­na je za obi­te­lji ko­je vo­le iz­le­te u pri­ro­du

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - (mlm)

Ku­ti­jas­ti oblik omo­gu­ću­je mno­go mjes­ta u ka­bi­ni uz čak 675 li­ta­ra prt­ljaž­ni­ka, a is­pod pok­lop­ca je ži­va­han i šted­ljiv 1,6 Blu­eHDI mo­tor

Os­vje­že­nje je dru­goj ge­ne­ra­ci­ji fran­cu­skog mul­ti­prak­ti­ka Pe­uge­ot Part­ne­ra - na­kon pu­nih osam go­di­na na tr­ži­štu - do­bro doš­lo. Ni­su to re­vo­lu­ci­onar­ne pro­mje­ne, ali es­tet­ski je Part­ner sa­da bli­ži dru­gim no­vim mo­de­li­ma iz Pe­uge­oto­ve ga­me. Put­nič­ku ver­zi­ju Part­ne­ra Fran­cu­zi i da­lje na­zi­va­ju Te­pee, a no­vost je i na­ša tes­t­na ver­zi­ja Out­do­or, ko­ja nu­di ne­ko­li­ko te­ren­skih ele­me­na­ta po­put ovje­sa po­dig­nu­tog za do­dat­nih 7 mm na­pri­jed te 10 mm na­trag kao i za­šti­tu is­pod mo­to­ra te plas­tič­ne oblo­ge od­boj­ni­ka. To mu ne da­je te­ren­ske spo­sob­nos­ti, ali olak­ša­va vož­nju ma­ka­da­mom i pe­nja­nje na grad­ske rub­nja­ke. Naj­ve­ći adu­ti os­ta­li su is­ti: pros­tra­na ka­bi­na uz čak 675 li­ta­ra prt­ljaž­nog pros­to­ra, ve­li­ke stak­le­ne po­vr­ši­ne za pre­gled­nost te dvo­ja straž­nja kliz­na vra­ta kroz ko­ja se la­ga­no ula­zi na straž­nju klu­pu i na uskim par­ki­ra­li­šti­ma. Mo­der­ni­za­ci­jom je obu­hva­će­na i unu­traš­njost u ko­joj su upo­treb­lje­ni bo­lji ma­te­ri­ja­li, a po­seb­no se is­ti­če no­vi mul­ti­me­dij­ski sus­tav ko­ji uklju­ču­je 7-in­č­ni do­dir­ni zas­lon u bo­ji pu­tem ko­jeg se uprav­lja put­nim ra­ču­na­lom, audio ili mo­bil­nim ure­đa­ji­ma, te­le­fo­ni­ra­njem bez upo­tre­be ru­ku i na­vi­ga­ci­jom. Is­pod pok­lop­ca je u tes­t­nom mo­de­lu ra­dio 1,6 Blu­eHDi mo­tor sna­ge 100 KS. Vr­lo tih i ugla­đen, ali do­volj­no sna­žan i uz 254 Nm okret­nog mo­men­ta dos­tup­nog već od 1750 Nm spre­man za ži­vah­nu vož­nju u svim re­ži­mi­ma, no­vi Eu­ro6 mo­tor ide­al­na je mje­ra za Part­ner Te­pee. Do stot­ke sti­že za 12,4 s, a naj­ve­ća mu je br­zi­na vr­lo so­lid­nih 166 km/h. Uz vr­lo ugod­nu i la­god­nu vož­nju ko­joj ne sme­ta ni na­gi­nja­nje vi­so­ke ka­ro­se­ri­je u za­vo­ji­ma Part­ner Tep­pe s ovim mo­to­rom u pro­sje­ku nam je tro­šio sa­mo 5,5 l/100 km (tvor­nič­ki 4,1 l/100 km). Pe­uge­ot nu­di i di­ze­la­še sa 75 i 120 KS. Ci­je­na s bo­ga­tom Out­do­or opre­mom iz­no­si 145.070 ku­na, dok uz do­dat­nu opre­mu sto­ji 163.335 ku­na.

Pros­tra­na unu­traš­njost mo­der­ni­zi­ra­na je 7-in­č­nim mul­ti­me­dij­skim zas­lo­nom s na­vi­ga­ci­jom

Out­do­or iz­ved­ba po­dig­nu­ta je 7 mm na­pri­jed i 10 mm stra­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.