PODRŠKA IGRAČIMA I IZBORNIKU, RE­ZUL­TAT VAM SUDI

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (Igor Flak)

Avan­tu­ra na­ših ka­ri­je­ra – tom po­ru­kom je­dan dio hr­vat­skih no­go­met­nih re­pre­zen­ta­ti­va­ca u utorak kre­će pre­ma Fran­cu­skoj. Mo­drić, Ćor­lu­ka, Ra­ki­tić, Man­džu­kić! U naj­bo­ljim su go­di­na­ma na­ši sto­žer­ni igra­či, ta­mo pri­je de­set go­di­na Sla­ven Bi­lić uvo­dio ih je u svi­jet ve­li­kih no­go­met­nih dje­ča­ka. Net­ko je do­dao da je ova ge­ne­ra­ci­ja na­ša no­va pri­li­ka. I vri­je­me je da na­po­kon os­ta­vi­mo trag. U ne­dje­lju su Tur­ci po­ka­za­li da ni­su ve­li­ka mom­čad, ali mo­žda se Te­rim igrao skri­va­ča. Mi ni­smo igra­li oz­bilj­nu utak­mi­cu da bi­smo mo­gli do­ni­je­ti i oz­bilj­nu ocje­nu. Ali, mu­dro je re­kao Igor Šti­mac, biv­ši iz­bor­nik ko­ji ove deč­ke poz­na­je u du­šu. Ima­mo igra­če, kla­su, ali ima­mo li mom­čad? Na to pi­ta­nje od­go­vor nam mo­ra­ju da­ti iz­bor­nik An­te Ča­čić, ali i svi na­ši re­pre­zen­ta­tiv­ci. Sku­pi­na je opas­na, ne­ugod­na, pu­na zam­ki. Tre­bat će pu­no no­go­met­nog umi­je­ća, pu­no sre­će. Hr­vat­ska od­la­zi na Eu­ro, na ve­li­ki tur­nir, zas­lu­žu­je mak­si­mal­nu pot­po­ru.

Igor Šti­mac, Dra­žen La­dić, Sti­pe Ple­ti­ko­sa i Kru­no Jur­čić pi­sat će za Ve­čer­nja­ko­ve či­ta­te­lje

Oče­ku­je­mo od igra­ča da igra­ju svoj naj­bo­lji no­go­met, oče­ku­je­mo da se vi­te­ški bo­re, ali is­to ta­ko i po­na­ša­ju na trav­nja­ku, ali i iz­van nje­ga. I pre­ma me­di­ji­ma oče­ku­je­mo res­pekt, kao što će od me­di­ja ima­ti pot­po­ru. Na­rav­no, po­s­ljed­nji su­dac bit će im re­zul­tat. A Ve­čer­nji će list od utor­ka 7. lip­nja sva­kod­nev­no na 13 stra­ni­ca do­no­si­ti pre­gled s Eura. Od na­ših no­vi­na­ra na te­re­nu pa do na­ših ko­lum­nis­ta Igo­ra Štim­ca, Dra­že­na La­di­ća, Sti­pe Ple­ti­ko­se i Kru­nos­la­va Jur­či­ća mo­ći će­te doz­na­ti što se do­ga­đa u Fran­cu­skoj. Kom­ple­tan Eu­ro 2016. u op­šir­nim iz­vje­šta­ji­ma, ana­li­za­ma i ko­men­ta­ri­ma mo­že­te od­mah pra­ti­ti na www.ve­cer­nji.hr, u po­seb­noj ru­bri­ci po­sve­će­noj po­seb­no za ovu pri­go­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.