Špa­njol­ci iz­o­li­ra­ni na oto­ku, Ir­ci u dvor­cu Lu­ja XIV. u Ver­sa­il­le­su

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ZAGREB lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net Lu­ka Ca­par

Ni­jem­ci su svoj kamp smjes­ti­li u Evi­an-les-Ba­ins na oba­li Že­nev­skog je­ze­ra, a no­će­nje u ho­te­lu En­gle­za sto­ji vi­še od 5000 ku­na

Kao i na sva­kom ve­li­kom na­tje­ca­nju re­pre­zen­ta­ci­ja ko­je po­ku­ša­va­ju do­ći do eu­rop­skog tro­na u svo­je će po­ho­de kre­ta­ti iz baz­nih kam­po­va ko­je su oda­bra­li di­ljem Fran­cu­ske. I dok su iz­a­bra­ni­ci An­te Ča­či­ća za raz­li­ku od tro­fej­nog svjet­skog pr­vens­tva 1998. go­di­ne umjes­to Vi­tel­la oda­bra­li Deauville u Nor­man­di­ji, kon­ku­ren­ti va­tre­nih na Eu­ru od­lu­či­li su u svo­je ogle­de kre­ta­ti iz vr­lo ša­ro­li­kih am­bi­je­na­ta, od uobi­ča­je­nih ho­tel­skih re­sor­ta, pre­ko luk­suz­nih ho­te­la u ko­ji­ma no­će­nja sto­je i vi­še od 5000 ku­na, pre­ko poz­na­tih ter­mal­nih iz­vo­ra i iz­o­la­ci­ja na obliž­njim oto­ci­ma do sred­njo­vje­kov­nih dvo­ra­ca poz­na­tih iz vre­me­na Fran­cu­ske re­vo­lu­ci­je. Su­par­ni­ci iz na­še sku­pi­ne, Špa­njol­ci, od­lu­či­li su za svoj kamp iz­a­bra­ti Ho­tel Ata­lan­te Re­la­is Tha­la­sso and Spa na oto­ku Ile de Ré ka­ko bi se, pre­ma ri­je­či­ma iz­bor­ni­ka Vi­cen­tea del Bosqu­ea, u mi­ru iz­o­la­ci­je pri­pre­ma­li za su­sre­te s Če­škom, Tur­skom i na kra­ju Hr­vat­skom. No­će­nje u ovom luk­suz­nom ho­te­lu ina­če sto­ji 1930 ku­na. Ni­jem­ci su svo­ju ba­zu od­lu­či­li smjes­ti­ti u Evi­an-les-Ba­in­su na oba­li Že­nev­skog je­ze­ra u ho­te­lu Er­mi­ta­ge gdje no­će­nje sto­ji i 4000 ku­na. Iz­a­bra­ni­ci Jo­ac­hi­ma Löwa na ras­po­la­ga­nju ima­ju kom­pleks od 80 so­ba, 11 kon­fe­ren­cij­skih dvo­ra­na, te­re­ta­ne, wel­l­ness i spa cen­tar, no­go­met­ne te­re­ne. Iz Evi­ana, poz­na­tog po is­to­ime­noj mi­ne­ral­noj vo­di, nje­mač­ka će re­pre­zen­ta­ci­ja pu­to­va­ti na utak­mi­ce u Pa­riz i Lil­le. Ko­rak da­lje u luk­su­zu otiš­la je en­gle­ska no­go­met­na vr­sta ko­ja se od­lu­či­la za luk­suz­ni ho­tel Au­ber­ge du Jeu Pa­ume u Chan­til­lyju, če­tr­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Pa­ri­za. No­će­nje u ovom ho­te­lu ina­če sto­ji oko 5000 ku­na. Igra­či Gor­dog Al­bi­ona tre­ni­rat će na če­ti­ri mi­nu­te uda­lje­nom Sta­de des Bo­ur­gog­ne­su ko­ji je ina­če bio ba­za špa­njol­ske no­go­met­ne vr­ste na Svjet­skom pr­vens­tvu 1998. go­di­ne. Ako bi­smo pak mo­gli bi­ra­ti naj­ek­s­tra­va­gant­ni­ji kamp ne­ke no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je ko­ja su­dje­lu­je na Eu­ru, on­da bi u naj­u­ži iz­bor si­gur­no uš­la ba­za re­pre­zen­ta­ti­va­ca Ir­ske. Oni su na­ime smje­šte­ni u ho­te­lu Tri­anon Pa­la­ce u Ver­sa­il­le­su ko­ji iz­gle­da baš po­put obliž­njeg dvor­ca u ko­jem je sto­lo­vao fran­cu­ski kralj Luj XIV. No­će­nje u ovoj “pa­la­či” sto­ji oko 2100 ku­na.

UEFA

Ir­ci se pri­pre­ma­ju u oz­ra­čju kra­ljev­ske obi­te­lji, a Špa­njol­ci u iz­o­la­ci­ji oto­ka Ile de Re

Nje­mač­ka ba­za u Evi­anu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.