Se­zo­na za pam­će­nje, na pra­vo se slav­lje če­ka­lo do Či­li­pa

Imam u Ko­nav­li­ma pu­no fa­mi­li­je, ali ne­mam vre­me­na za dru­že­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ZAGREB an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net An­ton Fi­lić

Že­li­mo za­dr­ža­ti sve igra­če, pa i Per­ro­nea, ia­ko to ne­će bi­ti la­ko. Ovaj im je us­pjeh po­di­gao ci­je­nu pa su sad na me­ti i dru­gih klu­bo­va

Jug će do­ka­za­ti da je ve­li­ki klub kad ko­nač­no osvo­ji nas­lov eu­rop­skog pr­va­ka iz­van Gru­ža. Go­vo­ri­lo se ta­ko iz­van Du­brov­ni­ka, ali i u sa­mom gra­du. Sad kad su gos­pa­ri do nas­lo­va, če­t­vr­tog u po­vi­jes­ti, doš­li u va­ter­pol­skoj Me­ki - Bu­dim­pe­šti, i taj je uvjet is­pu­njen. Jug je do­ka­zao da je naj­bo­lji u Eu­ro­pi, a ti­me i u svi­je­tu, i Hr­vat­ska se mo­že sa­mo po­no­si­ti nji­me.

Naj­te­že s Ege­rom

Čo­vjek ko­jem je poš­lo za ru­kom odves­ti du­bro­vač­ke va­ter­po­lis­te do tak­vog us­pje­ha ni­je Du­brov­ča­nin, ra­di se o Za­grep­ča­ni­nu Vje­kos­la­vu Ko­beš­ća­ku (42), ali i ni­je da baš ne­ma ve­ze s Du­brov­ni­kom. Nje­go­va maj­ka Ana po­dri­je­tlom je Ko­nav­ljan­ka. – Imam u Ko­nav­li­ma pu­no fa­mi­li­je, ia­ko sam ja pri­lič­no pre­oku­pi­ran pos­lom pa ne­mam vre­me­na za ne­ka ve­ća dru­že­nja. Ja sta­nu­jem u Po­po­vi­ći­ma, jed­nom mir­nom mjes­taš­cu u bli­zi­ni Du­brov­ni­ka, i za­do­vo­ljan sam. Ta­mo na­la­zim po­tre­ban mir kad ni­sam na ba­ze­nu – ka­že Vje­ko. Iza vas je se­zo­na iz sno­va - čak če­ti­ri nas­lo­va? – Da, s tim do­se­gom ula­zi­mo u po­vi­jest. Bit će to se­zo­na za pam­će­nje, ali mi će­mo je nas­to­ja­ti i po­no­vi­ti, ia­ko ne­će bi­ti la­ko. Po­ka­za­lo se da smo kva­li­tet­no ra­di­li a ono što je naj­važ­ni­je – do­bro smo odra­di­li iz­bor igra­ča. Je li vam u Bu­dim­pe­šti po­mo­gla či­nje­ni­ca da je Pro Rec­co igrao bez oz­li­je­đe­nog Tem­pes­ti­ja? – Si­gur­no da nam je ta či­nje­ni­ca po­mo­gla, ali Rec­co je iz­nim­no ja­ka mom­čad i bez Tem­pes­ti­ja. Utak­mi­ca s Ta­li­ja­ni­ma zna­čaj­no se raz­li­ko­va­la od one s Gr­ci­ma. S Olym­pi­ako­som je to bi­lo jed­no tak­tič­ko nad­mu­dri­va­nje, a Rec­co nas je pre­sin­gom uda­ljio od svo­jih vra­ta, bi­la je to vi­še ke­čer­ska bor­ba. Naj­te­že nam je, za­pra­vo, bi­lo u pr­voj utak­mi­ci pro­tiv Ege­ra, i u fi­zič­kom i u men­tal­nom smis­lu. Jer pri­je to­ga smo ima­li jed­nu stan­ku od tri tjed­na bez utak­mi­ca i is­pa­li smo iz rit­ma. Ho­će­te li za­dr­ža­ti ovu mom­čad, go­vo­ri se da Per­ro­ne os­ta­je? – Per­ro­ne ima že­lju os­ta­ti, a mi ima­mo že­lju za­dr­ža­ti ga. Slič­no je i s os­ta­lim na­šim igračima. Ia­ko smo svjes­ni da im je ova- ko us­pješ­na se­zo­na okru­nje­na nas­lo­vom eu­rop­skog pr­va­ka po­di­gla ci­je­nu i da su na me­ti i dru­gih klu­bo­va. Slje­de­ćih da­na će­mo se ba­vi­ti sla­ga­njem mom­ča­di, a ono što sva­ka­ko že­li­mo na­pra­vi­ti je da pro­ši­ri­mo ba­zu, da po­ja­ča­mo rad u mla­đim ka­te­go­ri­ja­ma.

Bo­ne je moj men­tor i lju­di­na

Ka­ko ste pros­la­vi­li nas­lov? – Pra­va pros­la­va bi­la je u Du­brov­ni­ku. A sla­vi­lo se i u Bu­dim­pe­šti, ali igra­či su otiš­li na svo­ju stra­nu, mi os­ta­li na svo­ju. I u Bu­dim­pe­šti ste ima­li po­dr­šku svo­jeg va­ter­pol­skog oca Oz­re­na Bo­na­či­ća. Oči­to vam do­no­si sre­ću... – Bo­ne me gur­nuo u tre­ner­ski po­sao, on je moj men­tor, ljud­ska ve­li­či­na ko­ju ci­je­ne i u Hr­vat­skoj i u ino­zem­s­tvu. Ču­li smo se čes­to ti­je­kom se­zo­ne i dra­go mi je da je bio u Bu­dim­pe­šti i svje­do­čio još jed­nom mo­jem ve­li­kom us­pje­hu.

Go­vo­ri­lo se za Jug: bit će ve­li­ki klub kad osvo­ji europ­ski nas­lov iz­van Gru­ža. Sad ima i to

U zrač­noj lu­ci Či­li­pi ju­ga­ši­ma je pri­re­đen ve­li­čans­tven do­ček

Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić doš­la je čes­ti­ta­ti du­bro­vač­kim va­ter­po­lis­ti­ma na nas­lo­vu

Sla­vi­lo se do du­go u noć

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.