Koc­kas­ti će, bu­du li pr­va­ci Eu­ro­pe, do­bi­ti 13,5 mil. eura, Šu­ker is­to to­li­ko

Sa­vez već na kon­tu ima 5,6 mi­li­ju­na eura na­gra­de od od­la­ska u Fran­cu­sku, igra­či di­je­le 2,4 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Igor Flak igor.flak@ve­cer­nji.net ZAGREB

Dan pri­je od­la­ska na Eu­ro iza za­tvo­re­nih vra­ta do­go­va­ra­la se “po­dje­la pli­je­na” s naj­važ­ni­jeg no­go­met­nog do­ga­đa­ja u 2016. Pod­sje­ti­mo, osam mi­li­ju­na eura već je sje­lo na ra­čun HNS-a na ime iz­bo­re­nog pla­sma­na u Fran­cu­sku. I zna se da se taj dio za­ra­de di­je­li – 70 pos­to od ukup­ne svo­te os­ta­lo je u ru­ka­ma Da­vo­ra Šu­ke­ra i HNS-a što iz­no­si 5,6 mi­li­ju­na eura. Igra­či, ko­ji su to za­ra­di­li svo­jim igra­ma i kva­li­te­tom, do­bi­li su 2,4 mi­li­ju­na eura te su ih me­đu­sob­no po­di­je­li­li. No­vac je upla­ćen na ra­ču­ne, a u po­ne­dje­ljak je do­go­va­ra­na stra­te­gi­ja ka­ko po­di­je­li­ti no­vac od na­gra­da ko­je se mo­gu osvo­ji­ti i za­ra­di­ti na sa­mom tur­ni­ru ko­ji za na­še no­go­me­ta­še po­či­nje u ne­dje­lju 12. lip­nja u 15 sa­ti utak­mi­com pro­tiv Tur­ske. Uefa je i tu pre­ciz­no odre­di­la iz­nos. Dak­le, sve po­bje­de i nas­lov pr­va­ka Eu­ro­pe do­no­se sjaj­nih 27 mi­li­ju­na eura. Ka­da bi se to dogodilo na­šim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma, u tom slu­ča­ju oni bi sa Sa­ve­zom di­je­li­li tu na­gra­du u omje­ru 50:50. Dak­le, mo­gu­će je osvo­ji­ti 13,5 mi­li­ju­na za sve no­go­me­ta­še. To je ma­te­ma­ti­ka i te­ori­ja. Po­bje­da na Eu­ru do­no­si mi­li­jun eura, bod 500 ti­su­ća. Pla­sman u osmi­nu fi­na­la još 1,5 mi­li­ju­na eura, če­t­vr­t­fi­na­le još 2,5, po­lu­fi­na­le do­dat­nih 4, a po­raz u fi­na­lu do­no­si još pet mi­li­ju­na. Po­bje­da – osam! Fond na­gra­da sve je ve­ći, na­ime, i osam je re­pre­zen­ta­ci­ja vi­še ne­go što je bi­lo pri­je kad je ri­ječ o no­go­met­nim smo­tra­ma na Sta­rom kon­ti­nen­tu. Pr­vi će se put na za­vr­š­noj smo­tri nad­me­ta­ti 24 re­pre­zen­ta­ci­je. Odav­no su svjet­ska i eu­rop­ska pr­vens­tva pos­ta­la ve­li­ki biz­nis te Fi­fa i Uefa sva­ki put re­gis­tri­ra­ju re­kord­nu do­bit. Ue­fi­na no­go­met­na Li­ga pr­va­ka, pri­mje­ri­ce, ima­la je vi­šes­tru­ko ve­ći na­grad­ni fond od Co­pa Ame­ri­ce ko­ja se igra­la u Či­leu 2015. Ta­ko da će uz na­tje­ca­telj­ski na­boj, jer ri­ječ je o bor­bi za europ­ski pri­mat, igra­či ima­ti još je­dan nji­ma drag mo­tiv.

Pred­sjed­nik HNS-a Da­vor Šu­ker

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.