Šterc i Akrap: Gu­ra­nje de­mo­gra­fi­je u re­sor so­ci­ja­le čis­ti je pro­ma­šaj

Po­igra­va­nje je ra­di uskih in­te­re­sa po­li­ti­ke neo­pros­ti­vo, ka­že Šterc

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - di­ja­na.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net Di­ja­na Ju­ra­sić

Ni aka­dem­ki­nju Ali­cu Wer­t­he­imer-Ba­le­tić, ko­ja je vrh de­mo­graf­ske stru­ke, ni­su pi­ta­li što mis­li o Upra­vi za de­mo­gra­fi­ju Mi­nis­tri­ca so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih Ber­nar­di­ca Ju­re­tić naj­a­vi­la je ovaj tje­dan os­ni­va­nje Upra­ve za de­mo­gra­fi­ju, či­me je ( ne) rje­ša­va­nje de­mo­graf­skog pro­ble­ma gur­nu­to u re­sor so­ci­ja­le, gdje mu ni­ka­ko ni­je mjes­to. Ia­ko je mi­nis­tri­ca Ju­re­tić za Ve­čer­nji list ka­za­la da će u Upra­vi za de­mo­gra­fi­ju glav­nu ri­ječ ima­ti struč­nja­ci, vo­de­ći hr­vat­ski de­mo­gra­fi su pro­tiv os­ni­va­nja Upra­ve za de­mo­gra­fi­ju, ko­ja ne­će ri­je­ši­ti de­mo­graf­ske pro­ble­me i do­ves­ti do ve­ćeg bro­ja ro­đe­ne dje­ce u zem­lji u ko­joj je la­ni ro­đe­no 38.142 dje­ce, što je naj­ma­nje ot­ka­ko se pra­te sta­tis­ti­ke.

Ni­smo to do­go­va­ra­li

De­mo­gra­fi su i pri­je is­ti­ca­li da ne­ma rje­ša­va­nja de­mo­graf­skog pro­ble­ma bez ni­za mje­ra po­put rje­ša­va­nja stam­be­ne pro­ble­ma­ti­ke mla­dih, iz­mje­na rad­nog za­ko­no­dav­s­tva ko­je će olak­ša­ti mla­dim obi­te­lji­ma us­kla­đi­va­nje pos­lov­nog i obi­telj­skog ži­vo­ta, rje­ša­va­nja eg­zis­ten­ci­jal­nih pro­ble­ma mla­dih te bo­lje dos­tup­nos­ti jas­li­ca, vr­ti­ća i dnev­nih bo­ra­va­ka za dje­cu, ko­ji će pra­ti­ti rad­no vri­je­me ro­di­te­lja. – To što sad iz­vo­di Mi­nis­tar­stvo so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih pro­tiv je svih na­ših ključ­nih sta­vo­va ko­ji se ti­ču de­mo­graf­ske re­vi­ta­li­za­ci­je Hr­vat­ske. Stav­lja­nje de­mo­graf­ske pro­ble­ma­ti­ke unu­tar Mi­nis­tar­stva so­ci­jal­ne po­li­ti­ke po­sve je ne­pri­mje­ren po­tez i ni­je u skla­du s onim što smo do­go­va­ra­li, raz­go­va­ra­li i pla­ni­ra­li. Ja i ko­le­ga Akrap pro­ti­vi­mo se os­ni­va­nja Upra­ve za de­mo­gra­fi­ju, od­bio sam bi­lo kak­vu su­rad­nju u tak­vom kon­cep­tu i ne­pri­mjer­no je da ni­su ni pi­ta­li na­šu ko­le­gi­cu aka­dem­ki­nju Ali­cu Wer­t­he­imer-Ba­le­tić, ko­ja je vrh vr­ho­va na­še stru­ke, što mis­li o to­me. De­mo­graf­sko pi­ta­nje je stra­te­ško pi­ta­nje ove zem­lje i po­igra­va­nje s njim ra­di uskih in­te­re­sa je neo­pros­ti­vo – kri­ti­čan je de­mo­graf dr. Stje­pan Šterc, ko­ji os­ni­va­nje Upra­ve za de­mo­gra­fi­ju dr­ži po­li­tič­kom igri­com da se po­ka­že da se ne­što ra­di­lo na to­me. Ni­je mu jas­no da se u tre­nut­ku kad se dr­ma Vla­da ide za tim ira­ci­onal­nim po­te­zom jer Upra­va za de­mo­gra­fi­ju, i da je Vla­da naj­sta­bil­ni­ja, ne bi uro­di­la plo­dom.

Ni­je to za re­sor so­ci­ja­le

I prof. dr. An­đel­ko Akrap, pro­čel­nik Ka­te­dre za de­mo­gra­fi­ju za­gre­bač­kog Eko­nom­skog fa­kul­te­ta, ka­že da Vla­da ko­ja je u iz­bor­noj kam­pa­nji ima­la is­tak­nu­tu de­mo­graf­sku pro­ble­ma­ti­ku sad s os­ni­va­njem Upra­ve za de­mo­gra­fi­ju taj pro­blem mar­gi­na­li­zi­ra. – De­mo­graf­sko je pi­ta­nje stra­te­ško pi­ta­nje op­s­tan­ka dr­ža­ve, a ono se gu­ra u re­sor so­ci­ja­le. Da nam ni­je po­treb­no mi­nis­tar­stvo de­mo­graf­ske ob­no­ve, o to­me go­vo­re mi­nis­tri­ca i lju­di či­ja to stru­ka uop­će ni­je. Za rje­ša­va­nje de­mo­graf­skog pro­ble­ma nuž­no je mi­nis­tar­stvo ili po­se­ban ured pri Vla­di, a sve dru­go ne­će da­ti učin­ka jer is­kus­tva iz ra­ni­jih Vla­da go­vo­re da, kad se na ova­kav na­čin pris­tu­pa­lo pro­ble­mu, ni­je bi­lo ni­kak­vih re­zul­ta­ta – go­vo­ri Akrap. Os­ni­va­nje sa­mo Upra­ve za de­mo­gra­fi­ju rje­še­nje je ako je cilj da se zem­lja, u ko­joj će su­tra bi­ti upit­ne mi­ro­vi­ne i “bes­plat­no” zdrav­s­tvo, pre­pus­ti iz­u­mi­ra­nju.

Stav­lja­nje de­mo­graf­ske pro­ble­ma­ti­ke unu­tar Mi­nis­tar­stva so­ci­jal­ne po­li­ti­ke ne­pri­mje­ren je po­tez i po­li­tič­ka igri­ca DR. STEJEPAN ŠTERC de­mo­graf s PMF-a

Za odr­ži­vu sto­pu fer­ti­li­te­ta go­diš­nje bi se tre­ba­lo ra­đa­ti 55.000 dje­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.