Re­por­te­ri Ve­čer­njeg u De­auvil­leu - kam­pu va­tre­nih u Nor­man­di­ji

Vo­ze­ći se auto­mo­bi­lom kroz Fran­cu­sku nig­dje ni tra­ga Eu­ru, kao da se na­tje­ca­nje ne­će odr­ža­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Oz­ren Mar­šić DEAUVILLE

Va­tre­ne će u De­auvil­leu do­če­ka­ti mir i ti­ši­na u ko­jem obič­no uži­va­ju pa­ri­ški bo­ga­ta­ši i pješ­ča­na pla­ža “lje­po­ti­ca Nor­man­di­je”

Slu­čaj­ni na­mjer­nik na pu­to­va­nju u Fran­cu­skoj ne mo­že zna­ti da za ko­ji dan po­či­nje Pr­vens­tvo Eu­ro­pe u no­go­me­tu. Ta­kav smo do­jam stek­li vo­ze­ći se kroz Fran­cu­sku. Nig­dje ni tra­ga Eu­ru, kao da se na­tje­ca­nje ne­će ni odr­ža­ti. Ne­ma rek­lam­nih pa­noa, ne­ma zas­ta­va, ne­ma ni­če­ga. Ni u sa­mom Pa­ri­zu ni po če­mu ne mo­že­te za­klju­či­ti da će se Eu­ro igra­ti.

Strah se osje­ća svu­da

Ne­vje­ro­jat­no... Osje­ća se ne­kak­va na­pe­tost, te­ro­ri­zam je uzeo svoj da­nak, vi­di se to i po li­ci­ma lju­di. Kao da Pr­vens­tvo Eu­ro­pe u no­go­me­tu ni­ko­ga ne za­ni­ma. Tko zna, mo­žda je ta skri­ve­nost Eura na­pu­tak vi­so­ke po­li­ti­ke, tko će ga zna­ti. Uglav­nom, od Stra­sbo­ur­ga, pre­ko Pa­ri­za, pa do De­auvil­lea u ko­jem je smje­šte­na Hr­vat­ska, nig­dje ni­šta. Tek ka­da do­đe­te na Park prin­če­va, ta­mo gdje će Hr­vat­ska otvo­ri­ti pr­vens­tvo pro­tiv Tur­ske, pos­to­je ne­ke naz­na­ke da će se ne­kak­vo na­tje­ca­nje odr­ža­ti. Oče­ki­va­li smo i ve­li­ke mje­re si­gur­nos­ti, ali... – Ne mo­že­te auto­mo­bi­lom ovu­da – re­kao nam je za­šti­tar uz Park prin­če­va. – Sa­mo će­mo tu, de­se­tak me­ta­ra na­pri­jed – od­go­vo­ri­li smo mu i pro­vo­za­li se uz ci­je­li sta­di­on. U ru­ci mu je ure­đaj za ot­kri­va­nje eks­plo­zi­va, ali ni­je nas ni po­gle­dao, a ka­mo­li pre­gle­dao. Valj­da će bi­ti bo­lje za ko­ji dan... Pre­ma Par­ku prin­če­va spre­ma­ju se Hrvati i Tur­ci, bit će to lud­ni­ca i u Pa­ri­zu, ali i na ces­ta­ma pre­ma fran­cu­skoj me­tro­po­li. Od­mah po­ru­ka na­šim na­vi­ja­či­ma, na ben­zin­skom pos­ta­ja­ma ne­ma al­ko­ho­la, što zna­či da ne­ma ni pi­va (po­bjed­nik Big Brot­he­ra Ro­ma­no Obi­li­no­vić si­gur­no ne­će pre­ma Fran­cu­skoj), a ri­jet­ko se gdje mo­že pla­ti­ti u ke­šu. Kar­ti­ce, kar­ti­ce... Za Hr­va­te ko­ji su u ve­li­kom bro­ju blo­ki­ra­nih ra­ču­na to i ni­je baš ne­ka do­bra vi­jest. A u De­auvil­leu, jed­nom od naj­ljep­ših fran­cu­skih lje­to­va­li­šta za ko­je ka­žu da ga po­sje­ću­ju pa­ri­ški bo­ga­ta­ši, na­še će do­če­ka­ti mir i ti­ši­na. Do­bro je An­te Ča­čić iz­a­brao, igra­či će mu bi­ti iz­o­li­ra­ni u ho­te­lu Du Golf Bar­ri­ere. U pre­div­nom dvor­cu sa­gra­đe­nom 1929. go­di­ne Hr­vat­ska je za­ku­pi­la dva ka­ta, za­tra­ži­la odvo­je­ne pros­to­re za je­lo, sas­tan­ke i dnev­ni od­mor, a s “koc­kas­ti­ma” sti­že i ku­har To­mis­lav Đu­kić. – Pre­po­ru­čit će­mo Hr­va­ti­ma pa­la­čin­ke od helj­de s lo­so­som – na-

ja­vi­li su do­ma­ći­ni. Ho­tel­ski še­fo­vi odo­bri­li su nam obi­la­zak onog što če­ka Lu­ku Mo­dri­ća, Da­ri­ja Sr­nu, Iva­na Ra­ki­ti­ća i druš­tvo...

Ci­je­ne pra­ve “eu­rop­ske”

No­va fit­ness sa­la, ba­zen ko­ji je do­bro skri­ven i valj­da ne­će bi­ti go­lo­ti­nje kao što je bi­lo u Bra­zi­lu, po­sje­ti­li smo i sa­lu za sas­tan­ke u ko­joj će Ča­čić ko­va­ti pla­no­ve ka­ko bi­ti bo­lji od Tur­ske, Če­ške i Špa­njol­ske... So­ba za za­ba­vu za sa­da ni­je sprem­na, bi­li­jar­ski stol tre­bao bi sti­ći za ko­ji dan, ali za­to će na­ši mo­ći do mi­le vo­lje igra­ti stol­ni te­nis. – Ima­mo i he­li­drom, čes­to nam gos­ti sti­žu he­li­kop­te­rom – objaš­nja­va­ju nam na re­cep­ci­ji. Ni­je taj luk­suz­ni dvo­rac za sva­či­ji džep, na­ši su za­ku­pi­li so­be ko­je sto­je 729 eura po da­nu, a naj­skup­lji apart­man je za one du­bo­ka dže­pa, noć je 2379 eura. Ina­če, ho­tel Bar­ri­ere ni­je onaj tip u ko­ji sti­žu top-zvi­jez­de, ti­po­vi po­put Ala­ina De­lo­na do­la­ze u sto­ti­njak me­ta­ra uda­lje­ni L’Assam­ble. Deauville je u svi­je­tu poz­nat po film­skom fes­ti­va­lu ko­ji se odr­ža­va u ruj­nu, a ove će go­di­ne do­ži­vje­ti svo­je 42. iz­da­nje. Ci­je­lim De­auvil­le­om do­mi­ni­ra ogrom­na ma­ri­na u ko­joj su pri­ve­za­ne luk­suz­ne jah­te, a pješ­ča­nu pla­žu zo­vu “lje­po­ti­ca Nor­man­di­je”. Na­rav­no, po­nos­ni do­ma­ći­ni is­ti­ču go­le­mi hi­po­drom, Le Grand Prix de Deauville na­da­le­ko je poz­nat. Za one na­vi­ja­če ko­ji se spre­ma­ju pre­ma De­auvil­leu, a uvi­jek je pu­no onih ko­ji že­le bi­ti u bli­zi­ni re­pre­zen­ta­ci­je, mo­že­mo odas­la­ti po­ru­ku da se do­bro “na­oru­ža­ju” fi­nan­ci­ja­ma. U pro­sječ­nom ka­fi­ću u De­auvil­leu, u ko­ji za­la­ze sa­mo lo­kal­ci, pi­vo sto­ji 50 ku­na, ka­va je 20 ku­na, sok 30 ku­na... Pa, tko vo­li, ne­ka iz­vo­li. Hr­vat­ska u Deauville sti­že u utorak ne­što iza pod­ne­va, naj­av­ljen je otvo­re­ni tre­ning za sve zna­ti­želj­ni­ke ko­ji uži­vo že­le po­gle­da­ti na­še igra­če. Za­in­te­re­si­ra­nih će si­gur­no bi­ti jer ipak su tu no­si­te­lji igre Re­ala, Bar­ce­lo­ne, Ju­ven­tu­sa, In­te­ra... An­te Ča­čić svo­je će tru­pe is­kr­ca­ti u Nor­man­di­ji, baš kao što je to 1944. go­di­ne na­pra­vio Dwig­ht Ei­sen­hower...

Ben­zin­ske cr­p­ke ne smi­ju pro­da­va­ti al­ko­hol, a ve­ći­na pri­hva­ća sa­mo kar­ti­cu

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Hr­vat­ska tro­boj­ni­ca iz­vje­še­na je na ho­te­lu u ko­jem će va­tre­ni ima­ti sve što im tre­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.