Ako ode To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, mo­ra oti­ći i Mi­li­jan Br­kić

Po­dr­žao sam ins­ti­tu­ci­ju pred­sjed­ni­ka HDZ-a, a to je sa­da Ka­ra­mar­ko, da ne os­la­bi­mo po­zi­ci­je u pre­go­vo­ri­ma o no­voj ve­ći­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Na Pred­sjed­niš­tvu HDZ-a pr­vi ste sta­li u Ka­ra­mar­ko­vu obra­nu ka­da je za­tra­že­na nje­go­va os­tav­ka. Ka­ko ste od naj­ve­ćeg kri­ti­ča­ra pri­je če­ti­ri go­di­ne pos­ta­li nje­gov naj­ve­ći za­go­vor­nik?

Vi­dim pu­no spi­no­va, a si­tu­aci­ja je slje­de­ća: ne­ću do­zvo­li­ti da me it­ko ve­že ni za To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka ni za Mi­li­ja­na Br­ki­ća. A to sam tre­bao je­dva do­če­ka­ti, ka­da je po ne­ki­ma Ka­ra­mar­ko na ko­lje­ni­ma, pa oples­ti po nje­mu. Ni­sam ta­kav čo­vjek. Svoj kre­dit ko­ji sam ste­kao mu­ko­tr­p­no ra­de­ći u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne, vra­tiv­ši se u sam vrh HDZa, ne že­lim ta­ko la­ko iz­gu­bi­ti. To me u proš­los­ti go­to­vo doš­lo gla­ve u po­li­tič­kom smis­lu. Ni­sam spre­man vi­še gi­nu­ti ni za ko­ga, već raz­bo­ri­to pro­su­đi­va­ti i bi­ti fak­tor ko­ji uje­di­nju­je, a ne raz­dva­ja. Na Pred­sjed­niš­tvu je bi­lo gla­sa­nje o Ka­ra­mar­ko­vu pri­jed­lo­gu da u idu­ćih se­dam da­na sas­ta­vi Vla­du i da on vo­di sam pre­go­vo­re. Pri­je to­ga Br­kić je za­tra­žio nje­go­vu os­tav­ku, a Ka­ra­mar­ko mu je pred­lo­žio da o to­me gla­su­je­mo. No Br­kić je odus­tao i ni­je dao taj pri­jed­log na gla­sa­nje. To­ga sam tre­nut­ka po­dr­žao ins­ti­tu­ci­ju pred­sjed­ni­ka stran­ke, a da­nas je to Ka­ra­mar­ko. Ta­ko sam htio os­na­ži­ti pre­go­va­rač­ku po­zi­ci­ju HDZ-a i to upra­vo kroz svoj pri­mjer, jer sam je­di­ni, sje­tit će­te se, svo­je­vre­me­no kri­ti­zi­rao Ka­ra­mar­ka. Me­đu­tim, doš­lo je do ra­sko­la iz­me­đu Ka­ra­mar­ka i Br­ki­ća i to je iz­aš­lo u jav­nost. Pre­go­va­rač­ku po­zi­ci­ju HDZ-a ti­me smo os­la­bi­li i to ide na čast oni­ma ko­ji su to na­pra­vi­li. Još jed­nom – za­što sam po­dr­žao Ka­ra­mar­ka? Za­to što je Mi­li­jan Br­kić na svim ti­je­li­ma do ove su­bo­te bio naj­ve­ći kri­ti­čar Mos­ta i pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća, a na Pred­sjed­niš­tvu je tra­žio da po­dr­ži­mo Ore­ško­vi­ća i Most i pris­ta­ne­mo na još je­dan Mos­tov ul­ti­ma­tum. Je­dins­tvo je sa­da ono što je naj­po­treb­ni­je HDZ-u. Oni ko­ji to ne vi­de ili su po­li­tič­ki ne­pi­sme­ni ili ra­de na­mjer­no na uni­šta­va­nju HDZ-a.

Na­kon Pred­sjed­niš­tva HDZ-a is­kris­ta­li­zi­rao se nes­luž­be­ni stav odre­đe­nih čla­no­va Pred­sjed­niš­tva da bi se Ka­ra­mar­ko ipak tre­bao po­vu­ći iz Vla­de ako ne us­pi­je pres­lo­ži­ti ve­ći­nu ka­ko bi se iz­bje­gli no­vi iz­bo­ri. Po­dr­ža­va­te li to?

Kao što sam re­kao, oni ko­ji su to pred­lo­ži­li sa­mi ni­su htje­li da se o to­me gla­sa i gla­sa­li su, osim Iva­ne Ma­le­tić, za Karamarkov pri­jed­log. Mo­žda ni­su svjes­ni da ti­me ni­su na­šte­ti­li Ka­ra­mar­ku, ne­go HDZ-u. Ne­će na­ma nit­ko da­va­ti ul­ti­ma­tum i sva­ko ma­lo go­vo­ri­ti tko bi se tre­bao po­vu­ći. Sad je to Ka­ra­mar­ko, a na­kon to­ga Br­kić, pa on­da net­ko tre­ći. To si stran­ka ne smi­je do­pus­ti­ti.

Je li vas za­ču­di­lo što je Mi­li­jan Br­kić za­tra­žio Karamarkov od­la­zak iz Vla­de?

Br­kić se obra­tio Ka­ra­mar­ku i re­kao: “Aj­mo sa­da na­kon če­ti­ri go­di­ne raz­go­va­ra­ti otvo­re­no”. Ka­ko su njih dvo­ji­ca on­da do sa­da raz­go­va­ra­la? S fi­gom u dže­pu? To me je još vi­še iz­ne­na­di­lo bu­du­ći da svi zna­mo ka­ko je glav­ni kre­ator po­li­ti­ke HDZ-a bio upra­vo Br­kić. To je re­kao i sam pred­sjed­nik na sas­tan­ku, da mu je dao ov­las­ti ko­je glav­ni taj­nik ina­če ne­ma. A mo­ram na­do­da­ti da se sa svim što je Br­kić re­kao sla­žem, osim da Ka­ra­mar­ko mo­ra da­ti os­tav­ku u Vla­di. Ako će­mo po­šte­no, to je bio po­ku­šaj pre­uzi­ma­nja HDZ-a. Oni ko­ji za­go­va­ra­ju os­tav­ku T. Ka­ra­mar­ka mo­ra­ju i sa­mi oti­ći jer se ne mo­gu ek­skul­pi­ra­ti iz ove si­tu­aci­je.

Ko­ji je po va­ma naj­i­z­vjes­ni­ji ras­plet ove kri­ze vlas­ti, od­nos­no što je vaš pri­jed­log?

Ako ne­ma­mo ve­ći­nu, tre­ba­mo se is­pri­ča­ti za ovaj eks­pe­ri­ment, za ko­ji smo mi od­go­vor­ni jer ni­je us­pio, i ići na no­ve iz­bo­re. Ako iz­gu­bi­mo te iz­bo­re, on­da tre­ba­mo ras­pi­sa­ti iz­van­red­ne iz­bo­re za pred­sjed­ni­ka i za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka. To bi bi­lo naj­po­šte­ni­je.

Ako će­mo po­šte­no, na Pred­sjed­niš­tvu HDZ-a zbio se po­ku­šaj pre­uzi­ma­nja stran­ke

Br­kić je do ove su­bo­te bio naj­ve­ći kri­ti­čar Mos­ta i Ore­ško­vi­ća, ka­že Mi­li­no­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.