Ne­će­mo biti pa­ja­ci u ovoj lo­šoj pri­či ni su­dje­lo­va­ti u la­kr­di­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Že­li­mo ovim šo­kom po­kre­nu­ti ne­što po­zi­tiv­no, da se ne­ki trg­nu, a ne­ke gla­ve ohla­de, po­ru­čio je Ka­ra­mar­ko. Ni­je iz­ri­je­kom re­kao da HDZ više ne­ma što tra­ži­ti s Mos­tom, ali je po­ru­čio da HDZ ne mo­že su­dje­lo­va­ti u la­kr­di­ji i da ne­će biti pa­ja­ci u “ovoj lo­šoj pri­či”. Zad­nja op­ci­ja su no­vi iz­bo­ri, a ni­je od­go­vo­rio ho­će li pod­ni­je­ti os­tav­ku na mjesto še­fa HDZ-a ako opo­ziv i pres­la­gi­va­nje ne us­pi­ju.

OPO­ZIV Ka­ra­mar­ko je naj­a­vio da HDZ po­kre­će pos­tu­pak opo­zi­va pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća. Vla­da je, re­kao je, di­sfunk­ci­onal­na u mno­gim ele­men­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.