Dio zas­tup­ni­ka HDZ-a otvo­re­no se pro­ti­vi opo­zi­vu pre­mi­je­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go, Tea Ro­mić

Po­bu­nje­ni zas­tup­ni­ci upo­zo­ri­li su da ne­mo­guć­nost for­mi­ra­nja no­ve ve­ći­ne zna­či no­ve iz­bo­re na ko­ji­ma mo­že je­di­no pro­fi­ti­ra­ti SDP

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko kre­nuo je u ak­ci­ju ru­še­nja pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, a ia­ko se ju­tros u sre­diš­nji­ci HDZ-a okru­žio svim HDZ-ovim mi­nis­tri­ma (osim Zdrav­ka Ma­ri­ća ko­ji je bio u stran­ci, ali je mo­rao oti­ći zbog obve­za), taj nje­gov po­tez ni­je pro­šao bez otvo­re­nih kri­ti­ka i ras­pra­va na Klu­bu HDZ-a. Zas­tup­ni­ci Gor­dan Jan­dro­ko­vić, Go­ran Marić i Dra­žen Boš­nja­ko­vić, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, otvo­re­no su kri­ti­zi­ra­li tu od­lu­ku i is­ka­za­li sum­nju da Ka­ra­mar­ko mo­že pri­ku­pi­ti 76 zas­tup­ni­ka po­treb­nih za no­vu ve­ći­nu. HDZ je unu­tar Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je, ko­ja bro­ji 59 zas­tup­ni­ka, ju­čer pri­ku­pio 42 pot­pi­sa za opo­ziv. Od to­ga ih 40 HDZ-ovih (HDZ ukup­no ima 49 zas­tup­ni­ka) i dva HSP-a AS. Ni BUZ ni Hrast ni HSLS ni HSS ni­su pot­pi­sa­li zah­tjev za opo­ziv. La­dis­lav Il­čić (Hrast) objas­nio je da ni­je pot­pi­sao zah­tjev za opo­ziv Ore­ško­vi­ća jer sma­tra da Vla­da mo­ra nas­ta­vi­ti ra­di­ti te da će po­dr­ža­va­ti sa­mo one po­te­ze HDZ-a ko­ji su do­go­vo­re­ni s Mos­tom.

Ni­je se ba­vio gos­po­dar­stvom

Po­bu­nje­ni zas­tup­ni­ci upo­zo­ri­li su da ne­mo­guć­nost for­mi­ra­nja no­ve ve­ći­ne zna­či no­ve iz­bo­re na ko­ji­ma mo­že je­di­no pro­fi­ti­ra­ti SDP. Jan­dro­ko­vić je, ka­žu nam izvo­ri iz HDZ-a, pos­ta­vio pi­ta­nje ko­jih je to 76 zas­tup­ni­ka na ko­je Ka­ra­mar­ko, od­nos­no HDZ mogu ra­ču­na­ti. Upo­zo­rio je da HDZ-u glav­ni cilj mo­ra biti to da se SDP ne vra­ti na vlast, a u slu­ča­ju no­vih

Zah­tjev za opo­ziv ni­su pot­pi­sa­li ni svi HDZov­ci ni svi HDZ-ovi part­ne­ri

iz­bo­ra to je po­sve mo­gu­će. Jan­dro­ko­vić je, saz­na­je­mo, pos­ta­vio pi­ta­nje tko će biti od­go­vo­ran ako ak­ci­ja ru­še­nja pre­mi­je­ra i pres­la­gi­va­nja vlas­ti ne us­pi­je. Od­nos­no, za­tra­žio je da pred­sjed­nik HDZ-a u tom slu­ča­ju sno­si od­go­vor­nost. Jan­dro­ko­vić je, pod­sje­ti­mo, ne­dav­no pod­nio os­tav­ku na mjesto pot­pred­sjed­ni­ka Klu­ba zas­tup­ni­ka zbog nje­go­va ne­funk­ci­oni­ra­nja. Dra­žen Boš­nja­ko­vić je, doz­na­je­mo od su­di­oni­ka Klu­ba zas­tup­ni­ka, upo­zo­rio na ap­surd da HDZ za­jed­no sa SDP-om ru­ši Vla­du u ko­joj HDZ ima dvije tre­ći­ne mi­nis­ta­ra. I Boš­nja­ko­vić je iz­ra­zio sum­nju da HDZ mo­že sku­pi­ti 76 ru­ku u Sa­bo­ru, a on­da su no­vi iz­bo­ri lo­gi­čan sli­jed. – Te iz­bo­re HDZ te­ško mo­že do­bi­ti, po­bje­du će­mo na plad­nju pre­pus­ti­ti SDP-u – upo­zo­rio je Boš­nja­ko­vić na Klu­bu zas­tup­ni-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.