Sin­čić: Sa­bor se tre­ba ras­pus­ti­ti do 15. sr­p­nja i po­tom ras­pi­sa­ti iz­bo­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Sin­čić vje­ru­je da od je­se­ni, u no­vom sa­zi­vu Sa­bo­ra, ne­će biti jedini zas­tup­nik Ži­vog zi­da, a više njih ubr­zat će po­li­tič­ke pro­mje­ne u dr­ža­vi bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net Ivan Vi­li­bor Sin­čić sma­tra da se zem­lja na­la­zi u te­škoj po­li­tič­koj kri­zi, a tre­nu­tač­na ko­pr­ca­nja unu­tar HDZ-a na­zi­va unu­tar­stra­nač­kim pre­vi­ra­nji­ma i po­ten­ci­jal­nim bu­du­ćim pu­če­vi­ma.

Ne­po­vje­re­nje i Ore­ško­vi­ću

– Jer, sa­daš­njoj HDZ-ovoj vr­hu­ški jedini je imperativ os­ta­ti na vlas­ti, bi­lo s Ka­ra­mar­kom, bi­lo bez njega. Za­to i pos­to­ji mo­guć­nost da ne­ki u HDZ-u tra­že nje­gov od­la­zak, što je ipak ma­nje iz­gled­no jer je Ka­ra­mar­ko već očis­tio stran­ku od lju­di ko­ji bi mu mo­gli okre­nu­ti le­đa, čak i u ovoj si­tu­aci­ji. No HDZ se vo­di čis­tim opor­tu­niz­mom – mo­ra­mo biti na vlas­ti. Ako vo­di­te HDZ, on­da tu stran­ku mo­ra­te do­ves­ti na vlast i os­ta­ti na njoj. Ako to ne us­pi­je­te, on­da vam je to u oči­ma HDZ- ova­ca smrt­ni gri­jeh. A Ka­ra­mar­ko je svo­ju po­li­tič­ki ka­ri­je­ru za­vr­šio, sa­mo što on to još ne shva­ća. Ne­mo­gu­će je da pres­lo­ži Vla­du, sam ne­će da­ti os­tav­ku, a naj­sla­bi­ji mu je po­lo­žaj da ide na iz­bo­re. I za­to bi se ne­ki u HDZ-u njega ipak htje­li ri­je­ši­ti pri­je iz­bo­ra jer im ne mo­že do­ni­je­ti po­bje­du. Zna­či, nje­go­va je ka­ri­je­ra go­to­va, po­go­to­vo ako mu se još iz­gla­sa i ne­po­vje­re­nje u Sa­bo­ru. Ka­ra­mar­ko je već sad u sli­je­poj uli­ci – iz­ra­van je Sin­čić ko­ji ne­će su­dje­lo­va­ti ni u kak­vom sa­bor­skom pres­la­gi­va­nju i tra­že­nju no­ve sa­bor­ske ve­ći­ne jer se Ka­ra­mar­ko, ka­ko ka­že, po­ka­zao kao oso­ba ko­ja ra­di pro­tiv in­te­re­sa Hr­vat­ske. – Za­pra­vo, Ka­ra­mar­ko se uopće više ne bi tre­bao ba­vi­ti po­li­ti­kom. Ovo pres­la­gi­va­nje ko­je on naj­av­lju­je, kao i po­ku­šaj ru­še­nja pre­mi­je­ra, u svr­hu su to­ga da sru­ši Vla­du i spri­je­či iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja se­bi u Sa­bo­ru te ta­ko spa­si svo­ju ka­ri­je­ru na šte­tu in­te­re­sa na­ro­da i dr­ža­ve. Do­đe li do to­ga, gla­so­vat ću za is­ka­zi­va­nje ne­po­vje­re­nja Ka­ra­mar­ku u Sa­bo­ru, a kod even­tu­al­nog iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću gla­so­vat ću za ne­po­vje­re­nje pre­mi­je­ru, is­to ona­ko kao što sam gla­so­vao i ka­da je pre­mi­jer pred­stav­ljao svoj tim. Ci­je­la ova ide­ja da čo­vjek ko­ji ni­je do­bio ni­je­dan glas vo­di zem­lju po­ka­za­la se ne­us­pješ­nom i ka­otič­nom – ka­že Sin­čić do­da­ju­ći da ga ovih dana nit­ko ni­je zvao ni­ti mu išta nu­dio. Obraz­la­že to ti­me što svi vje­ro­jat­no zna­ju da to i ne­ma smis­la jer je Ži­vi zid do­s­lje­dan sa svo­jom po­li­ti­kom.

Pres­la­ga­nje oblik ko­rup­ci­je

– Mi ima­mo svoj po­li­tič­ki stan­dard, a Ka­ra­mar­ko je da­le­ko

HDZ-ovoj vr­hu­ški jedini je imperativ os­ta­ti na vlas­ti, s Ka­ra­mar­kom ili bez njega

is­pod tog stan­dar­da. Us­to, bi­lo kak­vo pres­la­gi­va­nje u ovom bi tre­nut­ku bi­lo va­ra­nje gra­đa­na. Bi­la bi to svo­je­vr­s­na po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja za­to što je do sa­me kri­ze i doš­lo jer je pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de ra­dio pro­tiv in­te­re­sa svo­je zem­lje. I za­to je je­di­no po­šte­no da se po­nov­no pro­mi­je­ša­ju kar­te, da se ide na iz­bo­re. A iz­bo­re tre­ba odr­ža­ti što pri­je, pri­je lje­ta ili naj­kas­ni­je po­čet­kom ruj­na. Sa­bor­ska stan­ka po­či­nje 15. sr­p­nja i oče­ku­jem da će se Sa­bor do 15. sr­p­nja ras­pus­ti­ti i ras­pi­sa­ti no­ve iz­bo­re. Za ovaj 8. sa­ziv Sa­bo­ra ne­će biti je­se­ni – od­rje­šit je čel­nik Ži­vog zi­da vje­ru­ju­ći da u idu­ćem, no­vom sa­zi­vu Sa­bo­ra ne­će biti jedini zas­tup­nik te stran­ke, već da će ih biti više, što će on­da, ka­že, znat­no ubr­za­ti po­li­tič­ke i druš­tve­ne pro­mje­ne u dr­ža­vi jer će se svi oni be­skom­pro­mis­no bo­ri­ti pro­tiv or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.