Ka­ra­mar­ko tre­ba na­pus­ti­ti Vla­du, a on­da mo­žda i HDZ

Šeks: HDZ-ov opo­ziv pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća ri­zič­na je ope­ra­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

”Po­kret ot­po­ra” ak­tu­al­nom še­fu HDZ-a To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku i da­lje je u du­bo­koj ile­ga­li, ma­lo je gla­so­va ko­ji se pro­ti­ve za­mis­li­ma i stra­te­gi­ja­ma še­fa i kao da svi pro­tiv­ni­ci če­ka­ju da po­sao odra­di net­ko dru­gi. Oni se “ne bi još mi­je­ša­li”. No kri­ti­ka i u tak­vim tre­nu­ci­ma gro­mo­glas­ne šut­nje u hi­je­rar­hij­ski is­pre­pa­da­noj stran­ci do­la­zi od onih ko­ji više nemaju što iz­gu­bi­ti pa se ne pla­še lju­ti­tih iz­ra­za i mis­li. HDZ- ovi ve­te­ra­ni ta­ko ima­ju jas­ni­ji stav pre­ma do­ga­đa­ji­ma u stran­ci. “Pa­tri­jarh HDZ-a”, pi­sac Ivan Ara­li­ca ne skri­va mis­li.

Ore­ško­vić je – “si­ro­ta”

– Do sa­bo­ra stran­ke bio sam do­bro­ho­tan pre­ma iz­bo­ru Ka­ra­mar­ka za pred­sjed­ni­ka stran­ke jer sam u to­me vi­dio i sta­bil­nost za ovu Vla­du. No na­kon sa­bo­ra i ko­ra­ka ko­je je Ka­ra­mar­ko po­du­zeo, mis­lim da bi naj­bo­lje bi­lo, i za njega osob­no i za stran­ku, a po­seb­no za hr­vat­sku dr­ža­vu, da on u pr­voj fa­zi da os­tav­ku na funk­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka u Vla­di, a po­tom da raz­mis­li o pov­la­če­nju s mjes­ta pred­sjed­ni­ka stran­ke – ka­že Ara­li­ca. I sma­tra da Ka­ra­mar­ko “je­di­no ta­ko mo­že pri­do­ni­je­ti sta­bil­nos­ti dr­ža­ve i stran­ke”. Dru­gi ve­te­ran, ko­ji još ni­je ba­cio kop­lje u tr­nje, Vla­di­mir Šeks ka­že da mu se Ti­ho­mir Ore­ško­vić či­ni kao po­li­tič­ki po­čet­nik i ne ra­zu­mi­je da će pro­ći kao bos po tr­nju ka­da je u pi­ta­nju nje­gov opo­ziv. – Bi­lo bi nor­mal­no da sa­da Ti­ho­mir Ore­ško­vić da os­tav­ku jer za­što bi se iz­la­gao una­kr­s­noj palj­bi u Sa­bo­ru. Tko će ga uze­ti u za­šti­tu, os­tat će kao si­ro­ta – ka­že Šeks. No sma­tra da je mo­gu­će da se u Sa­bo­ru ipak pri­je ras­pra­vi o opo­zi­vu Ka­ra­mar­ka ne­go Ore­ško­vi­ća, što je ne­po­volj­no za Ka­ra­mar­ka, ko­ji bi ti­me bio “ra­ža­lo­van”. Ka­že da već pos­to­ji de­se­tak zas­tup­ni­ka HDZ-a ko­ji ne­će pot­pi­sa­ti Ore­ško­vi­ćev opo­ziv. Šeks mis­li da je HDZ ak­ci­jom opo­zi­va pre­mi­je­ra do­is­ta po­kre­nuo ri­zič­nu ope­ra­ci­ju. Mi- sli da bi Ka­ra­mar­ku bi­lo naj­bo­lje da u jav­nos­ti da ovak­vu žes­to­ku iz­ja­vu: “Ja na­ci­onal­ne in­te­re­se res­pek­ti­ram, kao i sve te gla­so­ve ko­ji sma­tra­ju da ja tre­bam od­stu­pi­ti. U in­te­re­su Hr­vat­ske i HDZ-a ja ću od­stu­pi­ti!” Šeks ka­že da bi ta­ko Ka­ra­mar­ko se­be sa­gle­dao u dr­žav­nič­koj ma­ni­ri. Tvr­di da Ka­ra­mar­ko mo­ra shva­ti­ti da se ne tre­ba gu­ra­ti ta­mo gdje ne­ma šan­se oti­ći, tj. da ne­će sku­pi­ti ve­ći­nu da bi kao kan­di­dat za pre­mi­je­ra oti­šao Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. – To je baš ne­re­al­no – ka­že. Ve­te­ran i li­der ute­me­lji­te­lja

Mi­lan Kovač: Pro­ble­ma i tur­bu­len­ci­ja će biti, no iz te će si­tu­aci­je HDZ iz­a­ći još ja­či Pa­ša­lić: Od­lu­ke ko­je sa­da do­no­si HDZ mogu ima­ti da­le­ko­sež­ne po­s­lje­di­ce za Hr­vat­sku

Po­kret ot­po­ra še­fu HDZ-a i da­lje je u du­bo­koj ile­ga­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.